4

Dân Y-sơ-ra-ên không chịu ăn năn

  1Hỡi những bò cái của Ba-san, ở trên núi Sa-ma-ri,
   Hãy nghe đây!
  Các ngươi áp bức kẻ nghèo nàn, hà hiếp người thiếu thốn,
   Và nói với chồng của mình rằng:
   “Hãy đem thức uống đến đây!”
  2Chúa Giê-hô-va đã lấy đức thánh khiết của Ngài mà thề rằng: “Thì giờ sẽ đến trên các ngươi,
  Khi người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi,
   Dùng lưỡi câu mà bắt những kẻ sống sót của các ngươi.
  3Mỗi người trong các ngươi sẽ chui ra
   Qua những lỗ thủng của tường thành,
  Và các ngươi sẽ bị ném vào Ha-môn,”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.
  4“Hãy đi đến Bê-tên mà phạm tội;
   Hãy đi đến Ghinh-ganh mà phạm tội thêm đi!
  Mỗi buổi sáng, hãy đem sinh tế đến,
   Và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi!
  5Hãy thiêu tế lễ cảm tạ bằng bánh có men;
   Hãy rao ra những tế lễ lạc hiến;
  Hãy khoe khoang cho thiên hạ biết đi!
   Hỡi con cái Y-sơ-ra-ên, vì các ngươi thích làm như thế.”
   Chúa Giê-hô-va phán vậy.
  6“Còn Ta, Ta đã làm cho răng các ngươi sạch sẽ trong mọi thành của các ngươi
   Và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở.
  Dù vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng Ta!”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.
  7“Ta cũng không ban mưa xuống cho các ngươi
   Trong ba tháng trước mùa gặt;
  Ta đã ban mưa trên thành nầy
   Nhưng không ban mưa trên thành kia.
  Ruộng nầy đã được mưa,
   Còn ruộng kia không được mưa thì khô héo.
  8Vì vậy, người ta đi lang thang từ thành nầy đến thành khác để tìm nước uống
   Mà không tìm đủ nước để uống.
  Nhưng các ngươi không trở về cùng Ta”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.
  9“Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi.
   Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô-liu của các ngươi đã bị cào cào cắn phá.
  Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.
  10“Ta đã khiến dịch bệnh đến trên các ngươi cũng như ở Ai Cập.
   Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi
  Và ngựa của các ngươi đã bị bắt đi.
   Ta đã làm cho mùi hôi thối từ trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi.
  Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.
  11“Ta đã lật đổ một số người trong các ngươi
   Như khi Đức Chúa Trời đã lật đổ Sô-đôm và Gô-mô-rơ
  Và các ngươi giống như que củi rút ra khỏi lửa,
   Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta,”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.
  12“Vì vậy, Hỡi Y-sơ-ra-ên, Ta sẽ làm cho ngươi như vậy;
   Hỡi Y-sơ-ra-ên, vì Ta sẽ làm cho ngươi như vậy
   Nên ngươi hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi.”

  13Thật chính Ngài đã làm nên đồi núi và tạo nên gió;
   Chính Ngài bày tỏ tư tưởng trong lòng người ra.
  Ngài đổi hừng đông ra tối tăm
   Và bước đi trên những nơi cao trên đất.
   Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân.