6

Yixayee raug puam tsuaj

  1Cov kws nyob tsw txob tsw txhawj huv Xi‑oo,
   hab cov kws nyob tso sab plhuav sau lub roob Xamali,
   yuav raug txom nyem lauj!
  Puab yog cov kws muaj meej thawb
   huv lub tebchaws kws ua thawj,
   kws cov Yixayee tuaj vaam khom.
  2Ca le moog tshuaj saib lub moos Khanej,
   hab tawm hov ntawd moog rua lub moos luj Hama,
  le moog rua nraag lub moos Ka
   huv cov Filixatee tebchaws.
  Tej moos hov zoo dua lub tebchaws kws mej kaav nuav lov?
   Puab lub tebchaws daav dua mej lub tebchaws lov?
  3Mej taav nub kws phem hov kuas nyob deb,
   tassws mej coj lub zwm txwv
   kws ua limham ndais ntuj lug ze.
  4Cov kws pw sau lub txaaj kaug ntxhw
   hab nyob xyaab leeg sau lub rooj ntev,
  hab noj tej mivnyuas yaaj huv paab yaaj
   hab noj tej mivnyuas nyuj huv nkuaj,
   yuav raug txom nyem lauj!
  5Puab hu nkauj ua sw ntxuag suab nkauj nog ncaas,
   hab ntaus tej suab nkauj phim tej nkauj tshab
   ib yaam le Tavi.
  6Puab haus hlo tej nam phaaj cawv txwv maab
   hab muab tej roj zoo zoo pleev puab lub cev,
  tassws puab tub tsw quaj ntsuag
   txug qhov kws Yauxej raug puam tsuaj.
  7Vem le nuav puab yuav ua thawj paab
   kws poob tebchaws,
  hab qhov kws puab paam noj paam haus
   pw xyaab leeg yuav pluj plag moog.

  8Vaajtswv Yawmsaub tau tuav nwg lub npe cog lug twv.
   Vaajtswv Yawmsaub kws muaj
   fwjchim luj kawg nkaus has tas,
  “Kuv dhuav qhov kws Yakhauj khaav theeb,
   hab ntxub nwg tej chaw ruaj khov.
  Kuv yuav muab lub nroog nuav
   hab txhua yaam kws nyob huv
   cob rua yeeb ncuab.”

9Yog huv tsev tshuav kaum leej nyob xwb, puab yuav tuag taag huvsw. 10Thaus leejtwg le kwvtij tuaj muab tej cev tuag hlawv es yuav nqaa tej pob txhaa tawm huv tsev, hab has rua tug kws nyob chaav huv plawv lub tsev hov tas, “Puas tshuav leejtwg nrug koj nyob hab?” tug hov yuav teb tas “Tsw tshuav.” Mas nwg yuav has tas, “Nyob tuabywv, tsw xob has txug Yawmsaub lub npe hlo le.”

  11Saib maj, Yawmsaub yeej has ca lawm,
  mas tej vaaj tse luj
   yuav raug muab tsoo tawg ua tej dwb daim,
  hab tej tsev miv
   yuav tawg mog quas nyoos.
  12Neeg dha sau tej roob tsuas lov?
   Muaj leejtwg muab nyuj laij dej havtxwv lov?
  Mej muab txujkev ua ncaaj
   ntxeev ua tshuaj lom muaj taug,
  hab muab qhov kws ua ncaaj nceeg
   ntxeev ua cov tshuaj ab.
  13Mej zoo sab xyiv faab
   rua huv lub moos Launtenpa, hab has tas,
  “Qhov kws peb txeeb tau lub moos Khana‑i lug rua peb,
   tsw yog swv peb tug zug lov?”
  14Vaajtswv Yawmsaub kws muaj
   fwjchim luj kawg nkaus has tas,
   “Yixayee caaj ceg 'e, saib nawj,
  kuv yuav tsaa ib haiv tuabneeg
   sawv tawm tsaam mej,
  mas puab yuav quab yuam mej txwj ntawm txujkev
   kws nkaag moog rua huv lub moos Hama
   moog txug lub haav Alanpa.”