6

Cov Yixalayees Raug kev Puastsuaj

1Kev txomnyem yuav los raug nej cov uas nyob tso siab lug hauv lub nroog Xi-oos thiab nej cov uas nyob kaj siab lug hauv lub nroog Xamalis, nej cov uas yog neeg tseemceeb ntawm haivneeg Yixalayees, thiab nej yog cov uas tsoom pejxeem cia siab rau. 2Nej cia li mus saib lub nroog Kalenes, ces ho mus saib lub nroog Hamas uas loj heev, thiab nqis mus saib cov Filitees lub nroog Nkas. Puas yog cov nroog no zoo tshaj cov Yudas thiab cov Yixalayees ob lub tebchaws? Puas yog lawv tej ciam dej ciam av dav tshaj nej li? 3Nej yeej tsis xav pom hnub uas muaj kev puastsuaj, tiamsis tej uas nej ua tabtom coj hnub ntawd los ze nej lawm. 4Kev puastsuaj yuav los raug nej cov uas tau zoo pw saum tej rooj uas pua ntaub tsuj ntaub npuag thiab tua xyuas nyuj thiab thav yaj noj xwb! 5Nej nyiam sau tej nkauj tshiab hu ib yam li Daviv thiab hu nrog tej suab nkauj nogncas. 6Nej haus tej tais cawv puv phwj yaws thiab muab tej roj tsw qab uas kim kim los pleev ua tsw qab ntxiag, tiamsis nej tsis quavntsej thaum nej pom cov Yixalayees lub tebchaws raug kev puastsuaj. 7Yog li ntawd, nej yuav yog thawj pab uas raug luag ntes coj mus rau lwm tebchaws. Qhov uas nej muaj rooj noj rooj haus thiab ua kev lomzem yuav tsis muaj ntxiv lawm.
8Tus TSWV uas yog Vajtswv tus muaj Hwjchim Loj kawg nkaus tau coglus ruaj khov tseg hais tias, “Kuv ntxub cov Yixalayees tej kev khavtheeb; kuv ntxub lawv tej vajtse uas ci ntsa iab. Kuv yuav muab nej lub tuamceeb nroog thiab txhua tsav yam uas nyob hauv cob rau nej cov yeebncuab tes.”
9Txawm yog ib tsevneeg tshuav kaum leej txivneej xwb los lawv yeej yuav tuag tas huv tibsi. 10Tus tuag ntawd ib tug kwvtij uas saib kev pam tuag yuav tuaj coj tus tuag tawm hauv tsev mus. Nws yuav nug cov neeg uas nyob hauv lub tsev ntawd hais tias, “Puas muaj lwm tus nrog nej nyob thiab?”
 Ces lawv yuav teb hais tias, “Tsis muaj.”
 Ces tus kwvtij ntawd yuav hais tias, “Ua twjywm! Peb yuav tsum ceevfaj tsis txhob tuav tus TSWV lub npe li.”
11Thaum tus TSWV tso ncauj lawm, tej tsev tsis hais lub loj lub me yuav puastsuaj tas. 12Nees puas khiav tso sasntws tau saum tej roob tsuas? Puas muaj neeg cab nyuj mus laij tau hiavtxwv? Tiamsis nej muab txojkev ncaj ncees hloov mus ua tshuaj lom neeg thiab muab yam zoo hloov ua yam phem.
13Nej khav hais tias nej mus txeeb tau lub nroog Laudenpas. Nej khav hais tias, “Peb yeej muaj zog txaus uas mus txeeb tau lub nroog Kalenais los ua peb tug.”
14Tug TSWV uas yog Vajtswv tus muaj Hwjchim Loj kawg nkaus hais tias, “Cov Yixalayees, kuv tabtom txib cov tubrog txawv tebchaws tuaj tua nej lub tebchaws. Lawv yuav tsimtxom nej txij ntawm lub dawm Hamas sab qaumteb mus txog nram tus dej Alanpas uas nyob sab qabteb.”