6

Klei Bi Rai Čar Israel

  1Knap mñai yơh kơ phung dôk êđăp ênang hlăm ƀuôn Siôn,
   leh anăn kơ phung dôk hơĭt mđao ti čư̆ Samari,
  phung khua hlăm phung găp djuê mrô sa,
   kơ diñu yơh sang Israel hriê!
  2Nao bĕ truh ti ƀuôn Kalnê leh anăn dlăng;
   mơ̆ng anăn nao bĕ truh ti Hamat, ƀuôn prŏng,
  hlŏng nao trŭn ti ƀuôn Gat phung Philistin.
   Diñu jing jăk hĭn kơ phung ƀuôn ala mtao anei mơ̆?
   Lăn čar diñu jing prŏng hĭn kơ lăn čar diih mơ̆?
  3Phung diih mĭn bi kdŭn hruê jhat,
   leh anăn brei klei kiă kriê ƀai giăm truh!
   4Knap mñai yơh kơ diih, phung dôk đih ti jhưng pĭt ngă hŏng mla,
   dôk mdei ti dlông jhưng pĭt diih,
   leh anăn ƀơ̆ng êđai biăp leh anăn êmô mơ̆ng war;
  5phung diih mmuñ klei hơăi mang bi găl hŏng asăp brô̆,
   leh anăn msĕ si Y-Đawit mčeh mă kơ diñu pô đĭng brô̆;
  6phung diih mnăm kpiê hŏng mtĭl,
   leh anăn mia diih pô hŏng êa mñak jăk hĭn,
   ƀiădah amâo ênguôt ôh kyua klei bi rai truh kơ Yôsep!
  7Kyuanăn ară anei diih srăng jing phung nao jing mnă tal êlâo,
   leh anăn kơh klei ur hơ̆k klei ƀơ̆ng huă lu srăng ruê̆.
8Aê Diê Yêhôwa kat asei leh hŏng ñu pô, Yêhôwa, Aê Diê kơ phung kahan lač:
   “Kâo bi êmut kheh kơ klei mgao phung Yakôp,
  leh anăn kâo bi êmut kơ kđông kjăp ñu;
   leh anăn kâo srăng jao ƀuôn prŏng
   mbĭt hŏng jih jang mnơ̆ng hlăm ñu kơ phung roh.”
9Leh anăn tơdah adôk pluh čô mnuih hlăm sa boh sang, diñu srăng djiê mơh. 10Tơdah sa čô găp djuê, pô čuh digơ̆ leh, mă hĕ kơ tač klang digơ̆ mơ̆ng sang, leh anăn lač kơ pô dôk hlăm sang, “Lŏ mâo mơ̆ mnuih mbĭt hŏng ih?” gơ̆ srăng lač, “Hơăi,” leh anăn ñu srăng lač, “Dôk ñăt bĕ! Đăm drei bâo anăn Yêhôwa ôh.”
  11Kyuadah nĕ anei, Yêhôwa mtă leh,
   leh anăn ñu srăng bi mčah sang prŏng,
   leh anăn sang điêt tơl rai đơ điêt.
  12Aseh êran ti dlông boh tâo mơ̆?
   Êmô kai ti boh tâo anăn mơ̆?
  Ƀiădah diih brei klei kpă bliư̆ jing êa kêč kam,
   leh anăn boh klei kpă ênô bliư̆ jing klei phĭ —
  13diih phung hơ̆k mơak hlăm ƀuôn Lô-Dêbar
   phung lač, “Amâo djŏ hĕ hŏng klei ktang drei pô mă leh ƀuôn Karnaim kơ drei pô?”
  14Kyuadah nĕ anei, Yêhôwa, Aê Diê kơ phung kahan lač;
   “kâo srăng brei sa găp djuê mnuih hriê
  bi kdơ̆ng hŏng diih, Ơ sang Israel,
   leh anăn diñu srăng ktư̆ juă diih
   mơ̆ng anôk mŭt ƀuôn Hamat truh ti hnoh êa Arabah.”