7

Nau Tâm Saơ Ma Amôt

Pe Ntil Nau Tâm Saơ Ma Nau Ƀư Rai

1Pôaơ nau Yêhôva tâm mpơl jêh ma gâp: Aơ, păng njêng krah tâm dôl gơ̆ ntơm hon nse tay; nây jêng gơ̆ chăt tay jêh hađăch ăn bu muih ma păng.
2Tơlah krah sa lĕ rngôch jêh gơ̆ tâm bri nây, gâp lah: "Hơi kôranh Brah Yêhôva, gâp vơh vơl ma may yô̆ an hom! Mâm Yêhôva dơi hôm e? Khân păng djê̆ lê̆ dơm!"
3Yêhôva rgâl nau kan aơ. Yêhôva lah:
 "Nau aơ mâu mra tât ôh."
4Kôranh Brah Yêhôva tâm mpơl ma gâp pô aơ:
 Aơ, kôranh Brah Yêhôva gŭ kuăl nau phat dôih ma ŭnh tât, jêh ri ăn ŭnh sa trôm ntu jru jêh ri ŭnh sa lĕ bri.
5Jêh ri gâp lah: "Hơi Kôranh Brah Yêhôva, gâp vơh vơl ma may, rlu hom! Mâm Yakôb dơi hôm e? păng jêng djê̆ lê̆ dơm?"
6Yêhôva tâm rgâl nau kan aơ. Yêhôva lah:
 "Nau aơ tâm ban lĕ mâu mra tât ôh."
7Păng tâm mpơl jêh ma gâp: Aơ, Kôranh Brah dâk ta meng mpêr ndâk jêh ma rse veh ma dak ndrak, jêh ri ta ti Păng djôt rse veh ma dak ndrak.
8Yêhôva lah ma gâp, "Hơi Y-Amôt moh may saơ?" Gâp lah, "Du njăn rse veh ma dak ndrak." Kôranh Brah lah tay: "Aơ, gâp mra dơm rse veh ma ndrak ta nklang phung ƀon lan gâp Israel; gâp mâu mra nhhuach ma khân păng ôh.
9Lĕ ntŭk prêh Y-Săk ma jêng rngol, jêh ri ntŭk kloh ueh Israel mra rai, jêh ri gâp mra du dâk tâm rdâng ma ngih Y-Jêrôbôam ma đao."

Y-Amôt Jêh Ri Y-Amasia

10Rnôk nây, Y-Amasia kôranh ƀư brah ƀon Bêthel prơh bu hăn mbơh ma Y-Jêrôbôam hađăch Israel, lah, "Y-Amôt thăm ŭch ƀư ma may ta nklang ngih Israel; bri dak mâu ŭch dơn ôh lĕ nau păng ngơi."
11Yorlah pôaơ nau Y-Amôt lah jêh,
 "Y-Jêrôbôam mra khĭt ma đao, jêh ri nanê̆ ngăn Israel mra jêng bună, ngai ma bri dak khân păng nơm."
12Jêh ri Y-Amasia lah ma Y-Amôt, "Hơi bunuyh tâm saơ, dâk hăn hom ma n'gor Yuda; sa piăng let ta nây jêh ri mbơh lor ta nây.
13Ƀiălah lơi hôm mbơh lor ôh ta ƀon Bêthel, yorlah păng jêng ntŭk kloh ueh ma hađăch, jêh ri jêng ngih brah ma ƀon bri hađăch."
14Jêh ri Y-Amôt plơ̆ lah ma Y-Amasia, "Gâp mâu jêng du huê kôranh nơm mbơh lor ôh, mâu lĕ jêng kon du huê kôranh nơm mbơh lor; ƀiălah gâp jêng du huê rmăk biăp, jêh ri nơm nkra tơm play Sikamôr.
15Yêhôva sŏk gâp tă bơh ntŭk chiăp biăp, jêh ri Yêhôva lah ma gâp,
 'Hăn mbơh lor hom ma phung ƀon lan gâp Israel'
16Yor nây aƀaơ iăt hom nau Yêhôva ngơi May nơm lah:
 Lơi mbơh lor tâm rdâng ôh ma Israel, jêh ri lơi nti tâm rdâng ôh ma ngih Y-săk!
17Yor nây Yêhôva lah pô aơ;
 Ur may jêng du huê bu ur ka n'hong tâm ƀon toyh, phung kon buklâu jêh ri phung kon bu ur may mra chalôt ma đao, jêh ri bri may bu mra tâm pă ma rse bu veh,
 jêh ri may nơm mra khĭt tâm du n'gor bri mâu geh kloh ôh; jêh ri nanê̆ ngăn Israel mra hăn jêng bună ngai ma bri khân păng păng nơm.