7

Zaj Yogtoog Pom Kooj

1Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam ua rau kuv pom ib zaj yogtoog. Thaum luag hlais tej zaub nyuj uas yog vajntxwv tug tas lawm, kuv pom tus TSWV tso ib co kooj coob heev los noj tej zaub nyuj uas tabtom pib hlav zom zaws tuaj. 2Nyob rau hauv zaj yogtoog ntawd, kuv pom kooj muab txhua yam nroj tsuag uas ntsuab mos nyoos hauv lub tebchaws noj tas dulug, ces kuv thiaj hais rau tus TSWV hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, thov koj zam txim rau koj haivneeg! Lawv yuav ua li cas ua neej nyob? Rau qhov lawv tseem yau thiab tsis muaj zog li!”
3Tus TSWV hloov siab thiab hais tias, “Kuv yuav tsis pub tej uas koj pom no tshwmsim.”

Zaj Yogtoog Pom Hluavtaws

4Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam rov ua rau kuv pom dua ib zaj yogtoog. Kuv pom tus TSWV npaj hluavtaws los rau txim rau nws haivneeg. Cov hluavtaws ntawd twb kub lub hiavtxwv puag hauv nruab tivtxwv thiab pib kub thooj av no lawm. 5Ces kuv hais tias, “Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, thov koj cia li tsum! Koj haivneeg yuav ua li cas ua neej nyob? Rau qhov lawv tseem yau thiab tsis muaj zog li!”
6Tus TSWV rov hloov dua siab thiab hais tias, “Tej no yuav tsis pub kom tshwmsim ib yam nkaus.”

Zaj Yogtoog Pom ib Txoj Hlua

7Tus TSWV rov ua rau kuv pom dua ib zaj yogtoog. Kuv pom tus TSWV sawv ntawm ib sab ntsayeej uas luag siv txoj hlua ntsuas qhov uas luag ua tiav lawm; thiab nws tuav rawv txoj hlua ntawm nws txhais tes. 8Nws nug kuv hais tias, “Amaus, koj pom dabtsi?”
 Kuv teb hais tias, “Kuv pom ib txoj hlua.”
 Ces nws hais tias, “Kuv siv txoj hlua no qhia rau kuv haivneeg paub hais tias lawv zoo ib yam li tej ntsayeej uas tsis siv txoj hlua ntsuas kom ncaj. Kuv yuav tsis hloov siab ib zaug ntxiv li lawm; kuv yeej yuav rau txim rau lawv.
9Qhov chaw uas Ixaj cov xeebntxwv pehawm kuv yuav raug puastsuaj. Cov Yixalayees qhov chaw dawbhuv los yuav muab tso tseg nphob xuav cia. Kuv yuav ua kom Vajntxwv Yelaunpau-as cov xeebntxwv raug hniav ntaj hniav riam tuag tunoob nrho mus.”

Amaus thiab Amaxiyas

10Amaxiyas uas yog tus povthawj nyob hauv Npethees tau qhia mus rau Vajntxwv Yelaunpau-as uas kav tebchaws Yixalayees hais tias, “Amaus tabtom tuav tswvyim haub ntxias cov pejxeem kom ntxeev siab rau koj. Tej lus uas nws qhia ntawd yuav rhuav lub tebchaws no kom puastsuaj. 11Nws hais li no: ‘Yelaunpau-as yuav tuag rau hauv tshavrog, thiab cov Yixalayees yuav raug luag ntes coj tawm hauv lawv lub tebchaws mus rau lwm tebchaws.’ ”
12Ces Amaxiyas txawm hais rau Amaus hais tias, “Yawg cevlus, txaus lawm lauj! Koj cia li rov qab mus rau nram tebchaws Yudas thiab qhuab qhia nyob nrad. Cia lawv them nqi zog rau koj. 13Tsis txhob qhuab qhia hauv lub nroog Npethees no ib zaug ntxiv lawm. Rau qhov ntawm no yog vajntxwv qhov chaw pehawm uas yog lub tebchaws no lub tuamtsev.”
14Amaus teb hais tias, “Kuv tsis yog tus cev Vajtswv lus uas yuav nqi zog. Kuv yog ib tug neeg yug tsiaj, thiab kuv tu tej txiv ncuavpias xwb. 15Tiamsis tus TSWV tau coj kuv tawm ntawm kuv tes haujlwm yug yaj thiab hais kom kuv tuaj cevlus rau nws haivneeg Yixalayees xwb. 16Yog li ntawd, nimno koj cia li mloog tej lus uas tug TSWV hais. Koj hais kom kuv tseg tsis txhob cev Vajtswv lus thiab tseg tsis txhob qhuab qhia cem cov Yixalayees lawm. 17Yog li ntawd Amaxiyas, tus TSWV hais rau koj hais tias, ‘Koj tus pojniam yuav mus ua niamntiav nyob hauv nroog, thiab koj cov menyuam yuav raug tua tuag tas rau hauv tshavrog. Yuav muab koj lub tebchaws faib rau luag, thiab koj yuav mus tuag rau hauv lwm haivneeg uas tsis ntseeg Vajtswv lub tebchaws. Thiab haivneeg Yixalayees yuav raug luag coj tawm hauv lawv lub tebchaws mus nyob rau lwm tebchaws.’ ”