9

Vaajtswv kev teem txem

1Kuv pum Yawmsaub sawv ntawm lub thaaj xyeem ib saab hab nwg has tas,
  “Ca le ntaus tej hauv ncej
   ua kuas tej paws rooj ua zug quas kais,
  hab ca le muab luv ua tej dwb daim
   poob rua sau cov pejxeem suavdawg taubhau.
  Cov kws tseed tshuav nyob,
   kuv yuav xuas ntaaj tua pov tseg,
  yuav tsw muaj ib tug twg tswv moog tau,
   yuav tsw dim ib tug hlo le.
  2Txawm yog puab khawb moog txug tub tuag teb
   los kuv txhais teg yuav nteg puab hov ntawd lug.
  Txawm yog puab nce moog txug sau ntuj,
   los kuv yuav coj puab nqeg hov ntawd lug.
  3Txawm yog puab tswv nraim
   rua sau lub ncov roob Khamee,
  los kuv yuav nrhav puab
   hab nteg puab hov ntawd lug.
  Txawm yog puab tswv nraim
   rua huv qaab thu havtxwv kuas dhau kuv qhov muag,
  los kuv yuav has rua tug zaaj kws nyob huv
   kuas tum puab.
  4Txawm yog puab raug nteg coj moog
   rua ntawm yeeb ncuab xubndag lawm,
  los kuv yuav khaiv tej nav ntaaj nav rag
   tua puab hov ntawd.
  Kuv yuav tsom ntsoov saib puab rua qhov phem,
   tsw yog saib rua qhov zoo.”

  5Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  nwg kov lub nplajteb
   mas lub nplajteb yaaj ntshws taag,
  hab txhua tug kws nyob huv
   yuav quaj ntsuag.
  Lub nplajteb phwj tuaj yaam le tug dej Nai,
   hab rov nqeg ib yaam le tug dej Nai huv Iyi tebchaws.
  6Tug kws tswm nwg lub chaw nyob rua txheej sau ntuj,
   hab tswm lub ntuj khwb lub nplajteb,
  yog tug kws hu dej havtxwv tawm tuaj
   hab muab hliv rua sau lub nplajteb,
   nwg lub npe hu ua Yawmsaub.

  7Yawmsaub has tas, “Cov Yixayee 'e,
   mej tsw thooj le cov tuabneeg Khuj rua kuv lov?
  Kuv tsw coj cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug lov,
   hab tsw tau coj cov Filixatee tawm huv Khathau tebchaws
   hab cov Alaa tawm huv Khi tebchaws lug lov?
  8Saib nawj, Vaajtswv Yawmsaub lub qhov muag
   saib ntsoov lub tebchaws kws ua txhum muaj txem.
  Kuv yuav muab lub tebchaws hov
   rhuav tshem kuas pluj plag huv lub nplajteb moog,
  tassws kuv yuav tsw rhuav tshem
   Yakhauj caaj ceg kuas tu noob nrho.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  9“Kuv yuav has hab kuv yuav tshau cov Yixayee
   huv plawv ib tsoom tebchaws suavdawg
  ib yaam le muab tshaus lug tshau,
   tassws tsw muaj ib lub qai zeb yuav poob rua huv aav.
  10Kuv haiv tuabneeg kws ua txhum
   txhua tug yuav tuag taag rua nav ntaaj,
  puab yog cov kws has tas,
   ‘Kev phem yuav lawv tsw cuag hab tsw raug peb.’ ”

Cov Yixayee yuav rov vaam meej le qub

  11“Nub ntawd kuv yuav tsaa Tavi
   lub tsev ntaub kws qaug lawd sawv dua tshab,
  hab khu tej ntu kws tawg
   hab tsaa tej kws pob taag ua tej nam pawg dua tshab,
  hab tswm dua tshab
   kuas zoo yaam le yaav thau u.
  12Puab txhad le txeeb tau tej kws tshuav
   huv Entoo tebchaws
  hab huv txhua lub tebchaws kws hu lawv le kuv lub npe
   lug ua puab teej puab tug.”
  Yawmsaub kws yuav ua tej nuav
   has le nuav ntaag.

  13Yawmsaub has tas,
   “Saib maj, lub caij lub nyoog saamswm lug
  mas tug kws laij teb yuav laij yeej tug kws hlais,
   hab tug kws tsuam kua txwv maab
   yuav tsuam yeej tug kws cog noob txwv maab.
  Tej cawv txwv maab qaab zwb
   yuav nrug sau tej roob lug,
   hab yuav ndwg sau tej pov roob huvsw lug.
  14Kuv yuav pub kuv haiv tuabneeg Yixayee
   rov vaam meej le qub.
  Puab yuav tswm tej moos kws pob taag dua tshab
   hab nyob rua huv,
  puab yuav cog vaaj txwv maab
   hab tau cawv txwv maab lug haus,
  puab yuav cog vaaj txwv ntoo
   hab tau noj tej txwv hov.
  15Kuv yuav cog puab rua huv puab lub tebchaws,
   puab yuav tsw raug muab dob tawm
   huv lub tebchaws kws kuv tub pub rua puab dua le lawm.”
  Mej tug Vaajtswv Yawmsaub
   has le nuav ntaag.