9

Vajtswv Txojkev Txiav Txim

1Kuv pom tus TSWV sawv ntawm lub thaj ib sab. Nws samhwm hais tias, “Cia li siv zog tsoo lub Tuamtsev tej hau ncej kom tej taw ntsa ua zog koog. Tsoo kom tej ntawd tawg tas thiab cia tej ntawd poob mus tsoo tej neeg taubhau. Kuv yuav tua cov neeg uas seem txhua tus kom tuag tas rau hauv tshavrog. Yuav tsis pub leejtwg khiav dhau; tsis pub ib tug twg khiav tau dim li. 2Txawm yog lawv yuav khawb lawv txojkev mus txog rau hauv tubtuag teb los kuv yuav ntes lawv rov los. Txawm yog lawv yuav nce mus txog saum ntuj los kuv yuav coj lawv nqis rov los. 3Yog lawv khiav mus nkaum puag saum ncov roob Kalemees los kuv yuav nrhiav kom tau thiab ntes lawv los. Yog lawv khiav mus nkaum puag hauv qab thu hiavtxwv los kuv yuav hais kom tus tsiaj NYAUM hauv hiavtxwv mus tom lawv. 4Yog lawv raug lawv cov yeebncuab ntes coj mus lawm los kuv yuav hais kom lawv cov yeebncuab muab lawv tua huv tibsi. Kuv twb txiav txim siab lawm hais tias kuv yuav ua kom lawv raug kev puastsuaj tas thiab yuav tsis pab lawv ib zaug ntxiv li lawm.”

  5Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  nws kov lub ntiajteb, lub ntiajteb qeeg ua zog koog;
  txhua tus uas nyob hauv lub ntiajteb yuav quaj ntsuag.
  Lub ntiajteb yuav nphau pes nphwv
   saus pes zog ib yam li tus Dej Niles.
  6Tus TSWV tsim nws lub tsev rau saum ntuj ceebtsheej.
  Nws tsim nruab ntug zoo li lub kaus roos lub ntiajteb.
  Nws hu kom dej tawm hauv hiavtxwv tuaj
   thiab muab hliv rau lub ntiajteb.
  Nws lub npe hu ua tus TSWV!

7Tus TSWV hais tias, “Cov Yixalayees, kuv xav txog cov neeg Sudas ib yam li kuv xav txog nej. Kuv coj cov neeg Filitees hauv koog povtxwv Keletes thiab cov Xilias hauv tebchaws Kiles los ib yam li kuv coj nej nram tebchaws Iziv los thiab ntag. 8Kuv uas yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv saib ntsoov lub tebchaws Yixalayees uas puv nkaus txojkev txhaum, thiab kuv yuav ua kom nws raug kev puastsuaj tas hauv lub ntiajteb no mus. Tiamsis kuv yuav tsis ua kom Yakhauj cov xeebntxwv raug puastsuaj.
9“Kuv yuav tso ncauj thiab tshau cov Yixalayees ib yam li luag muab vabtshaus tshau nplej. Kuv yuav muab lawv xyaw txhua haivneeg thiaj tshem tau cov neeg uas tsis muaj nqis povtseg. 10Cov neeg txhaum uas nyob xyaw kuv haivneeg yuav raug tua tuag tas rau hauv tshavrog, lawv yog cov uas hais tias, ‘Vajtswv yuav tsis cia kev phem los raug peb ib zaug li.’ ”

Txhim Kho Cov Yixalayees Yav Tom Ntej

11Tus TSWV hais tias, “Thaum txog hnub ntawd kuv yuav rov txhim kho Daviv lub tebchaws uas zoo ib yam li lub tsev uas twb puas tas lawm. Kuv yuav txhim kho tej ntsayeej dua tshiab. Kuv yuav rov kho thiab ua kom zoo ib yam li lub qub thaum ub. 12Cov Yixalayees yuav ntaus yeej cov neeg uas seem nyob hauv lub tebchaws Edoos thiab txhua haivneeg uas thaum ub yog kuv haivneeg ib zaug los lawm,” tus TSWV uas ua kom muaj tej no tshwmsim yog tus hais tej lus no.

  13Tus TSWV hais tias, “Hnub ntawd
   twb los yuav txog;
  thaum ntawd tej qoobloo yuav siav
   sai heev thiab sau tsis yeej,
  thiab tej txiv hmab los yuav siav sai heev,
  tsuam kua txiv hmab los twb tsuam tsis yeej.
  Cawv qabzib yuav nrog saum tej hauv roob los,
  thiab tej cawv ntawd yuav ntws laub lug saum tej pov roob.
  14Kuv yuav coj kuv haivneeg rov los
   nyob rau hauv lawv lub tebchaws.
  Lawv yuav rov txhim kho lawv tej
   nroog uas puas tas lawm rau lawv nyob;
  lawv yuav xov vaj cog txiv hmab
   thiaj tau cawv txiv hmab haus;
  lawv yuav xov vaj cog txiv ntoo thiaj tau txiv ntoo noj.
  15Kuv yuav cia lawv nyob hauv lub tebchaws
  uas kuv muab pub rau lawv ua lawv tug lawm,
  thiab kuv yuav tsis muab lawv ntiab
   tawm ib zaug ntxiv li lawm.”
  Tug TSWV uas yog nej tus Vajtswv hais li ntawd.