Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Năng ai Yirmeyah
Ƀing mă tŭ: Ƀing Yehudah amăng tơlơi dŏ ataih pơ lŏn čar Babilon jing ƀing čŏk hia kơ tơlơi răm rai plei Yerusalaim
Hrơi čih: Tơdơi ƀiă kơ tơlơi plei Yerusalaim răm rai amăng thŭn 586 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô pơala hăng ƀing Yehudah ñu čŏk hia kơ tơlơi răm rai plei ƀing gơñu khăp amăng tơngan ƀing Babilon.

Sŏp hră Tơlơi Čŏk Hia jing sŏp hră čih pioh rơma tơlơi pơdôi čŏk hia kơ tơlơi plei prŏng Yerusalaim răm rai amăng thŭn 586 H.K., tơlơi tơdơi kơ tơlơi răm rai anŭn laih anŭn tơlơi arăng ba pơđuaĭ hĭ ƀing ană plei pơ lŏn čar tuai. Pô čih hră anai pơhơmutu plei phŭn Yerusalaim jing kar hăng sa čô đah kơmơi hlak čŏk hia yơh. Wơ̆t tơdah amăng tơlơi čŏk hia rơngot hơning amăng sŏp hră anai, samơ̆ ăt hơmâo tơlơi đaŏ kơnang kơ Ơi adai laih anŭn čang rơmang kơ tơlơi hơdip pơanăp. Hơdôm tơlơi pơdôi anai ƀing Yehudah yua amăng tơlơi kơkuh pơpŭ ƀơi hrơi kŏm ƀơ̆ng huă hăng čŏk hia rĭm thŭn kiăng kơ djă̱ hơdơr kơ tơlơi răm rai lŏn čar amăng thŭn 586 H.K.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi plei prŏng Yerusalaim rơngot hơning (1:1-22)
Tơlơi pơkơhma̱l plei prŏng Yerusalaim (2:1-22)
Tơlơi pơkơhma̱l hăng tơlơi čang rơmang (3:1-66)
Yerusalaim amăng tơlơi răm rai (4:1-22)
Tơlơi iâu laĭ kơ tơlơi khăp pap (5:1-22)