3

Tug txom nyem tau chaw vaam khom

  1Kuv yog tug kws raug kev txom nyem nyuaj sab
   vem yog Vaajtswv txujkev npau tawg raab nplawm.
  2Nwg lawv kuv hab coj kuv moog rua huv
   txujkev tsaus ntuj, kws tsw muaj qhov kaaj hlo le.
  3Nwg yeej tsaa nwg txhais teg nplawm kuv
   nplawm taag rov nplawm thab taag nub moog le.

  4Nwg ua rua kuv cev nqaj daim tawv sem taag,
   hab muab kuv tej pob txhaa luv.
  5Nwg muab kuv xov kaw ca,
   hab muab kev ab sab kev txom nyem xov kuv ca.
  6Nwg muab kuv yuam nyob qhov tsaus ntuj,
   ib yaam le tug kws tuag ntev lug lawm.

  7Nwg xov laj kaab vej kuv ca kuv txhad dim tsw tau,
   nwg muab saw hlau nyaav khi kuv ca.
  8Thaus kuv tsaa suab taij hu thov nwg paab,
   los nwg tsw quav ntsej kuv tej lug thov.
  9Nwg muab tej txhwb zeb kws txhwm lug
   thaiv kuv txhua txuj hauv kev,
  nwg ua rua kuv txujkev
   nkhaus moog nkhaus lug.

  10Nwg zoo yaam nkaus le tug dais kws zuv tog kuv,
   hab zoo yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav kws zuv kev tog.
  11Nwg chua kuv tawm ntawm kuv txujkev
   hab muab kuv dua ua tej dwb daim,
   nwg ua rua kuv raug muab tso tseg nyob do cuas.
  12Nwg ntaa nwg raab neev,
   hab muab kuv ua daim phaj rua nwg raab xub.

  13Nwg muab cov xub huv nwg lub raaj
   tua chob rua huv kuv lub sab.
  14Kuv txhad ua lub chaw
   kws kuv haiv tuabneeg suavdawg luag,
  hab ua zaaj nkauj kws puab hu
   thuaj luag taag naj taag nub.
  15Nwg ua rua kuv ab sab kawg nkaus,
   hab muab zaub ab zaub daw rua kuv noj dhuav taag.

  16Nwg muab tswg zeb rua kuv cov nav ntsuas
   hab muab kuv nas rua huv cub tshau.
  17Txujkev kaaj sab lug raug muab rhu
   ntawm kuv tug ntsuj plig lawm,
  kuv tsw ncu qaab tas kev zoo sab xyiv faab
   yog zoo le caag lawm.
  18Kuv txhad has tas,
   “Kuv lub koob meej pluj taag lawm,
  hab kuv txujkev vaam rua Yawmsaub
   kuj pluj taag lawm.”

  19Thov ncu txug kuv tej kev txom nyem lwj sab
   hab qhov kws raug tswv rua hov u hov nua,
   kws ab cuag le tej zaub ab zaub daw hab tswb dais.
  20Kuv tug ntsuj plig pheej ncu txug tej hov,
   hab poob sab quas zog.
  21Kuv rov ncu txug le nuav,
   kuv txhad muaj lub sab vaam tuaj has tas,

  22Yawmsaub txujkev hlub kws ruaj khov
   yuav tsw tu ncua,
  hab nwg tej kev khuvleej
   tsw muaj chaw kawg,
  23naj taagkig rov muaj dua tshab.
   Koj txujkev ua ncaaj kws tso sab tau yeej luj kawg.
  24Kuv tug ntsuj plig has tas,
   “Yawmsaub yog kuv tug,
   vem le nuav kuv txhad le vaam ntsoov nwg.”

  25Yawmsaub yeej ua zoo rua cov kws tog rawv nwg,
   hab ua zoo rua tug ntsuj plig kws nrhav nwg.
  26Qhov kws zoo yog qhov kws
   ua sab ntev tog Yawmsaub txujkev cawm dim.
  27Qhov kws zoo yog qhov kws
   tuabneeg kwv tug quab txwj thaus yau lug.

  28Ca puab nyob ib leeg ntsag tu
   rua thaus Yawmsaub muab tug quab rua puab.
  29Ca puab muab lub qhov ncauj twb nkaus rua huv aav,
   tej zag tseed yuav muaj vaam.
  30Ca puab tig plhu rua tug kws ntaus puab,
   ca puab yeem raug luas thuaj kawg nkaus.

  31Vem tas tug Tswv yuav tsw muab puab
   pov tseg moog ib txhws,
  32Txawm yog nwg ua rua raug kev lwj sab,
   los nwg yuav khuvleej,
  lawv le nwg txujkev hlub ruaj khov
   kws muaj nplua quas mag.
  33Vem yog nwg tsw muaj pluaj sab
   ua rua leejtwg raug kev txom nyem,
  lossws ua rua tuabneeg
   raug kev ntxhuv sab.

  34Qhov kws muab cov tuabneeg kws raug nteg
   thoob nplajteb tsuj yuam rua huv xwb taw kuj yog,
  35qhov kws ntxeev tuabneeg txujcai
   taab meeg Vaajtswv tug kws luj dua ndais kuj yog,
  36qhov kws tu plaub tsw ncaaj kuj yog,
   tej nuav tug Tswv tsw pum lov?

  37Leejtwg yog tug kws has hab ua kuas tav,
   tsuas yog tug Tswv tso ncauj txhad ua tau xwb?
  38Qhov zoo hab tej xwm txheej phem
   tsw yog tawm huv Vaajtswv kws luj dua ndais
   lub qhov ncauj lug lov?
  39Ua caag cov tuabneeg kws tseed caj yuav ywg
   txug qhov kws nwg raug teem txem
   vem nwg kev txhum?

  40Ca peb tshuaj ntsuag saib peb lub neej
   hab tig hlo rov lug cuag Yawmsaub.
  41Ca peb muab peb lub sab hab peb txhais teg
   tsaa rua Vaajtswv kws nyob sau ntuj.
  42“Peb tau faav xeeb hab kwv tawv koj
   hab koj tsw tau zaam peb lub txem.

  43“Koj muab koj txujkev chim lug qhwv koj
   hab lawv caum peb,
   hab muab tua tsw taab ncuab le.
  44Koj muab fuab lug qhwv koj,
   sub peb tej lug thov txhad txeem tsw tau moog txug koj.
  45Koj ua rua peb zoo yaam nkaus le tej tshwj xuam
   hab tej kws qas rua huv plawv ib tsoom tuabneeg.

  46“Peb tej yeeb ncuab suavdawg
   qheb ncauj tshev peb.
  47Txujkev txhawj kev ntshai hab qhov ntuj lug txug peb,
   hab kev lamswm hab kev puam tsuaj lug raug peb.”
  48Kuv lub qhov muag muaj kua muag ndwg lug
   ua ib tug nam dej,
   vem kuv haiv tuabneeg tug ntxhais raug kev puam tsuaj.

  49Kuv tej kua muag ndwg tsw tu,
   hab ndwg tsw su le,
  50moog txug thaus Yawmsaub
   tsaa qhov muag saib sau ntuj tuaj.
  51Kuv lub qhov muag ua rua kuv lwj sab txug tej xwm txheej
   kws raug kuv lub nroog tej ntxhais suavdawg.

  52Cov kws ca le ua yeeb ncuab rua kuv do do xwb,
   puab lawv kuv ib yaam le lawv noog.
  53Thaus kuv tseed caj sa puab muab kuv laim
   rua huv lub qhov taub
   hab puab nrum pob zeb lug tsuam kuv.
  54Dej nyaab hlo kuv taubhau,
   kuv has tas, “Kuv pluj tag tag le lauj!”

  55Au Yawmsaub, kuv hu koj lub npe
   rua thaus kuv nyob huv lub qhov tub tub.
  56Koj noog kuv tej lug kws thov has tas,
   “Thov tsw xob ntsaws koj qhov ntsej
   rua tej lug kws kuv quaj thov koj paab.”
  57Koj tuaj ze rua thaus kws kuv hu thov koj.
   Koj has tas, “Tsw xob ntshai.”

  58Au tug Tswv, koj has kuv tshaaj plaub lawm,
   koj txhwv kuv txujsa.
  59Au Yawmsaub, koj pum qhov kws
   puab ua txhum rua kuv lawm,
   thov tu kuv tshaaj plaub lauj!
  60Koj pum txhua yaam kws puab ua limham rua kuv lawm,
   hab tej kws puab tuav huv ua phem rua kuv huvsw.

  61Au Yawmsaub, koj nov tej lug kws puab thuaj luag kuv,
   hab tej kws puab tuav huv ua phem rua kuv huvsw.
  62Tej kws kuv cov yeeb ncuab lub qhov ncauj has
   hab tej kws puab tuav huv
   mas tawm tsaam kuv taag nub le.
  63Saib maj, tsw has puab nyob lossws sawv ntsug,
   puab muab kuv ua zaaj nkauj hu thuaj luag.

  64Au Yawmsaub, koj ca le ua pauj rua puab
   lawv le puab txhais teg tau ua lawm.
  65Ca le ua rua puab lub sab tsaus ntuj nti,
   ca koj tej lug foom tsw zoo poob rua sau puab.
  66Ca le lawv cuag puab ua chim kawg,
   hab muab puab ua kuas puam tsuaj taag
   rua huv Yawmsaub lub qaab ntuj.