4

Yeluxalee poob lawm

  1Tej kub tsw ci lawm lauj!
   Tej tseem kub nphob taag lawm lauj!
  Tej qai zeb hlaws tseem ceeb raug muab pov tseg
   pawg quas yawg rua txhua txuj hauv kev.
  2Xi‑oo tej tub kws tswm txaj
   muab kiv muaj nqes yaam nkaus le cov tseem kub,
  raug muab ntaus nqe qeg npaum le lub laujkaub aav
   kws luas xuas teg puab lawm xwb lauj!
  3Txawm yog maa los tseed pub mig
   rua nwg cov mivnyuas ntxais,
  tassws kuv haiv tuabneeg tug ntxhais lub sab
   ua nruj ua tswv
  yaam nkaus le tug noog ntxhuav
   huv tebchaws moj saab qhua.
  4Tej mivnyuas mog kws tsw tau tseg mig
   nqhes nqhes ua nplaig lu qaab yag,
  tej mivnyuas yau thov mov noj
   kuj tsw muaj leejtwg muab rua puab.
  5Cov tuabneeg kws txeev noj zoo haus zoo
   qaug tshaib quas zwg tom tej kev,
  cov kws txeev naav tsoog tsho yimlaaj
   moog pw rua sau tej pawg tshwj xuam.
  6Kuv haiv tuabneeg tug ntxhais raug teem txem
   nyaav dua le teem txem rua lub moos Xauntoo
  kws tuab ntsais muag xwb tub pam taag,
   tsw muaj leejtwg txhais teg tau kov le.
  7Yeluxalee cov thawj dawb huv dua daus xwb daus npu,
   hab dawb dua kua mig,
  puab tej tawv nqaj tshab lab ploog
   heev dua le paaj zeb lab huv havtxwv,
  puab lub cev zoo nraug ntxag
   yaam le qai zeb phaithu yimlaaj.
  8Nwgnuav puab tej tawv plhu dub dua le nyoov yag,
   tsw muaj leejtwg cim tau puab tom tej kev lawm.
  Puab tej tawv qhuav qhwv pob txhaa xwb,
   qhuav yaam le tej ntoo qhuav.
  9Cov kws raug nav ntaaj tuag
   tseed zoo dua le cov kws tuag tshaib,
  puab ntxaug quas zug le maav tuag
   vem yog tsw muaj tej qoob loos huv teb lug noj.
  10Cov quaspuj kws sab mog sab muas txhais teg
   muab puab tej mivnyuas hau noj,
  tej mivnyuas hov raug ua mov noj rua thaus
   kuv haiv tuabneeg tug ntxhais raug kev puam tsuaj.
  11Yawmsaub tso nwg txujkev npau tawg tawm lug,
   nwg nchuav nwg txujkev chim kws kub heev lug lawm,
  hab zwg tawg rua huv Xi‑oo,
   hlawv kub nyab taag nrho ti nkaus huv peg teb.

  12Tej vaajntxwv thoob nplajteb
   hab ib tsoom tuabneeg huv nplajteb tsw ntseeg has tas,
  tej yeeb ncuab hab tej tshawj chim
   yuav tau nkaag Yeluxalee tej rooj loog moog rua huv.
  13Vem yog tim nwg cov xwbfwb cev Vaajtswv lug lub txem
   hab nwg cov pov thawj tej kev txhum,
  kws tau ua rua cov tuabneeg ncaaj nceeg
   tej ntshaav ndwg huv plawv nroog.
  14Puab taug kev moog moog lug lug yaam le tej dig muag,
   puab tej tsoog tsho lu ntshaav taag
  hab qas tsw huv txhad tsw muaj leejtwg
   kov tau puab le.
  15Tej tuabneeg qw rua puab tas, “Ca le moog, qas tsw huv.
   Ca le moog lauj, moog tsw xob kov peb.”
  Puab txhad tswv moog nyob
   tsw muaj vaag muaj tse
  mas tej tuabneeg huv ib tsoom tebchaws sws thaam tas,
   “Puab yuav tsw nrug peb nyob le lawm.”
  16Yawmsaub yog tug kws ua rua puab tswv ua saab ua sua,
   nwg yuav tsw mob sab puab le lawm,
  luas txhad tsw fwm cov pov thawj
   hab tsw thaj cov kev txwj quas laug lawm.
  17Peb lub qhov muag pheej nrhav quas nrhw txujkev paab,
   tog lab muag taag los nrhav do xwb,
  peb nyob tog lub tebchaws kws tuaj paab
   los kuj paab tsw tau le.
  18Muaj tuabneeg nyaag lawv peb qaab,
   peb txhad taug tsw tau peb tej kev,
  qhov kawg tub lug yuav txug peb,
   peb lub naj lub xyoo tub yuav kawg,
   vem tas qhov kawg tub lug txug peb lawm.
  19Cov kws dha lawv peb
   kuj nrawm dua tej daav yaa sau nruab ntug,
  puab dha lawv cuag peb sau tej roob,
   puab zuv tog peb huv tebchaws moj saab qhua.
  20Peb txuj hauv paug sav
   kws yog tug vaajntxwv kws Yawmsaub tsaa
  kuj poob rua huv puab lub qhov taub lawm,
   yog tug kws peb pheej has txug nwg tas,
  “Peb yuav nyob huv qaab nwg tug duab ntxoo
   rua huv ib tsoom tebchaws.”

  21Entoo tug ntxhais kws nyob huv Us tebchaws 'e,
   ca le zoo sab hab ua sab xyiv faab.
  Lub khob ntawd yeej yuav hlaa lug txug koj,
   koj yuav qaug, hab yuav hle tsoog tsho nyob lab qaab.
  22Xi‑oo tug ntxhais 'e,
   qhov kws teem txem rua koj tej kev txhum kuj tav lawm,
  Yawmsaub yuav tsw ca koj poob tebchaws dua le lawm.
   Tassws Entoo tug ntxhais 'e,
  nwg yuav rau txem rua koj tej kev txhum,
   nwg yuav nthuav koj txujkev txhum txem tshwm lug.