4

Klei Bi Kmhal kơ Ƀuôn Siôn Ruê̆ Leh

  1Hƀơih, mah luč leh klei mngač ñu,
   mah doh bi mlih leh!
  Boh tâo yuôm doh jăk kdah đuĕ tinei tinăn
   ti jih jang akŏ êlan.
  2Phung anak êkei yuôm bhăn Siôn,
   boh ktrŏ diñu bi knar hŏng boh ktrŏ mah doh,
  ƀiădah ară anei arăng yap diñu msĕ si gŏ lăn,
   bruă kngan pô mmai gŏ!
  3Wăt asâo tan bi mam êđai diñu,
   ƀiădah anak mniê phung ƀuôn sang kâo jing ƀai
   msĕ si čĭm ôtrus hlăm kdrăn tač.
  4Êlah hđeh dôk mam đuôm ti êhưl kyua mhao;
   phung hđeh kwưh kơ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă,
   ƀiădah amâo mâo pô brei kơ digơ̆ ôh.
  5Phung ƀơ̆ng leh mnơ̆ng siam jăk dôk knap mñai hlăm êlan dơ̆ng;
   phung arăng rông leh hŏng čhiăm hrah jŭ dôk đih ti kăm hbâo.
  6 Klei bi kmhal anak mniê phung ƀuôn sang kâo
   jing kjham hĭn kơ klei bi kmhal ƀuôn Sôdôm,
  ƀuôn anăn arăng mdlưh bhiâo riâo rit,
   amâo mâo kngan mnuih đru ñu ôh.
  7Phung khua ñu jing êngeh hĭn kơ pliêr,
   kô̆ hĭn kơ êa ksâo;
  asei mlei diñu hrah hĭn kơ boh tâo ti gŭ êa ksĭ,
   klei siam asei mlei diñu jing msĕ si boh tâo saphir.
  8Ară anei ƀô̆ mta diñu jing jŭ hĭn kơ uê pui,
   arăng amâo thâo kral diñu ôh ti êlan;
  klĭt diñu kdjuôt ti dlông klang diñu,
   jing krô msĕ si djuh.
  9Phung djiê kyua đao gưm jing mơak hĭn
   kơ phung djiê kyua klei ư̆ êpa,
   diñu djiê ênguôt kyua kƀah boh mơ̆ng hma.
  10 Hŏng kngan diñu pô phung mniê thâo khăp hơiêng
   tŭk leh anak diñu pô;
  digơ̆ jing mnơ̆ng diñu ƀơ̆ng huă
   êjai klei bi rai truh kơ anak mniê phung ƀuôn sang kâo.
  11Yêhôwa bi truh jih klei ñu ngêñ,
   ñu tuh leh klei ñu ăl hlơr;
  leh anăn ñu kuč pui hlăm ƀuôn Siôn,
   pui anăn ƀơ̆ng jih atur gơ̆.
  12Phung mtao dôk ti lăn ala amâo đăo ôh,
   kăn phung ƀuôn sang lăn ala đăo rei,
   kơ phung roh dưi mŭt ƀăng jang ƀuôn Yêrusalem.
  13Ƀiădah klei anei truh kyua klei soh phung khua pô hưn êlâo ñu,
   leh anăn kyua klei wê phung khua ngă yang ñu,
   phung tuh leh êrah phung kpă ênô ti krah ñu.
  14Diñu hiu rưng bum ală hlăm êlan ƀuôn,
   msĕ si phung mnuih bum ală;
  diñu čhŏ leh hŏng êrah
   tơl amâo mâo pô dưi ruêh čhiăm ao diñu ôh.
  15“Đuĕ bĕ! Pô čhŏ!” arăng ur kơ diñu;
   “Đuĕ bĕ! Đuĕ bĕ! Đăm ruêh hmei ôh?”
  Snăn digơ̆ đuĕ leh anăn hiu rưng;
   phung mnuih lač ti krah phung găp djuê mnuih,
   “Diñu amâo dưi lŏ dôk mbĭt hŏng drei ôh.”
  16Yêhôwa pô prah prŭng digơ̆ leh,
   ñu amâo srăng lŏ răng kriê kơ digơ̆ ôh.
  Arăng amâo bi êdah klei mpŭ ôh kơ phung khua ngă yang,
   kăn bi êdah klei pap rei kơ phung mduôn.
  17Ală drei dliu,
   kăp dlăng nanao hơăi mang kơ klei đru;
  ti sang tum drei kăp dlăng
   kơ sa găp djuê amâo dưi bi mtlaih drei ôh.
  18Arăng kăp lua ti knhuang drei,
   snăn drei amâo dưi êbat ktuê êlan drei ôh;
  klei knhal tuč ruê̆ kơ drei hriê giăm;
   arăng yap leh hruê drei dôk hdĭp,
   kyuadah klei knhal tuč ruê̆ kơ drei truh leh.
  19Phung tiŏ drei jing pral hĭn kơ tlang grư̆ hlăm adiê,
   diñu tiŏ drei ti dlông čư̆,
   diñu kăp ngă kơ drei hlăm kdrăn tač.
  20Pô Yêhôwa trôč leh êa ƀâo mngưi, pô jing msĕ si klei bi êwa drei,
   djŏ leh kđông diñu.
  Kơ ñu yơh drei mĭn, “ti gŭ êyui ñu
   drei srăng dôk hdĭp ti krah phung găp djuê mnuih.”
  21Hơ̆k mơak bĕ, Ơ anak mniê čar Êđôm,
   Ơ pô dôk hlăm čar Us;
  ƀiădah kčok klei anăn srăng truh kơ ih msĕ mơh;
   ih srăng jing kpiê ruă leh anăn dôk lưng asei mlei.
  22Ơ anak mniê ƀuôn Siôn, klei bi kmhal kyua klei wê ih ruê̆ leh,
   ñu amâo srăng lŏ brei ih dôk jing mnă hlăm čar mkăn ôh;
  ƀiădah, Ơ anak mniê čar Êđôm, ñu srăng bi kmhal klei wê ih,
   ñu srăng bi êdah klei soh ih.