5

Tơlơi Iâu Laĭ Kơ Tơlơi Pap

  1Ơ Yahweh hơi, rơkâo kơ Ih anăm wơr bĭt hĭ ôh hơdôm tơlơi hơmâo truh laih kơ ƀing gơmơi.
   Lăng ƀơi ƀing gơmơi bĕ, laih anŭn ƀuh tơlơi mlâo gơmơi.
  2Ƀing tuai hơmâo mă hĭ laih anih lŏn gơmơi;
   ƀing tuai yơh dŏ hơdip amăng khul sang gơmơi.
  3Ƀing ama gơmơi rŏh ayăt hơmâo pơdjai hĭ laih,
   laih anŭn ră anai ƀing amĭ gơmơi jing hĭ ƀing đah kơmơi kơmai.
  4Ƀing gơmơi khŏm kla kơ ia ƀing gơmơi mơñum;
   ƀing gơmơi khŏm blơi mă djŭh ƀing gơmơi kiăng kơ apui.
  5Arăng pơgŏ̱ ƀing gơmơi tơnap hrup hăng khul aseh glai ƀôdah khul aseh samô yơh,
   ƀing gơmơi gleh, samơ̆ arăng ƀu brơi kơ ƀing gơmơi pơdơi ôh.
  6Kiăng kơ hơmâo djŏp gơnam ƀơ̆ng dưi dŏ hơdip,
   ƀing gơmơi nao rơkâo da̱n pơ ƀing Êjip laih anŭn pơ ƀing Assiria yơh.
  7Ƀing ơi adon gơmơi ngă soh, samơ̆ ră anai ƀing gơñu rơngiă hĭ laih,
   laih anŭn ƀing gơmơi hlak tŭ gleh tơnap yuakơ khul tơlơi soh gơñu.
  8Ƀing khua git gai gơmơi jing ƀing ƀu hloh kơ ƀing hlŭn ôh,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơklaih hĭ ƀing gơmơi mơ̆ng tơlơi dưi gơñu.
  9Ƀing pơdjai mơnuih ur pơgrao gah rơngiao kơ plei;
   ƀing gơmơi pơsăn hĭ tơlơi hơdip gơmơi yơh tơdang ƀing gơmơi tơbiă nao hơduah gơnam ƀơ̆ng.
  10Tơlơi ư̆ rơpa hơmâo ngă kơ ƀing gơmơi duăm hĭr hăr
   tơl klĭ gơmơi pơiă hlơr hrup hăng aki̱n apui yơh.
  11Arăng gŏ̱ hĭ ƀing bơnai gơmơi amăng plei Ziôn;
   amăng rĭm plei pla Yudah arăng pơgŏ̱ hĭ ƀing ană dra hơči̱h gơmơi kiăng kơ đih hrŏm.
  12Arăng mă pơđuaĭ hĭ ƀing khua djă̱ akŏ gơmơi laih anŭn yol pơdjai hĭ;
   laih anŭn ƀu pơpŭ ôh kơ ƀing kŏng tha gơmơi.
  13Arăng pơgŏ̱ ƀing hlak ai tơdăm gơmơi kiăng kơ kuă braih hrup hăng ƀing hlŭn;
   jing ƀing čơđai đah rơkơi rơbat sêng grêng gah yŭ khul kơyâo kơtraŏ yơh.
  14Ƀing tha rơma ƀu dŏ be̱r ƀơi amăng ja̱ng plei dơ̆ng tah,
   laih anŭn ƀing hlak ai kŏn kơčĕ rai tơlơi ayŭ lơi.
  15Ƀing gơmơi ƀu hơmâo tơlơi hơ̆k mơak dơ̆ng tah;
   ƀing gơmơi hơmâo tơlơi rơngot hơning pơala kơ tơlơi suang hơ̆k mơak.
  16Ƀu hơmâo hơget dơ̆ng tah kơ ƀing gơmơi kiăng kơ pơang.
   Ƀing gơmơi ngă soh laih, laih anŭn ră anai ƀing arăng hlak pơrai hĭ ƀing gơmơi.
  17Ƀing gơmơi ruă biă mă amăng jua bơngăt gơmơi,
   laih anŭn tơnap ƀuh yơh mơ̆ng ia mơta gơmơi,
  18yuakơ Čư̆ Ziôn dŏ hiăl măl hông hang,
   laih anŭn khul asâo glai ur hyu amăng anih răm rai anŭn.

  19Samơ̆ Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, jing pơtao hlŏng lar
   laih anŭn či git gai truh kơ rơnŭk hơnăl tuč.
  20Yua hơget Ih hơmâo lui raih hĭ ƀing gơmơi sui biă mă lĕ?
   Ih ƀu či hơdơr kơ ƀing gơmơi dơ̆ng tah hă?
  21Ba glaĭ ƀing gơmơi pơ Ih bĕ, Ơ Yahweh ăh! Ba glaĭ ƀing gơmơi bĕ!
   Rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ bĕ tơlơi ang yang đưm đă gơmơi.
  22Ƀôdah hiư̆m ngă, Ih hơmâo hơngah lui hĭ ƀing gơmơi hlŏng lar laih hă?
   Ih hil kơ ƀing gơmơi tơl ƀu hơmâo guai pơkă ôh hă?