Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh, wơ̆t tơdah hơmâo đơđa črăn tơbiă rai mơ̆ng pô pơala Samuêl
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 1000 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Amăng tơlơi pơhuĭ kơ rơngiă hĭ anih lŏn tơlơi ƀuăn, Ơi Adai pơklaih hĭ ƀing Israel nanao mơ̆ng ƀing khua ba akŏ arăng thâo krăn kar hăng “Ƀing Khua Phat Kơđi.”

Sŏp hră Ƀing Khua Phat Kơđi jing tơlơi ră ruai hơmâo rai mơ̆ng khul rơnŭk ƀing Israel kơplăh wăh tơlơi blah juă anih lŏn Kanaan hăng tơlơi pơkô̆ pơjing rai lŏn čar ƀing Israel hơmâo pơtao yơh. Amăng rơnŭk anŭn ƀing Israel ƀu tui gưt tơlơi juăt ôh, samơ̆ ƀing gơñu kiăng ngă tui hăng tơlơi gơñu pô kiăng yơh.
 Hơdôm tơlơi ră ruai anŭn ră ruai kơ tơlơi bruă ƀing khĭn kơtang lŏn čar arăng iâu “ƀing khua phat kơđi,” samơ̆ ƀing anŭn jing le̱ng kơ ƀing khua tơhan soh sel ƀu djơ̆ jing ƀing khua phat kơđi tui hăng tơlơi djơ̆ găl ôh. Hơmâo sa čô amăng ƀing gơñu jing pô hing ang anŭn jing Samsôn yơh; hơdôm bruă mơnuă ñu ƀing ta dưi đŏk yơh amăng črăn 13–16.
 Tơlơi yom pơphan ƀing ta dưi hrăm mơ̆ng sŏp hră anai jing tơlơi ƀing Israel kơnơ̆ng dŏ so̱t đôč tơdang ƀing gơñu dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai yơh; tơdang ƀing gơñu ƀu dŏ tŏng ten ôh hăng Ơi Adai, ƀing gơñu le̱ng kơ răm rơngiă hĭ soh sel. Samơ̆ hră anai ră ruai lu hloh kơ anŭn dơ̆ng yơh kar hăng: Wơ̆t tơdah ƀing ană plei ƀu dŏ tŏng ten hăng Ơi Adai ôh laih anŭn tơlơi răm rai truh, samơ̆ Ơi Adai nanao prap pre kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing ană plei Ñu tơdah ƀing gơñu kơhma̱l laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ Ñu dơ̆ng.

Jar Atŭt Kơsem

Hơdôm tơlơi blah hruă aka giŏng amăng anih lŏn Kanaan (1:1–2:10)
Hơdôm tơlơi truh amăng rơnŭk ƀing khua phat kơđi (2:11–16:31)
Hơdôm tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng (17:1–21:25)