Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Phung Khua Phat Kđi čih dŭm klei yăl dliê phung ƀuôn sang Israel hlăm ênuk amâo mâo klei bhiăn mơ̆ng hruê plah mă bha čar Kanaan truh kơ ênuk klei kiă kriê tui si klei bhiăn phung kahan. Jih klei yăl dliê anei čih dŭm phung mnuih mâo klei hing ang yuôm kơ lăn čar pia, “phung khua phat kđi”, tui si boh blŭ Lu hĭn hlăm phung digơ̆ jing phung khua kiă kriê phung kahan djŏ hĭn kơ phung khua phat kđi phung ƀuôn sang. Pô arăng thâo lu hĭn hlăm phung anăn jing Y-Samsôn, leh anăn jih bruă hing ang ñu ngă leh hlăm kdrêč 13-16.
 Klei hriăm yuôm hlăm hdruôm hră Phung Khua Phat Kđi jing klei phung ƀuôn sang Israel dôk kjăp leh anăn sĭt suôr hŏng Aê Diê diñu, tơdah amâo djŏ snăn knŏng srăng truh klei bi rai. Ƀiădah, mâo sa mta klei yuôm hĭn hlăm klei anei: Wăt tơdah phung ƀuôn sang amâo sĭt suôr hŏng Khua Yang ôh, leh anăn klei bi rai truh, ƀiădah Aê Diê ăt bi mtlaih mơh phung ƀuôn sang Ñu tơdah digơ̆ kmhal kơ klei soh leh anăn lŏ wĭt kơ Ñu.

Jar

Dŭm klei truh êlâo kơ klei Y-Yôsuê djiê (1:1–2:10)
Phung khua phat kđi phung Israel (2:11–16:31)
Dŭm klei mkăn (17:1–21:25)