13

Yug Xaxoo

1Cov Yixayee rov qaab ua tej kws Yawmsaub pum tas phem, mas Yawmsaub txhad muab puab cob rua huv cov Filixatee txhais teg tau plaub caug xyoo.
2Muaj ib tug yawm yog xeem Ntaaj nyob huv lub moos Xaula, nwg npe hu ua Manau‑a. Nwg tug quaspuj ib txwm tsw xeeb mivnyuas. 3Yawmsaub tug tubkhai ntuj lug tshwm rua tug quaspuj hov hab has rua nwg tas, “Koj yeej ib txwm tsw xeeb mivnyuas, tassws koj yuav xeeb mivnyuas hab yug ib tug tub. 4Vem le nuav koj yuav tsum ceev faaj tsw xob haus cawv txwv maab hab cawv ntxws, hab tsw xob noj tej kws qas tsw huv, 5vem koj yuav xeeb mivnyuas hab yug ib tug tub. Tsw xob chais nwg cov plaubhau tsua qhov tug tub hov yuav muab cais ua Naxi pub rua Vaajtswv txwj thaus yug lug le. Nwg yuav chiv cawm cov Yixayee dim huv cov Filixatee txhais teg.” 6Tug quaspuj hov txawm moog has rua nwg tug quasyawg tas, “Muaj Vaajtswv ib tug tuabneeg tuaj rua ntawm kuv, lub ntsej muag zoo yaam nkaus le Vaajtswv tug tubkhai ntuj, txaus ntshai kawg. Kuv tub tsw nug tas nwg tuaj hovtwg tuaj hab nwg kuj tsw qha nwg lub npe rua kuv. 7Tassws nwg has rua kuv tas, ‘Koj yuav xeeb mivnyuas hab yug ib tug tub. Yog le nuav tsw xob haus cawv txwv maab hab cawv ntxws, hab tsw xob noj tej kws qas tsw huv, tsua qhov tug tub hov yuav muab cais ua Naxi pub rua Vaajtswv txwj thaus yug lug moog txug nub tuag.’ ”
8Tes Manau‑a txawm thov Yawmsaub tas, “Au Yawmsaub, thov Vaajtswv tug tuabneeg kws koj khaiv lug hov rov lug tshwm rua ib ob leeg pum dua ib zag, hab qha rua ib paub tas ib yuav ua le caag rua tug tub kws yuav yug lug hov.” 9Vaajtswv noog Manau‑a tej lug thov hab Vaajtswv tug tubkhai ntuj lug tshwm dua ib zag rua tug quaspuj hov rua thaus nwg nyob quas tsawg tom teb, tassws nwg tug quasyawg Manau‑a tsw nrug nwg nyob ua ke. 10Nwg txhad dha moog has rua nwg tug quasyawg tas, “Tug yawm kws nub ntawd tuaj rua ntawm kuv kuj rov lug tshwm rua kuv hab.” 11Manau‑a txhad le sawv tseeg lawv nwg quaspuj qaab moog. Thaus nwg moog txug tug yawm hov nwg txawm has tas, “Koj yog tug yawm kws has cov lug rua tug quaspuj nuav los tsw yog?” Tug hov teb tas, “Yog lauj.” 12Manau‑a txhad has tas, “Thaus muaj tseeb lawv le koj tej lug lawm, tug tub hov lub neej yuav zoo le caag, hab nwg yuav tsum ua daabtsw?” 13Yawmsaub tug tubkhai ntuj txhad has rua Manau‑a tas, “Tug quaspuj yuav tsum ceev faaj ua txhua yaam lawv le kuv has rua nwg lawd. 14Nwg tsw xob noj ib yaam daabtsw kws muab txwv maab ua, tsw xob haus cawv txwv maab lossws cawv ntxws, tsw xob noj tej kws qas tsw huv. Nwg yuav tsum ua lawv nraim le txhua yaam kws kuv has rua nwg lawd.”
15Manau‑a has rua Yawmsaub tug tubkhai ntuj tas, “Thov koj tog ib plag, ib ob leeg yuav npaaj ib tug mivnyuas tshws rua koj.” 16Yawmsaub tug tubkhai ntuj txawm has rua Manau‑a tas, “Txawm yog kuas tog los kuv yuav tsw noj koj tej zaub mov. Tassws yog koj yuav npaaj tej kws muab hlawv xyeem, koj ca le muab xyeem rua Yawmsaub.” Manau‑a tsw paub tas tug hov yog Yawmsaub tug tubkhai ntuj. 17Manau‑a txhad has rua Yawmsaub tug tubkhai ntuj tas, “Koj npe hu le caag? Thaus muaj tseeb lawv le koj tej lug lawm, ib txhad le txawj pub koob meej rua koj.” 18Yawmsaub tug tubkhai ntuj has rua nwg tas, “Nug kuv lub npe ua daabtsw? Kuv lub npe yog lub kws phemfwj kawg.”
19Manau‑a txawm muab tug mivnyuas tshws hab tej qoob loos kws xyeem tuaj xyeem rua sau lub pob zeb rua Yawmsaub kws ua tej txujci phemfwj. 20Thaus nplaim tawg cig plawg sau lub thaaj moog rua sau ntuj, Yawmsaub tug tubkhai ntuj txawm nrug cov nplaim tawg sau lub thaaj nce moog rua thaus Manau‑a hab nwg tug quaspuj saib ntsoov, tes ob tug txawm khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus aav. 21Yawmsaub tug tubkhai ntuj tsw lug tshwm rua Manau‑a hab nwg tug quaspuj dua le lawm. Manau‑a txhad paub tas tug hov yog Yawmsaub tug tubkhai ntuj. 22Manau‑a txawm has rua nwg tug quaspuj tas, “Ntshai ib yuav tuag xwb lauj, tsua qhov ib tau pum Vaajtswv lawm.” 23Tassws nwg tug quaspuj has rua nwg tas, “Yog Yawmsaub xaav muab ib tua pov tseg, nwg yuav tsw txais tej kws ib muab hlawv xyeem hab tej qoob loos kws xyeem ntawm ib txhais teg, hab yuav tsw qha txhua yaam nuav rua ib hab pav tej zaaj kws zoo le nuav rua ib.”
24Tug quaspuj hov txhad yug tau ib tug tub, muab tis npe hu ua Xaxoo. Tug tub hov kuj hlub zoo hab Yawmsaub foom koob moov rua nwg. 25Hab Yawmsaub tug Ntsuj Plig chiv txhawb nwg lub sab hov ntawm Mahane Ntaaj kws nyob ntawm Xaula hab Etha‑oo ntu nruab nraab.