13

Yug Xaxoos

1Cov Yixalayees rov ua txhaum rau tus TSWV dua, tus TSWV thiaj muab lawv cob rau cov Filitees kav tau plaub caug xyoo.
2Lub sijhawm ntawd, muaj ib tug txivneej npe hu ua Manau-as nyob hauv lub nroog Xaulas. Nws yog xeem Das. Nws tus pojniam yeej ibtxwm xeeb tsis taus tub li. 3Tus TSWV ib tug timtswv los rau Manau-as tus pojniam pom thiab hais rau nws tus pojniam hais tias, “Koj yeej ibtxwm xeeb tsis taus tub, tiamsis tsis ntev koj yuav xeeb menyuam thiab yuav yug tau ib tug metub. 4Koj nco ntsoov tsis txhob haus cawv txiv hmab lossis cawv ntsim lossis noj tej zaub mov uas txwv tsis pub noj; 5thiab tom qab uas yug tau koj tus tub lawm, koj yuav tsum tsis txhob txiav nws cov plaubhau hlo li, rau qhov yuav muab nws fij ua ib tug Naxis rau Vajtswv txij hnub uas yug tau nws los. Nws yuav pib ua tes haujlwm uas pab tso cov Yixalayees kom dim ntawm cov Filitees txhais tes.”
6Tus pojniam ntawd txawm mus qhia rau nws tus txiv hais tias, “Vajtswv ib tug neeg tau los cuag kuv, nws lub ntsejmuag muaj hwvxyeej ib yam li Vajtswv tus timtswv ntag. Kuv tsis tau nug saib nws tuaj qhov twg tuaj, thiab nws tsis qhia nws lub npe rau kuv paub li. 7Tiamsis nws qhia rau kuv hais tias, kuv yuav xeeb menyuam thiab yuav yug tau ib tug tub. Nws hais kom kuv tsis txhob haus cawv txiv hmab lossis cawv ntsim lossis tsis txhob noj tej zaub mov uas txwv tsis pub noj, rau qhov tus metub no yuav muab fij ua ib tug Naxis rau Vajtswv mus tas nws simneej.”
8Ces Manau-as txawm thov tus TSWV hais tias, “Tus TSWV, thov tso Vajtswv tus neeg rov qab los cuag wb thiab qhia saib wb yuav ua li cas rau tus metub no thaum yug tau nws lawm.”
9Vajtswv ua raws li Manau-as thov, thiab nws tus timtswv rov los rau Manau-as tus pojniam pom thaum nws nyob tom teb. Tiamsis Manau-as uas yog nws tus txiv tsis nrog nws nyob ntawd, 10yog li ntawd, nws thiaj khiav rov los qhia rau nws tus txiv dua hais tias, “Koj saib! Tus txivneej uas ob hnub ntawd los cuag kuv, rov los rau kuv pom dua lawm tiag.”
11Manau-as sawv tsees thiab caum nws tus pojniam qab mus. Manau-as thiaj mus cuag tus txivneej ntawd thiab nug hais tias, “Koj yog tus txivneej uas qhia rau kuv tus pojniam ntag los?”
 Nws teb hais tias, “Kuv yog tus ntawd ntag.”
12Ces Manau-as nug hais tias, “Yog muaj tseeb li koj hais tiag, tus metub ntawd yuav ua dabtsi? Nws yuav coj lub neej zoo li cas?”
13Tus TSWV tus timtswv teb hais tias, “Koj tus pojniam yuav tsum ua txhua yam raws li kuv twb qhia rau nws lawm. 14Nws yuav tsum tsis txhob noj tej yam uas yog muab cawv txiv hmab ua; nws yuav tsum tsis txhob haus cawv txiv hmab lossis cawv ntsim lossis tsis txhob noj tej zaub mov uas txwv tsis pub noj. Nws yuav tsum ua txhua yam li kuv twb qhia rau nws lawm xwb.”
15Manau-as hais rau tus TSWV tus timtswv hais tias, “Wb xav kom koj nyob tos, wb mus muab ib tug menyuam tshis los tua ua zaub mov rau koj noj tso.”
16Tus TSWV tus timtswv teb hais tias, “Txawm yog neb cheem kuv nyob los, kuv yuav tsis noj neb rooj mov ntawd. Tiamsis yog neb xav npaj rooj mov ntawd los cia li muab rooj mov ntawd hlawv fij rau tus TSWV.”
17Manau-as teb hais tias, “Thov qhia koj lub npe rau wb, kom wb thiaj paub qhuas koj thaum tshwm muaj tseeb raws li tej lus uas koj hais ntawd lawm.”
18Tus timtswv nug hais tias, “Vim li cas neb thiaj xav paub kuv lub npe? Kuv lub npe yog lub uas xav tsis thoob.”
19Yog li ntawd, Manau-as thiaj mus ntes ib tug menyuam tshis los tua thiab muab mentsis hmoov nplej coj mus hlawv rau saum lub thaj pobzeb fij rau tus TSWV uas ua tej txujci uas xav tsis thoob. 20Thaum cov nplaim taws cig lam lug saum lub thaj, Manau-as nkawd pom tus timtswv ntawd nyob hauv cov nplaim taws nce mus rau saum ntuj lawm. Thaum Manau-as nkawd pom li ntawd, ces nkawd cia li qhau cev hlo ua ntsejmuag ti nkaus rau hauv av. 21Txij thaum ntawd los, tus TSWV tus timtswv tsis los tshwm rau Manau-as thiab nws tus pojniam pom ntxiv li lawm, Manau-as thiaj paub hais tias tus txivneej ntawd yog Vajtswv tus timtswv.
22Manau-as hais rau nws tus pojniam hais tias, “Wb yeej yuav tuag xwb lauj, rau qhov wb pom Vajtswv lawm!”
23Tiamsis nws tus pojniam teb hais tias, “Yog tus TSWV xav tua wb povtseg tiag, nws yuav tsis txais wb cov khoom fij ntawm wb tes; thiab nws yuav tsis kam ua txhua yam no rau wb pom, lossis nws yuav tsis qhia txhua yam no rau wb paub li.”
24Tus pojniam ntawd thiaj yug tau ib tug tub thiab tis nws lub npe hu ua Xaxoos. Tus metub no loj hlob zoo thiab tus TSWV foom koob hmoov rau nws. 25Thiab tus TSWV lub hwjchim txawm ua rau nws muaj zog heev zuj zus thaum nws nyob hauv xeem Das lub yeej ntu nruab nrab ntawm lub nroog Xaulas thiab Eseta-aus.