13

Klei Kkiêng kơ Y-Samsôn

1Phung ƀuôn sang Israel lŏ ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa; leh anăn Yêhôwa jao diñu hlăm kngan phung Philistin êjai pă pluh thŭn.
2Mâo sa čô mnuih ƀuôn Sôra mơ̆ng găp djuê Dan, anăn ñu Y-Manôa; mô̆ ñu jing mniê plao, amâo mâo anak ôh. 3Dĭng buăl jăk Yêhôwa bi êdah kơ mniê anăn leh anăn lač kơ ñu, “Nĕ anei, ih jing mniê plao, amâo mâo anak ôh; ƀiădah ih srăng ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei. 4Kyuanăn răng bĕ, đăm mnăm kpiê amâodah kpiê ktang ôh, leh anăn đăm ƀơ̆ng mnơ̆ng čhŏ ôh, 5 kyuadah nĕ anei, ih srăng ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei. Amâo dưi brei mta dhŏng kuêh boh kŏ ñu ôh, kyuadah anak anăn srăng jing sa čô Nasirê kơ Aê Diê mơ̆ng hruê ih kkiêng kơ ñu; leh anăn ñu srăng dơ̆ng bi mtlaih phung Israel mơ̆ng kngan phung Philistin.” 6Mniê anăn nao lač kơ ung ñu, “Sa čô mnuih Aê Diê truh kơ kâo, leh anăn ƀô̆ mta ñu msĕ si ƀô̆ mta dĭng buăl jăk Aê Diê, bi huĭ snăk. Kâo amâo êmuh ñu ôh mơ̆ng ñu kbiă hriê, leh anăn ñu amâo hưn ôh anăn ñu kơ kâo. 7Ƀiădah ñu lač kơ kâo, ‘Nĕ anei, ih srăng ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei. Snăn đăm mnăm kpiê amâodah kpiê ktang, leh anăn đăm ƀơ̆ng mnơ̆ng čhŏ ôh, kyuadah êkei anei srăng jing sa čô Nasirê kơ Aê Diê mơ̆ng hruê kkiêng tơl hruê ñu djiê.’ ”
8Y-Manôa kwưh kơ Yêhôwa, lač, “Ơ Yêhôwa, kâo kwưh kơ ih, brei mnuih Aê Diê, pô ih tiŏ hriê anăn lŏ hriê kơ hmei, leh anăn mtô kơ hmei ya hmei srăng ngă hŏng anak srăng kkiêng anăn.” 9Aê Diê hmư̆ asăp Y-Manôa, leh anăn dĭng buăl jăk Aê Diê lŏ hriê kơ mniê anăn êjai ñu dôk gŭ hlăm hma; ƀiădah Y-Manôa ung ñu amâo dôk mbĭt hŏng ñu ôh. 10Mniê anăn êran nao mtam leh anăn hưn kơ ung ñu, lač, “Nĕ anei mnuih hriê leh kơ kâo hruê êlâo lŏ bi êdah kơ kâo.” 11Y-Manôa kgŭ tui hlue mô̆ ñu, nao kơ mnuih anăn leh anăn lač kơ gơ̆, “Djŏ mơ̆ ih jing pô blŭ leh kơ mniê anei?” Gơ̆ lač, “Kâo gơ̆ yơh.” 12Y-Manôa lač, “Tơdah klei ih blŭ srăng truh sĭt, si ngă klei hdĭp hđeh anei srăng jing, leh anăn ya ñu srăng ngă?” 13Dĭng buăl jăk Yêhôwa lač kơ Y-Manôa, “Brei mniê anei răng kơ jih klei kâo lač leh. 14Ñu amâo dưi ƀơ̆ng mnơ̆ng mơ̆ng phŭn boh kriăk ƀâo ôh, kăn brei ñu mnăm kpiê amâodah kpiê ktang rei, leh anăn đăm brei ñu ƀơ̆ng mnơ̆ng čhŏ ôh. Brei ñu ngă tui hlue jih klei kâo mtă leh kơ ñu.”
15Y-Manôa lač kơ dĭng buăl jăk Yêhôwa, “Kâo akâo kơ ih, brei hmei kơ̆ng ih leh anăn mkra sa drei êđai bê kơ ih.” 16Dĭng buăl jăk Yêhôwa lač kơ Y-Manôa, “Tơdah ih kơ̆ng kâo, kâo amâo srăng ƀơ̆ng mnơ̆ng ih ôh; ƀiădah tơdah ih mkra mnơ̆ng myơr čuh, snăn brei ih myơr gơ̆ kơ Yêhôwa.” (Kyuadah Y-Manôa amâo thâo ôh gơ̆ jing dĭng buăl jăk Yêhôwa). 17Y-Manôa lač kơ dĭng- buăl jăk Yêhôwa, “Hlei anăn ih, čiăng kơ hmei mpŭ kơ ih tơdah klei ih blŭ srăng truh sĭt?” 18 Dĭng buăl jăk Yêhôwa lač kơ ñu, “Si ngă ih êmuh kơ anăn kâo? Anăn kâo jing yuôm bhăn.” 19Snăn Y-Manôa mă êđai bê hgăm mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, leh anăn myơr gơ̆ ti dlông boh tâo kơ Yêhôwa. Yêhôwa ngă klei yuôm bhăn êjai Y-Manôa leh anăn mô̆ ñu dôk dlăng. 20Tơdah êlah pui mơ̆ng knưl đĭ phă adiê, dĭng buăl jăk Yêhôwa đĭ hlăm êlah pui mơ̆ng knưl anăn. Tơdah Y-Manôa leh anăn mô̆ ñu dlăng klei anăn diñu kŭp ƀô̆ ti lăn.
21Dĭng buăl jăk Yêhôwa amâo lŏ bi êdah ôh kơ Y-Manôa leh anăn mô̆ ñu. Snăn Y-Manôa thâo gơ̆ jing dĭng buăl jăk Yêhôwa. 22Y-Manôa lač kơ mô̆ ñu, “Sĭt nik drei srăng djiê yơh kyuadah drei ƀuh leh Aê Diê.” 23Ƀiădah mô̆ ñu lač kơ ñu, “Tơdah Yêhôwa mĭn leh čiăng bi mdjiê drei, ñu amâo tŭ ôh mnơ̆ng myơr čuh leh anăn mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ mơ̆ng kngan drei, amâodah bi êdah kơ drei jih klei anăn, amâodah hưn kơ drei klei msĕ snăn.”
24Mniê anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei leh anăn bi anăn gơ̆ Y-Samsôn. Hđeh anăn hriê kơ prŏng, leh anăn Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ gơ̆. 25Leh anăn Mngăt Myang Yêhôwa dơ̆ng bi ktang gơ̆ ti ƀuôn Mahaneh-Dan, plah wah ƀuôn Sôra leh anăn ƀuôn Êstaôl.