14

Xaxoo hab tug hluas nkauj Filixatee

1Xaxoo moog nraag lub moos Thinaj, mas pum ib tug hluas nkauj Filixatee huv lub moos Thinaj hov. 2Tes nwg txawm rov lug has rua nwg nam nwg txwv tas, “Kuv pum ib tug hluas nkauj Filixatee huv lub moos Thinaj, meb moog yuav lug ua kuv quaspuj.” 3Tassws leej txwv hab leej nam has rua nwg tas, “Koj cov neej tsaa hab taag nrho peb haiv tuabneeg tsw muaj ib tug ntxhais hluas le lov es koj tseed moog yuav cov Filixatee kws tsw ua kevcai txav tej ntxhais ua quaspuj?” Tassws Xaxoo has rua leej txwv tas, “Ca le moog yuav tug ntxhais hov rua kuv xwb, tsua qhov kuv nyam nwg kawg nkaus le.” 4Leej txwv hab leej nam tsw paub tas qhov nuav yog lug ntawm Yawmsaub lug, tsua qhov Yawmsaub saamswm nrhav keeb ua rog rua cov Filixatee. Thaus hov cov Filixatee kaav hlo cov Yixayee.
5Tes Xaxoo txawm nrug nwg nam nwg txwv moog nraag Thinaj. Thaus nwg tuaj txug tej vaaj txwv maab ntawm Thinaj na cav muaj ib tug thaav tsuv ntxhuav dha nyooj quas lawg lug rua nwg. 6Yawmsaub tug Ntsuj Plig txawm lug kaav hlo Xaxoo, nwg txhad muab tug tsuv ntxhuav hov dua ua tej cwb ceg ib yaam le dua mivnyuas tshws, nwg tub tsw muaj cuab yeej daabtsw huv nwg txhais teg le. Tassws nwg kuj tsw qha rua nwg nam nwg txwv paub tas nwg ua daabtsw lawm. 7Nwg txawm moog nrug tug hluas nkauj hov thaam, nwg txaus sab rua tug hluas nkauj hov heev. 8Tsw ntev tom qaab Xaxoo rov moog yuav tug hluas nkauj hov. Nwg txawm moog xauj saib tug tsuv ntxhuav lub cev tuag hov, na cav muaj ib xub ntaab nyob huv tug tsuv ntxhuav lub cev tub muaj zwb lawm. 9Nwg txawm cev teg kaus cov zwb ntaab hov lug noj taug kev moog. Nwg lug txug nwg nam nwg txwv nwg txawm muab cev rua ob tug noj, tassws nwg tsw qha tas nwg muab cov zwb ntaab hov huv tug tsuv ntxhuav lub cev tuag lug.
10Nwg txwv kuj moog rua nraag tug hluas nkauj hov mas Xaxoo paam ib rooj mov hov ntawd ib yaam le tej hluas ib txwm ua. 11Thaus cov Filixatee pum nwg lawd puab coj peb caug leej tuaj ua qhua nrug nwg nyob ua ke. 12Tes Xaxoo txawm has rua puab tas, “Ca kuv txhaj mim txwv ib nqais rua mej txhais. Yog mej txhais tau ua ntej xyaa nub kws noj tshoob nuav, kuv yuav muab peb caug lub tsho ntaub maag hab peb caug cev tsoog tsho ua zaam rua mej. 13Yog mej txhais tsw tau, mej yuav tsum muab peb caug lub tsho ntaub maag hab peb caug cev tsoog tsho ua zaam rua kuv.” Puab has rua nwg tas, “Ca le txhaj rua peb txhais saib.” 14Tes Xaxoo has rua puab tas,
  “Muaj ib yaam noj tau
   tawm huv tug kws noj lug.
  Muaj ib yaam qaab zwb
   tawm huv tug kws muaj zug lug.”
Tau peb nub lawm, puab txhais tsw tau zaaj txhaj mim txwv hov.
15Thaus txug nub kws plaub puab txawm moog has rua Xaxoo tug quaspuj tas, “Koj ca le ntxag koj tug quasyawg kuas txhais zaaj txhaj mim txwv rua peb. Tsw ua le hov mas peb yuav muab suavtawg hlawv koj hab koj txwv tsev tuabneeg pov tseg. Koj hu peb tuaj nuav yog hu kuas peb tuaj raug kev pluag xwb lov?” 16Xaxoo tug quaspuj moog quaj rua Xaxoo hab has tas, “Koj tsuas ntxub kuv xwb, koj yeej tsw hlub kuv. Koj txhaj mim txwv rua kuv cov neej tsaa, koj kuj tsw txhais rua kuv noog.” Xaxoo has rua nwg tas, “Kuv nam kuv txwv kuv tub tsw qha le, yuav qha koj tau le caag?” 17Nwg quaj rua Xaxoo xyaa nub kws noj tshoob hov, mas nub kws xyaa Xaxoo txhad txhais zaaj txhaj mim txwv hov rua nwg noog tsua qhov nwg txob Xaxoo heev hwv lawm. Tes nwg txawm qha tej lug kws txhais hov rua nwg cov neej tsaa. 18Tes nub kws xyaa thaus nub tsw tau poob qho cov tuabneeg huv lub moos hov txhad has rua Xaxoo tas,
  “Muaj yaam twg qaab zwb dhau
   zwb ntaab?
  Muaj daabtsw muaj zug dua
   tsuv ntxhuav?”
Xaxoo txhad has rua puab tas,
  “Yog mej tsw muab kuv nam maum nyuj
   moog laij, mej yeej txhais tsw tau le.”
19Yawmsaub tug Ntsuj Plig lug kaav taag nrho Xaxoo, nwg txhad moog nraag lub moos Akheloo mas tua cov txwvneej huv lub moos hov peb caug leej, txeeb hlo puab le ib puas tsaav yaam huvsw hab muab puab tej tsoog tsho ua zaam rua cov kws txhais tej lug txhaj mim txwv hov. Tes nwg txhad le rov qaab moog rua peg nwg txwv lub tsev ua chim quas nyov. 20Xaxoo tug quaspuj hov mas luas muab qua rua nwg tug phijlaaj yuav lawm.