14

Xaxoos thiab Tus Hluas Nkauj Filitees

1Muaj ib hnub Xaxoos txawm nqis mus rau nram lub nroog Teenas, nws pom cov Filitees ib tug ntxhais zoo nkauj heev nyob nrad. 2Nws rov qab los tsev, nws txawm piav rau nws niam nws txiv mloog hais tias, “Kuv mus pom cov Filitees ib tug ntxhais nyob nram lub nroog Teenas, mas kuv nyiam nws heev. Neb mus yuav nws los rau kuv.”
3Tiamsis nws niam nws txiv nug nws hais tias, “Metub, vim li cas koj thiaj xav mus yuav cov Filitees uas tsis ua kevcai txiav tej ntxhais los ua pojniam? Koj twb nrhiav thoob plaws peb haivneeg uas yog koj cajces txawm tsis muaj hluas nkauj li lawm los?”
 Tiamsis Xaxoos hais rau nws txiv hais tias, “Koj cia li mus yuav tus ntxhais nrad los rau kuv. Kuv nyiam nws tib leeg xwb.”
4Nws niam nws txiv tsis paub xyov puas yog tus TSWV coj Xaxoos mus ua li ntawd, vim tus TSWV twb nrhiav sijhawm yuav mus tua cov Filitees lawm. Lub sijhawm ntawd cov Filitees kav cov Yixalayees.
5Yog li ntawd, Xaxoos txawm nrog nws niam nws txiv mus nram lub nroog Teenas. Thaum lawv tabtom mus txog rau ntawm lub vaj txiv hmab hauv lub nroog Teenas, txawm muaj ib tug menyuam tsov ntxhuav nyooj laws dhia los rau ntawm nws. 6Tamsim ntawd tus TSWV tus ntsujplig los rau Xaxoos thiab ua rau nws muaj zog heev, nws thiaj muab tes dua tus menyuam tsov ntxhuav ntawd ntuag ua tej daim, ib yam li dua tus menyuam tshis uas mos mos ntag. Tiamsis nws yeej tsis piav tej uas nws ua ntawd qhia rau nws niam nws txiv paub li.
7Ces nws txawm mus tham tus hluas nkauj ntawd, thiab nws nyiam tus hluas nkauj ntawd heev. 8Tau ob peb hnub tom qab Xaxoos txawm rov qab mus yuav tus hluas nkauj ntawd ua pojniam. Thaum nws taug kev mus, nws txawm rov mus xauj tus tsov ntxhuav uas nws muab tua tuag ntawd, nws pom muaj ib xub muv muaj zib heev nyob hauv tus tsov ntxhuav tuag ntawd lub cev, ua rau nws xav tsis thoob li. 9Nws txawm muab cov zib thiab noj taug kev los. Thaum nws los txog ntawm nws niam nws txiv, nws txawm muab mentsis rau nkawd noj. Nkawd noj cov zib mu ntawd, tiamsis Xaxoos tsis qhia rau nkawd paub hais tias nws muab cov zib muv ntawd hauv tus tsov ntxhuav lub cev los.
10Xaxoos txiv thiaj mus saib tus hluas nkauj ntawd hauv nws lub tsev, Xaxoos txawm ua tau ib rooj mov noj. Qhov no yog kevcai ntawm cov tub hluas. 11Thaum cov Filitees pom Xaxoos, lawv tso tau peb caug leej tub hluas tuaj nrog nws nyob. 12Xaxoos hais rau lawv hais tias, “Kuv yuav txhiaj ib zaj rau nej txhais, yog nej txhais tau lub ntsiab lus rau kuv ua ntej hnub xya uas peb xaus tshoob, kuv yuav muab peb caug cev ris tsho ntaubmag, thiab peb caug daim ntaub pua chaw rau nej. 13Tiamsis yog nej txhais tsis tau zaj lus no, nej yuav tsum muab peb caug cev ris tsho ntaubmag, thiab peb caug daim ntaub pua chaw rau kuv.”
 Lawv teb Xaxoos hais tias, “Koj cia li txhiaj los, peb rawm hnov zaj ntawd kawg li.”
14Xaxoos hais tias,
  “Muaj tej yam uas noj tawm ntawm tus noj los;
  Muaj tej yam qab zib tawm ntawm tus uas muaj zog los.”
Twb tau peb hnub tom qab, lawv tseem txhais tsis tau zaj lus uas Xaxoos txhiaj rau lawv txhais ntawd lub ntsiab li.
15Hnub plaub lawv thiaj mus hais rau Xaxoos tus pojniam hais tias, “Koj taij koj tus txiv kom qhia rau peb saib zaj lus uas nws txhiaj rau peb txhais ntawd lub ntsiab yog li cas. Yog koj tsis nug, peb yuav zes taws hlawv koj txiv lub tsev thiab muab koj hlawv nrog lub tsev ntawd. Tsis yog neb ob tug nyuag ko caw peb tuaj, kom neb tau txeeb peb tej khoom xwb los?”
16Yog li ntawd, Xaxoos tus pojniam thiaj quaj los cuag nws thiab hais tias, “Koj tsis hlub kuv hlo li! Koj ntxub kuv kawg nkaus! Koj txhiaj rau kuv cov phoojywg txhais, tiamsis koj tsis qhia lub ntsiab rau kuv paub li!”
 Xaxoos teb hais tias, “Txawm yog kuv niam thiab kuv txiv los kuv twb tsis qhia. Kuv yuav ua li cas qhia rau koj?”
17Xaxoos tus pojniam quaj ntsig txog zaj ntawd tau xya hnub uas noj tshoob ntawd li. Tiamsis thaum txwm nkaus hnub xya, Xaxoos txawm qhia zaj lus uas nws txhiaj ntawd lub ntsiab rau nws tus pojniam, vim nws txob Xaxoos txog zaj ntawd heev. Ces tus pojniam txawm qhia rau cov Filitees. 18Yog li ntawd, hnub xya, ua ntej uas Xaxoos mus hauv txaj, cov txivneej hauv lub nroog ntawd hais rau nws hais tias,
  “Yam dabtsi qab zib tshaj zib mu?
  Yam dabtsi muaj zog tshaj tsov ntxhuav?” Xaxoos teb hais tias,
  “Yog nej tsis cab kuv tus maum nyuj mus laij liag,
  Nej yeej txhais tsis tau kuv zaj lus no li.”
19Tamsim ntawd, tus TSWV tus ntsujplig ua rau Xaxoos muaj zog heev, thiab nws txawm cia li nqis mus rau nram lub nroog Akeloos, nws mus tua tuag peb caug leej txivneej rau nrad, nws huab lawv, thiab nqa lawv tej ris tsho ntaubmag uas zoo heev los rau cov neeg uas txhais tau zaj lus uas nws txhiaj ntawd. Tom qab ntawd, nws chim txog zaj no heev, nws thiaj rov qab los tsev lawm. 20Thaum txog hnub txis tshoob, luag txawm muab Xaxoos tus pojniam rau nws tus phijlaj yuav lawm.