17

Mikha teev txoov daab

1Muaj ib tug yawm yog tuabneeg peg toj sab Efa‑i tebchaws hu ua Mikha. 2Nwg has rua nwg nam tas, “Ib txheeb ib puas daim nyaj kws muaj tuabneeg nyag koj le hab koj tau tsawm foom rua hab kuv nov lawd, mas cov nyaj hov nyob ntawm kuv. Yog kuv muab lawm.” Nwg nam txawm has tas, “Thov Yawmsaub foom koob moov rua kuv tug tub.” 3Mikha txhad muab ib txheeb ib puas daim nyaj hov thim rua leej nam. Mas leej nam has tas, “Cov nyaj nuav kuv pub hlo rua Yawmsaub ua nwg tug, mas kuv muab rua koj coj moog txaug ua txoov daab hab nchuav ua txoov daab. Kuv txhad muab rov rua koj.” 4Thaus Mikha thim cov nyaj rov rua leej nam lawm leej nam txawm coj ob puas daim moog rua tug Kws nyaj muab txaug ua txoov daab hab nchuav ua txoov daab. Mas tej txoov daab hov nyob huv Mikha tsev. 5Tug Mikha nuav muaj ib lub tsev daab hab ua ib lub efauj hab teev daab qhuas, hab tsaa nwg ib tug tub ua pov thawj coj kevcai. 6Ncua swjhawm ntawd cov Yixayee tsw muaj vaajntxwv mas txhua tug nyag ua lawv le nyag pum zoo.
7Muaj ib tug hluas, yog xeem Levi yog tuabneeg Npelehee, nwg nyob huv Npelehee huv xeem Yuta tebchaws. 8Nwg tawm huv Npelehee kws nyob huv Yuta tebchaws moog nrhav chaw nyob. Thaus nwg taug kev moog hov nwg moog txug peg toj sab Efa‑i tebchaws hab moog txug Mikha lub tsev. 9Mikha txhad has rua nwg tas, “Koj tuaj hovtwg tuaj?” Nwg teb tas, “Kuv yog ib tug Levi kws nyob huv moos Npelehee huv Yuta tebchaws, kuv tuaj moog nrhav chaw nyob.” 10Mikha txawm has rua nwg tas, “Ca le nrug kuv nyob, ua kuv txwv hab ua ib tug pov thawj rua kuv mas ib xyoos kuv yuav muab kaum daim nyaj rua koj hab muab ib cev tsoog tsho hab mov noj rua koj.” Tug Levi hov txhad moog rua huv tsev. 11Tug Levi kuj txaus sab nrug tug yawm hov nyob. Tug hluas hov kuj zoo taam Mikha ib tug tub ntaag. 12Mikha kuj tsaa tug Levi hov mas tug Levi txhad ua nwg le pov thawj hab nyob huv nwg tsev. 13Mikha has tas, “Nwgnuav kuv paub tseeb tas Yawmsaub yuav pub kuv noj qaab nyob zoo tsua qhov kuv muaj ib tug Levi ua pov thawj.”