18

Mi-ca Cớp Tỗp Dan

1Tâng dỡi ki cũai I-sarel tỡ yũah bữn puo. Ma tỗp Dan ntôm chi-chuaq cutễq dŏq cỡt khong alới bữm, yuaq tỗp Dan tỡ yũah bữn roap cutễq pún alới. 2Ngkíq, tỗp Dan rưoh cũai samiang clŏ́q lứq sỡng náq tễ máh tŏ́ng toiq tỗp alới ỡt tâng vil Sô-ra cớp vil E-satôl dŏq cũai ki pỡq nhêng cớp tutuaiq cruang cutễq. Toâq alới pỡq chu máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im, alới pỡq chu dống Mi-ca cớp ỡt rlu ngki. 3Tữ alới ỡt tâng dống Mi-ca, alới sacoal samữong samiang póng ki la tễ tỗp Lê-vi. Chơ alới blớh án neq: “Noau dững mới toâq pỡ ntốq nâi? Mới táq ntrớu pỡ nâi?”
4Án ta‑ỡi: “Mi-ca chang cứq táq ranáq án cớp cỡt cũai tễng rit sang yỗn án hỡ.”
5Tỗp alới pai chóq samiang ki neq: “Sễq mới blớh Yiang Sursĩ chuai hếq nứng, ranáq hếq ễ táq trỗ nâi, pân cỡt ma tỡ bữn.”
6Án ta‑ỡi alới neq: “Yỗn anhia pỡq ien khễ; Yiang Sursĩ lứq bán curiaq anhia.”
7Chơ sỡng náq samiang ki loŏh tễ vil, cớp pỡq chu vil Laih ễn. Tỗp alới hữm cũai proai tâng vil ki bữn ỡt ien khễ samoât tỗp Sadôn tê; tỡ bữn noau ralỗih raléh ntrớu. Cớp tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh ntrớu. Alới ỡt yơng tễ vil Sadôn, cớp tỡ bữn raclũoq cớp cũai canŏ́h. 8Tữ samiang sỡng náq ki píh chu loah pỡ vil Sô-ra cớp E-satôl, máh cũai proai blớh tễ dũ ramứh alới hữm. 9Alới ta‑ỡi neq: “Tỗp hái cóq yuor, cớp loŏh chíl vil Laih! Yuaq hếq khoiq hữm chơ tâm cutễq alới la phốn phuor cớp bữn dũ ramứh. Chỗi cro noâng; cóq pỡq chíl cheng ndỡm chái! 10Tữ nheq tữh anhia pỡq, anhia lứq ramóh cũai tễ vil ki, alới tỡ bữn chanchớm ntrớu tễ anhia, yuaq Yiang Sursĩ khoiq chiau cruang alới yỗn anhia chơ, la cruang la‑a mữt-mữ cớp tỡ bữn ŏ́q muoi ramứh ntrớu.”
11Ngkíq cũai tapoât culám náq samiang tễ tỗp Dan thrũan ễ rachíl. Tỗp alới aloŏh máh crơng choac tễ vil Sô-ra cớp vil E-satôl, chơ pỡq. 12Tỗp alới ayứng dỗn coah angia mandang pât vil Ki-riat Yê-arim, tâng cruang Yuda. Cỗ tễ ranáq nâi, yuaq noau dŏq ntốq nâi la Dỗn Tỗp Dan toau toâq sanua. 13Alới loŏh tễ ntốq ki pỡq chu dống Mi-ca tâng máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im.
14Chơ sỡng náq samiang ca pỡq tutuaiq mpễr vil Laih trỗ nhũang atỡng yớu alới neq: “Anhia dáng tỡ? Tâng vil nâi bữn muoi lám dống bữn aroâiq ê-phot, máh rup yiang, cớp rup yiang táq toâq aluang cớp blom toâq práq. Anhia chanchớm salĩq, nŏ́q tỗp hái ễ táq tễ ranáq nâi?”
15Chơ alới sỡng náq veh chu ntốq cũai samiang tỗp Lê-vi ỡt, pỡ dống Mi-ca, cớp carbán carsũan án. 16Ma bo ki, bữn tapoât culám náq tễ tỗp Dan dững crơng choac ỡt tayứng bân ngoah toong rô dống Mi-ca. 17Bo cũai tễng rit sang ỡt pỡ ngoah toong rô cớp tapoât culám náq tahan, ma sỡng náq samiang ca toâq tutuaiq cruang tễ nhũang mut tâng clống dống. Alới ĩt rup yiang táq toâq aluang, blom toâq práq, cớp máh rup canŏ́h; alới ĩt dếh au ê-phot hỡ.
18Toâq máh cũai nâi mut ĩt máh rup yiang cớp au ê-phot tễ dống Mi-ca, chơ cũai tễng rit sang blớh tỗp alới neq: “Ntrớu anhia táq?”
19Alới ki ta‑ỡi: “Mới ỡt rangiac! Chỗi tabỗq! Chơ mới pỡq cớp tỗp hếq, dŏq cỡt cũai tễng rit sang cớp cũai dŏq hếq sarhống; o hỡn mới cỡt cũai tễng rit sang yỗn muoi tỗp cũai I-sarel, saláng mới cỡt cũai tễng rit sang yỗn ống dống sũ cũai nâi.”
20Cũai tễng rit sang ki sâng bũi pahỡm lứq. Ngkíq án ĩt dững au ê-phot cớp máh rup yiang, chơ pỡq cớp tỗp Dan.
21Chơ tỗp alới thrũan pỡq; cớp ớn noau dững máh carnễn, charán, cớp máh crơng crớu pỡq nhũang. 22Alới pỡq khoiq yơng chơ tễ dống Mi-ca, ma bữn cũai ỡt cheq-racheq cớp dống Mi-ca pruam loŏh rapuai tỗp Dan, cớp bữn satỡm. 23Tỗp Mi-ca arô tỗp Dan. Chơ tỗp Dan luliaq cớp blớh alới neq: “Ntrớu ca táq? Nŏ́q anhia dững cũai toâq sa‑ữi lứq?”
24Mi-ca pai: “Nŏ́q clŏ́q anhia blớh cứq ngkíq? Yuaq tỗp anhia dững cũai tễng rit sang cớp ĩt máh yiang cứq khoiq táq; tỡ bữn ntrớu khlâiq noâng yỗn cứq.”
25Tỗp Dan ta‑ỡi án: “Khaq mới chỗi tabỗq, saláng táq yỗn tahan tỗp nâi sâng nsóq mứt, cớp pỡq chíl tỗp mới. Khân táq ngkíq mới cớp nheq tữh cũai tâng dống sũ mới cuchĩt lô miat sâng.”
26Chơ tỗp Dan pỡq loah. Tữ Mi-ca hữm tỗp alới bữn cũai clứng hỡn tễ án, ngkíq án píh chu pỡ dống.
27-28Ngkíq tỗp Dan prỗn cũai tễng rit sang cớp máh crơng Mi-ca khoiq táq cỡt khong alới ễn. Chơ tỗp alới pỡq chíl vil Laih ỡt tâng avúng cheq vil Bet Re-hop. Máh cũai proai tâng vil ki ỡt ien khễ cớp tỡ bữn ralỗih raléh ntrớu. Tỗp Dan tráh nheq tữh cũai toâq dau, cớp chŏ́ng vil ki; tỡ bữn noau têq khlâiq noâng, yuaq vil ki yơng tễ vil Sadôn, cớp tỡ bữn raclũoq cớp cũai canŏ́h. Ngkíq tỗp Dan atức loah vil nâi, chơ ỡt ngki loâng. 29Tỗp alới amứh vil Laih cỡt vil Dan ễn, puai loah ramứh achúc achiac tỗp alới. Dan la con samiang Yacốp. 30Tỗp Dan ayứng máh rup ki dŏq cucốh sang, cớp Yô-nathan con samiang Kêr-sôm, châu Môi-se, cỡt cũai tễng rit sang. Dếh tŏ́ng toiq án táq ranáq ki toau toâq dỡi noau cỗp máh cũai proai dững chu ntốq canŏ́h. 31Dống sang aroâiq ỡt tâng vil Si-lô dũn máh léq, lứq máh ki tê tỗp Dan dŏq rup Mi-ca táq.