18

Mikha hab xeem Ntaaj

1Ncua swjhawm ntawd cov Yixayee tsw muaj vaajntxwv. Lub swjhawm ntawd xeem Ntaaj saamswm nrhav tebchaws rua puab nyob ua puab qub txeeg qub teg, tsua qhov lug txug thaus hov puab tseed tsw tau nrug cov Yixayee tau qub txeeg qub teg. 2Mas cov Ntaaj txhad xaa tswb tug txwvneej kws sab tuab sawv cev puab xeem tuaj huv Xaula hab Etha‑oo moog tshuaj tebchaws hab saib tebchaws. Cov Ntaaj has rua puab tas, “Mej ca le moog tshuaj saib tebchaws.” Puab tuaj txug peg toj sab Efa‑i tebchaws, tuaj txug ntawm Mikha tsev mas su hov ntawd. 3Thaus puab tuaj ze ntawm Mikha tsev puab cim tau tug hluas Levi hov lub suab, mas puab txhad nkaag moog nug tas, “Leejtwg coj koj tuaj ntawm nuav hab koj ua daabtsw ntawm nuav? Koj ua num daabtsw?” 4Nwg teb puab tas, “Mikha ua le u le nuav rua kuv, nwg ndav kuv mas kuv txhad ua nwg le pov thawj.” 5Puab txawm has rua nwg tas, “Thov nug Vaajtswv rua peb sub peb txhad paub tas qhov kws peb yuav moog nuav yuav zoo los tsw zoo.” 6Tug pov thawj txawm has rua puab tas, “Ca le tso sab quas lug moog. Yawmsaub lub qhov muag yeej saib ntsoov qhov kws mej moog hov.”
7Tswb tug txwvneej hov txhad le tawm moog txug lub moos La‑i, mas pum tas cov tuabneeg huv lub moos hov nyob tso sab quas lug zoo yaam nkaus le cov tuabneeg Xaintoo. Puab nyob tug quas yeeg tsw txob tsw txhawj daabtsw, tsw tu ncua ib yaam daabtsw huv nplajteb nuav le, puab yog tuabneeg muaj txag. Puab nyob deb ntawm cov Xaintoo hab puab tsw muaj kev ntswg txug lwm yaam tuabneeg. 8Thaus puab rov lug txug puab tej kwvtij huv Xaula hab Etha‑oo, mas cov kwvtij nug puab tas, “Mej moog pum zoo le caag?” 9Puab teb tas, “Ca le sawv tseeg, peb moog ua rog rua puab tsua qhov peb tub pum lub tebchaws hov lawm yog tebchaws zoo kawg le. Mej yuav tsw ua daabtsw le lov? Tsw xob qeeb qeeb, ca le moog txeeb kag lub tebchaws hov ua mej tug. 10Thaus kws mej moog txug yuav ntswb cov tuabneeg kws tsw txob tsw txhawj daabtsw le. Lub tebchaws kuj daav, mas Vaajtswv tub muab rua huv mej txhais teg lawm, yog lub tebchaws kws tsw tu ncua ib yaam daabtsw huv nplajteb nuav.”
11Mas xeem Ntaaj rau pua tug txwvneej muaj cuab yeej ua rog tawm huv Xaula hab Etha‑oo moog. 12Puab moog ua yeej ntawm Khiliya Ye‑ali huv Yuta tebchaws. Vem le nuav puab txhad hu qhov chaw ntawd has tas Mahane Ntaaj, lug txug naj nub nwgnuav. Lub yeej hov nyob ntawm Khiliya Ye‑ali saab nub poob. 13Puab kuj hlaa hov ntawd moog rua peg toj sab Efa‑i tebchaws, moog txug Mikha tsev.
14Mas tswb tug txwvneej kws tub moog tshuaj tebchaws ntawm lub moos La‑i lawd has rua puab tej kwvtij tas, “Mej puas paub tas huv lub tsev nuav muaj ib lub efauj hab daab qhuas hab ib tug txoov daab kws txaug hab ib tug txoov daab kws nchuav? Mej ca le xaav saib mej yuav ua le caag.” 15Puab txhad nkaag moog rua huv tug Levi hluas hov lub tsev kws nyob ntawm Mikha tsev mas nug nwg kev noj qaab nyob zoo. 16Mas xeem Ntaaj rau pua leej kws coj cuab yeej ua rog sawv ntawm rooj vaag. 17Mas tswb tug kws moog tshuaj tebchaws hov kuj nkaag moog muab tug txoov daab kws txaug hab lub tsho efauj hab tej daab qhuas hab tug txoov daab kws nchuav hov. Mas tug pov thawj kuj sawv nrug rau pua tug txwvneej kws coj cuab yeej ua rog sawv ntawm rooj vaag ua ke. 18Thaus cov tuabneeg nuav nkaag moog rua huv Mikha tsev muab tug txoov daab kws txaug hab lub tsho efauj hab tej daab qhuas hab tug txoov daab kws nchuav hov lug, tug pov thawj txhad nug tas, “Mej ua daabtsw le nuav?” 19Puab teb nwg tas, “Ua tuabywv, muab teg pus qhov ncauj es nrug peb moog, moog ua peb txwv hab ua peb le pov thawj. Ua pov thawj rua ib tug txwvneej tsev tuabneeg zoo los ua pov thawj rua ib xeem ib cum huv cov Yixayee zoo dua?” 20Mas tug pov thawj txhad le zoo sab. Nwg txhad muab lub efauj hab tej daab qhuas hab tug txoov daab kws txaug coj nrug cov tuabneeg hov moog.
21Puab txhad tig hlo ntawd moog, puab tso puab tej mivnyuas hab tej tsaj txhu moog ua ntej. 22Thaus puab moog hov deb ntawm Mikha tsev lawd mas Mikha txawm hu cov tuabneeg kws nyob ze nwg tsev tuaj ua ke mas puab lawv cuag cov tuabneeg Ntaaj. 23Puab qw hu cov Ntaaj, mas cov Ntaaj ca le tig has rua Mikha tas, “Muaj le caag es koj yuav coj tuabneeg coob ua luaj le nuav tuaj?” 24Nwg teb tas, “Mej muab kuv tej txoov daab kws kuv ua hab coj kuv tug pov thawj tswv moog lawm, es kuv tseed tshuav daabtsw hab? Ua caag mej tseed nug kuv tas, ‘Yog ua le caag?’ ” 25Cov Ntaaj txhad has rua nwg tas, “Tsw xob tsaa koj lub suab rua peb nov tsaam tes tej tuabneeg npau tawg tes muab koj hab koj tsev tuabneeg ntaus tuag taag.” 26Cov Ntaaj ca le taug kev moog lawm. Thaus Mikha pum tas puab muaj zug dua, nwg ca le tig hlo rov moog tsev lawm.
27Cov tuabneeg Ntaaj coj tej kws Mikha ua hab Mikha tug pov thawj moog mas moog txug lub moos La‑i, kws cov tuabneeg nyob sab tug quas yeeg tsw txob tsw txhawj daabtsw le. Puab txawm xuas ntaaj tua cov tuabneeg hov huvsw hab muab puab lub moos hlawv pov tseg taag. 28Tsw muaj leejtwg tuaj paab cuam tsua qhov puab nyob deb lub moos Xaintoo hab puab tsw ntswg txug lwm tug. Lub moos La‑i nyob huv lub haav ze lub moos Npelehau. Puab muab lub moos hov ua dua tshab rua puab nyob. 29Puab txhad hu lub moos hov hu ua moos Ntaaj lawv le puab yawm koob Ntaaj kws yog Yixayee yug. Yaav thau u lub moos hov hu ua La‑i. 30Cov Ntaaj kuj muab tug txoov daab kws txaug txawb rua puab teev. Mas Kawsoo tug tub Yaunathaa kws yog Mauxe xeeb ntxwv hab nwg cov tub ua pov thawj rua xeem Ntaaj moog txug lub swjhawm kws tebchaws poob. 31Puab muab tug txoov daab txaug kws Mikha ua hov txawb teev moog taag lub swjhawm kws Vaajtswv lub tsev nyob huv Silau.