18

Y-Mika leh anăn Phung Dan

1Hlăm ênuk anăn, amâo mâo mtao ôh hlăm čar Israel. Ênuk anăn mơh, phung găp djuê Dan duah kơ diñu pô sa ngăn dưn anôk diñu dôk; kyuadah tơl truh kơ hruê anăn, amâo mâo anôk ngăn dưn ôh ti krah phung găp djuê Israel bi mbha leh kơ diñu. 2Snăn phung Dan tiŏ nao êma čô êkei jhŏng ktang mơ̆ng jih găp djuê diñu, mơ̆ng ƀuôn Sôra leh anăn mơ̆ng ƀuôn Êstaôl, čiăng hiu ksiêm čar. Diñu lač kơ digơ̆, “Nao bĕ leh anăn ksiêm čar anăn.” Digơ̆ truh kơ čar kngư Êphraim, ti sang Y-Mika leh anăn đăm tinăn. 3Tơdah diñu truh giăm sang Y-Mika, diñu thâo kral asăp êkei hlăk ai Lêwi anăn. Diñu weh leh anăn lač kơ gơ̆, “Hlei atăt ih tinei? Ya ih dôk ngă tinei? Ya bruă ih ngă tinei?” 4Gơ̆ wĭt lač kơ diñu, “Snei gơ̆ klei Y-Mika ngă leh hŏng kâo; ñu mưn kâo, leh anăn kâo jing khua ngă yang kơ ñu.” 5Diñu lač kơ gơ̆, “Êmuh bĕ kơ Aê Diê, hmei akâo kơ ih, čiăng kơ hmei dưi thâo thâodah klei hmei hiu êbat anei srăng mâo klei jăk.” 6Leh anăn khua ngă yang lač, “Nao bĕ êđăp ênang. Yêhôwa kriê dlăng klei diih hiu êbat.”
7Êma čô êkei anăn đuĕ nao leh anăn truh ti ƀuôn Lais. Diñu ƀuh phung ƀuôn sang dôk tinăn, klei digơ̆ dôk hơĭt tui si klei bhiăn phung Sidôn, êđăp ênang amâo mâo klei bi kdjăt ôh, amâo kƀah mnơ̆ng lăn ala ôh, mâo klei mdrŏng, diñu dôk kbưi hŏng phung Sidôn leh anăn amâo bi mguôp hŏng arăng ôh. 8Tơdah diñu wĭt truh kơ phung ayŏng adei diñu ti ƀuôn Sôra leh anăn ƀuôn Êstaôl, phung ayŏng adei diñu lač, “Ya klei diih mâo, hưn bĕ!” 9Diñu wĭt lač, “Kgŭ leh anăn nao bĕ drei bi blah hŏng diñu; kyuadah hmei ƀuh leh čar anăn, nĕ anei lăn jing snăk. Leh anăn diih srăng dôk hơăi mang mơ̆? Đăm diih êmưt nao ôh, mŭt tinăn leh anăn mă bha čar. 10Tơdah diih nao, diih srăng truh kơ sa phung ƀuôn sang dôk hlăm klei êđăp ênang. Čar anei prŏng; sĭt nik Aê Diê jao leh gơ̆ hlăm kngan diih, jing anôk amâo kƀah sa mta mnơ̆ng ôh ti lăn ala.”
11Năm êtuh čô mơ̆ng găp djuê phung Dan djă mnơ̆ng bi blah đuĕ nao mơ̆ng ƀuôn Sôra leh anăn ƀuôn Êstaôl. 12Diñu đĭ nao ngă kđông ti ƀuôn Kiriat-Jêrim, hlăm čar Yuđa. Kyuanăn anôk anei arăng bi anăn ƀuôn Mahaneh-Dan tơl truh kơ hruê anei. Nĕ anei, anôk anăn dôk ti yŭ ƀuôn Kiriat-Jêrim. 13Diñu găn mơ̆ng anôk anăn truh kơ čar kngư Êphraim, leh anăn truh kơ sang Y-Mika.
14Snăn, êma čô êkei nao leh čiăng ksiêm čar ƀuôn Lais lač kơ phung ayŏng adei diñu, “Diih thâo mơ̆ hlăm sang anei mâo sa blah ao êphôt, sa rup têraphim, sa rup krah, hŏng kyâo, luôm hŏng prăk? Snăn, ară anei ksiêm bĕ ya diih srăng ngă.” 15Diñu weh tinăn leh anăn truh kơ sang êkei hlăk ai Lêwi ti sang Y-Mika, leh anăn êmuh gơ̆ kơ klei suaih asei mlei. 16Phung năm êtuh čô êkei phung găp djuê Dan djă mnơ̆ng bi blah dôk giăm anôk mŭt ƀăng jang. 17Êjai anăn, êma čô êkei nao leh čiăng ksiêm čar anăn đĭ mŭt hlăm sang leh anăn mă rup krah hŏng kyâo, luôm hŏng prăk, ao êphôt, rup têraphim, êjai khua ngă yang dôk dơ̆ng giăm anôk mŭt ƀăng jang mbĭt hŏng phung năm êtuh čô êkei djă mnơ̆ng bi blah. 18Tơdah phung diñu mŭt hlăm sang Y-Mika leh anăn mă rup krah hŏng kyâo, luôm hŏng prăk, ao êphôt, rup têraphim, khua ngă yang lač kơ diñu, “Ya diih ngă?” 19Diñu lač kơ gơ̆, “Dôk kriêp bĕ, guôm ƀăng êgei ih hŏng kngan ih, leh anăn hriê mbĭt hŏng hmei, leh anăn jing kơ hmei ama leh anăn khua ngă yang. Ya jăk hĭn, ih jing khua ngă yang kơ sang sa čô mnuih amâodah jing khua ngă yang kơ sa găp djuê phung Israel?” 20Khua ngă yang mâo ai tiê mơak, ñu mă ao êphôt, rup têraphim, leh anăn rup krah, leh anăn nao mbĭt hŏng phung anăn.
21Snăn, diñu wir đuĕ nao, dưm phung hđeh, mnơ̆ng rông, leh anăn dŏ dô nao êlâo kơ diñu. 22Tơdah diñu kbưi leh mơ̆ng sang Y-Mika, phung mnuih dôk hlăm jih jang sang giăm sang Y-Mika, bi kƀĭn leh anăn tiŏ hmao phung Dan. 23Diñu driâo kơ phung Dan. Digơ̆ wir leh anăn lač kơ Y-Mika, “Ya klei ih mâo tơl ih hriê mbĭt hŏng phung lu msĕ snăn?” 24Ñu lač, “Diih mă jih jang rup yang kâo ngă leh, leh anăn khua ngă yang, leh anăn đuĕ nao. Ya mnơ̆ng ăt dôk kơ kâo lĕ? Si ngă diih êmuh kơ kâo, ‘Ya klei ih mâo?’ ” 25Phung Dan lač kơ ñu, “Đăm brei arăng hmư̆ asăp ih ti krah hmei ôh, huĭdah mâo phung ăl ngă kơ ih, leh anăn ih srăng luč klei hdĭp ih leh anăn wăt klei hdĭp phung mnuih hlăm sang ih.” 26Phung Dan đuĕ nao. Tơdah Y-Mika ƀuh phung digơ̆ ktang hĭn kơ ñu, ñu wir wĭt kơ sang ñu pô.
27Leh mă mnơ̆ng Y-Mika ngă leh, leh anăn khua ngă yang ñu, phung Dan nao kơ ƀuôn Lais kơ sa phung ƀuôn sang êđăp ênang leh anăn amâo mâo klei răng ôh, leh anăn bi mdjiê digơ̆ hŏng mta đao gưm, leh anăn čuh ƀuôn digơ̆ hŏng pui. 28Amâo mâo pô nao đru mtlaih ôh kyuadah ƀuôn anăn kbưi hŏng ƀuôn Sidôn, leh anăn digơ̆ amâo mâo klei bi mguôp hŏng phung mkăn ôh. Ƀuôn anăn dôk hlăm tlung Bet-Rêhôp. Phung anak êkei Dan lŏ mdơ̆ng ƀuôn anăn leh anăn dôk hlăm anăn. 29Diñu bi anăn ƀuôn anăn Dan, tui hlue si anăn aê diñu, Y-Dan, pô arăng kkiêng leh kơ Y-Israel. Ƀiădah anăn ƀuôn anăn êlâo jing Lais. 30Phung Dan mdơ̆ng rup krah kơ diñu pô; leh anăn Y-Jônathan, anak êkei Y-Gersôm, čô Y-Môis, leh anăn phung anak čô ñu jing phung khua ngă yang kơ phung găp djuê Dan tơl truh hruê čar diñu jing mnă. 31Snăn, diñu mdơ̆ng rup krah Y-Mika ngă leh, êjai ênuk sang Aê Diê dôk ti ƀuôn Silô.