19

Tug Levi hab nwg nam yau

1Ncua swjhawm ntawd cov Yixayee tsw muaj vaajntxwv, mas muaj ib tug Levi nyob peg toj sab Efa‑i tebchaws ceg kws deb kawg. Nwg yuav tau ib tug hluas nkauj huv Npelehee huv Yuta tebchaws ua nam yau. 2Nwg tug nam yau hov moog deev dua hluas nraug txhad tswv tug quasyawg rov moog nrug leej txwv nyob huv Npelehee huv Yuta tebchaws, nyob tau plaub lub hlis. 3Nwg tug quasyawg tsua moog tog nwg, moog ua tuab zoo has nwg hab yuav coj nwg rov lug. Nwg coj ib tug tub qhe hab ib nkawm neeg luav nrug nwg moog. Tug quaspuj txawm coj tug quasyawg moog rua huv yawm txwv tsev. Thaus yawm txwv pum nwg, kuj zoo sab hlo hu lug tsev. 4Nwg yawm txwv kws yog tug ntxhais txwv cheem nwg nyob mas nwg txhad nyob tau peb nub. Puab kuj noj haus hab pw hov ntawd. 5Mas nub kws plaub puab txhad sawv ntxuv lug fwbxwm yuav moog, tassws tug ntxhais txwv has rua tug vauv tas, “Ca le noj ib kaug mov txhad muaj zug es kuv sab txhad kheev koj moog.” 6Ob tug hov txhad le rov nyob tsawg noj haus ua ke. Mas tug ntxhais txwv cheem tug hov tas, “Rov pw ib mos es thaam kuas zoo sab tsaiv.” 7Thaus tug vauv sawv tseeg yuav moog yawm txwv cheem cheem mas nwg rov pw hov ntawd. 8Mas nub kws tswb nwg sawv ntxuv yuav moog tassws tug ntxhais txwv has tas, “Noj mov txhad muaj zug, nyob ib chim nub qaij tsaiv.” Ob tug txhad noj mov ua ke. 9Thaus tug yawm hov hab nwg tug nam yau hab tug tub qhe sawv tseeg yuav moog, yawm txwv kws yog tug ntxhais txwv has rua nwg tas, “Nub qaij tub yuav tsaus ntuj, tes thov rov nyob ib mos hab. Tub yuav taag ib nub tes pw nuav, ca le zoo sab xyiv faab, mas pigkig mej ca le sawv ntxuv taug kev moog tsev.”
10Tassws tug yawm hov tsw yeem pw dua ib mos lawm, nwg ca le sawv tseeg moog lawm. Puab moog txug ncaaj ntawm lub moos Yenpu (kws yog Yeluxalee). Nwg muab ob tug neeg luav pem eeb huvsw hab nwg tug nam yau kuj nrug nwg moog hab. 11Thaus puab lug yuav txug lub moos Yenpu mas tub yuav tsaus ntuj, tug tub qhe txhad has rua tug lospaav tas, “Ca peb nkaag moog su rua huv cov Yenpu lub moos nuav hab pw ib mos huv.” 12Tug lospaav teb tas, “Peb xob nkaag moog rua huv lwm haiv tuabneeg lub moos kws tsw yog cov Yixayee le, peb yuav hlaa moog kuas txug lub moos Kinpe‑a.” 13Nwg txhad has rua tug tub qhe tas, “Ca peb moog kuas ze Kinpe‑a lossws Lama es pw huv tej chaw nuav ib qho.” 14Puab txhad hlaa hlo moog. Thaus puab lug ze Kinpe‑a kws yog xeem Npeeyamee lub moos mas nub poob lawm. 15Puab txhad nkaag moog yuav pw huv Kinpe‑a. Nwg txhad moog nyob quas tsawg ntawm tshaav puam huv plawv lub moos vem yog tsw muaj leejtwg hu puab moog pw huv tsev.
16Thaus yuav tsaus ntuj muaj ib tug yawm laug moog teb lug. Nwg yog tuabneeg peg toj sab Efa‑i tebchaws lug nyob huv lub moos Kinpe‑a, tassws cov tuabneeg huv lub moos hov, yog xeem Npeeyamee. 17Nwg tsaa muag saib mas pum cov qhua nyob ntawm tshaav puam huv lub moos, yawm laug hov txhad has tas, “Mej yuav moog hovtwg, hab mej tuaj hovtwg tuaj?” 18Tug Levi teb tas, “Peb taug kev huv Npelehee huv Yuta tebchaws lug yuav moog lawm peg toj sab Efa‑i ceg kws deb kawg, yog kuv tuaj peg tuaj, kuv tau moog rua Npelehee huv Yuta tebchaws, kuv yuav rov qaab moog tsev. Tsw muaj leejtwg hu kuv moog su huv puab tsev. 19Quav nyaab hab zaub neeg luav peb kuj muaj txhwj hab peb kws yog koj cov qhev muaj mov noj hab cawv txwv maab txaus rua kuv hab tug puj nuav hab tug hluas kws nrug ib tuaj nuav huvsw, tsw cheem tsum ib yaam daabtsw le.” 20Tug yawm laug hov txhad has tas, “Thov ca mej nyob kaaj sab lug. Kuv yuav pub txhua yaam kws mej cheem tsum rua mej. Thov tsw xob pw ib mos ntawm tshaav puam nuav.” 21Nwg txhad coj puab lug su huv nwg tsev, nwg muab zaub rua neeg luav noj hab puab ntxuav kwtaw hab noj haus.
22Thaus puab saamswm nyob zoo sab hlo mas cov txwvneej phem huv lub moos hov txawm tuaj vej lub tsev tsoo qhov rooj qw hu tug yawm laug kws yog tug tswv tsev hov tas, “Ca le xaa tug yawm kws tuaj rua huv koj tsev tuaj rua peb deev.” 23Tug tswv tsev txawm moog has rua puab tas, “Cov kwvtij, tsw xob ua le, tsw xob ua phem le nuav, tsua qhov tug yawm nuav lug su huv kuv tsev lawm. Tsw xob ua phem ua qas le nuav. 24Kuv muaj ib tug ntxhais kws tsw tau deev dua hluas nraug le hab muaj nwg tug nam yau nyob nuav, kuv yuav coj tuaj rua mej nwgnuav. Mas mej yuav yuam ob tug hab ua le caag lawv le mej lub sab nyam los tau. Tassws tsw xob ua phem ua qas rua tug txwvneej nuav xwb.” 25Tassws cov tuabneeg hov tsw noog hlo le. Mas tug yawm hov txhad muab nwg tug nam yau thawb kag moog rua puab. Cov txwvneej hov txhad le yuam nwg ua phem rua nwg ib mos kaaj ntug. Thaus kaaj ntug txoog puab muab nwg tso moog. 26Thaus pum kev tseeb tug quaspuj lug qaug ntawg rua ntawm lub tsev kws tug quasyawg pw taw rooj moog txug nub tawm.
27Taagkig tug quasyawg sawv lug qheb qhov rooj yuav moog na cav nwg tug nam yau pw xyaab leeg ntawd ob txhais teg xyaab khaum ntawm paws rooj. 28Nwg has rua tug nam yau tas, “Ca le sawv tseeg, peb yuav moog,” kuas tsw nov teb le. Nwg txawm muab tug nam yau tsaws hlo rua sau tug neeg luav, nwg taug kev moog txug ncua tsev. 29Thaus nwg moog rua huv tsev lawd nwg ca le muab rag txav tug nam yau kws tuag hov ua kaum ob yaa mas nwg xaa moog thoob plawg Yixayee tebchaws. 30Txhua tug kws pum kuj has tas, “Tej xwm zoo le nuav tsw tau muaj dua le txwj thaus cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug txug nub nua tsw muaj leejtwg txeev pum dua le. Ca le muab coj lug xaav hab sablaaj tuab zoo es has moog.”