19

Tus Levis thiab Nws Tus Niamyau

1Ua ntej cov Yixalayees muaj vajntxwv, muaj ib tug neeg Levis nyob pem lub laj roob Efalayees uas nyob nrug deb rau ib qho. Nws tuaj yuav tau ib tug hluas nkauj hauv lub nroog Npelehees xeev Yudas ua nws tus niamyau. 2Tiamsis tus niamyau ntawd tsis txaus siab rau nws tus txiv, nws thiaj khiav rov qab mus rau nram nws txiv tsev hauv lub nroog Npelehees, thiab nyob nrad tau plaub hlis. 3Ces tus txiv raws qab mus thiab thov kom nws rov los nrog tus txiv nyob. Tus txiv coj nws tus qhev thiab cab ob tug neesluav nrog nws mus. Nws tus niamyau txawm coj nws mus hauv leej txiv tsev, thaum leej txiv pom tus Levis, nws los puag nkaus thiab zoo siab heev. 4Ces nws yawmtxiv cheem kom nws nyob, nws thiaj nrog yawmtxiv nyob tau peb hnub, noj haus thiab pw hauv yawmtxiv tsev. 5Hnub plaub lawv txawm sawv ntxov los npaj thiab yuav rov los tsev. Tiamsis yawmtxiv cheem nws tus vauv hais tias, “Ua tshais siav rau nej noj tso nej mam li mus.”
6Yog li ntawd, yawmtxiv thiab tus vauv rov zaum noj haus ua ke dua. Ces yawmtxiv hais rau tus vauv hais tias, “Rov pw ib hmos ntxiv kom peb zoo siab tso.”
7Tus Levis yuav sawv kev mus, tiamsis yawmtxiv cheem nws heev kom nyob xwb, yog li ntawd, nws thiaj pw ib hmos ntxiv. 8Hnub tsib thaum sawv ntxov nws txawm sawv kev mus, tiamsis yawmtxiv hais tias, “Tos noj tshais tas tso mam li mus.” Nkawd thiaj tos txog thaum hnub qaij. Yawmtxiv thiab tus vauv rov mus noj mov ua ke.
9Thaum tus txivneej ntawd, nws tus niamyau thiab tus qhev rov sawv kev dua, yawmtxiv txawm hais tias, “Nej saib, hnub twb yuav poob qho; nej yuav tsum tau rov nyob ib hmos ntxiv thiab tso. Twb yuav tsaus ntuj tamsim no ntag; nyob kom zoo siab. Tagkis nej mam li sawv ntxov mus.”
10Tiamsis tus Levis tsis kam nyob lawm, nws thiaj sawv kev coj nws tus niamyau, ob tug neesluav thiab tus qhev mus rau tom lub zos Yenpus (uas yog lub nroog Yeluxalees). 11Thaum lawv los txog ze rau ntawm Yenpus, lub hnub twb yuav luag poob qho, tus qhev hais rau nws tus tswv hais tias, “Yuav ua li cas, twb yuav tsaus ntuj ces peb so ib hmos hauv cov Yenpus lub nroog tagkis peb mam mus.”
12Tus tswv teb hais tias, “Cov neeg ntawd tsis yog Yixalayees, peb tsis pw hauv lawv lub nroog. Peb mus kom txog tom lub nroog Nkinpe-as tso, peb mam li so tod.” 13Nws hais ntxiv hais tias, “Peb mus ceev nrooj kom txog lub nroog Nkinpe-as lossis Lamas tso, peb mam li pw ib hmos tom ob lub nroog ntawd ib lub.” 14Yog li ntawd, lawv thiaj dhau lub nroog Yenpus los txog rau hauv lub nroog Nkinpe-as uas yog xeem Npeenyamees cheebtsam av, hnub tabtom poob qho kiag. 15Lawv thiaj ncaim kev mus nrhiav chaw pw rau hauv lub nroog ntawd. Lawv mus zaum ntawm ib qhov chaw hauv plawv nroog, tiamsis tsis muaj leejtwg tuaj coj lawv mus tsev li.
16Lawv nyob qhov ntawd tau ntev loo, muaj ib tug txivneej laus mus ua teb los, thaum ntawd lub hnub twb poob qho lawm. Nws yeej ibtxwm yog neeg nyob pem lub laj roob Efalayees, tiamsis nimno nws los nyob nram lub nroog Nkinpe-as lawm. (Cov neeg uas nyob hauv lub nroog ntawd yog xeem Npeenyamees.) 17Tus yawg laus ntawd pom cov neeg taug kev uas los so ntawm plawv nroog thiab nws nug hais tias, “Nej tuaj qhov twg tuaj? Nej yuav mus qhov twg?”
18Tus Levis teb hais tias, “Peb mus nram lub nroog Npelehees hauv xeev Yudas los, thiab peb yuav rov los mus tsev rau pem lub laj roob Efalayees, 19txawm yog peb muaj quavnyab rau peb cov neesluav noj, thiab muaj ncuav, muaj cawv txiv hmab rau kuv, kuv tus niamyau thiab kuv tus qhev noj. Txhua yam peb puavleej muaj txhij los yeej tsis muaj leejtwg coj peb mus nrhiav chaw so li.”
20Tus yawg laus ntawd hais tias, “Nej cia li mus so hauv kuv tsev! Kuv yuav nrhiav chaw rau nej; nej tsis txhob pw ntawm tshavpuam no.” 21Yog li ntawd, nws thiaj coj lawv mus hauv nws tsev thiab muab zaub rau lawv cov neesluav noj. Nws muab dej rau lawv ntxuav kotaw thiab rau hmo rau lawv noj.
22Thaum lawv so los siav lawm, muaj ib pab neeg phem ua nkauj ua nraug hauv lub nroog ntawd txawm tuaj vij lub tsev thiab tsoo qhovrooj. Lawv hais rau tus yawg laus hais tias, “Cia li coj tus txivneej uas koj coj los tsev lawm tuaj rau peb! Peb xav deev nws heev!”
23Tiamsis tus yawg laus tawm mus sab nraud thiab hais tias, “Kuv cov phoojywg! Thov lauj! Nej tsis txhob ua tej kev phem kev qias, kev tsis ncaj tsis ncees li no! Tus txivneej no yog kuv tus qhua. 24Nej saib, tus no yog nws tus niamyau thiab kuv tus ntxhais nkaujxwb. Kuv yuav coj nkawd tuaj tamsim no, nej cia li coj nkawd mus thiab ua rau nkawd raws li nej siab nyiam. Tiamsis thov tsis txhob ua phem rau tus txivneej no!” 25Tiamsis cov txivneej ntawd tsis mloog tus yawg laus hais li. Yog li ntawd, tus Levis thiaj thawb ntiag nws tus niamyau rau sab nraud rau lawv. Lawv mos ntho nws thiab muab nws yuam ib hmos kaj ntug plaws mam li tso nws los.
26Thaum kaj ntug txoog tus pojniam thiaj los ntog rau ntawm tus yawg laus lub qhovrooj, lub tsev uas nws tus txiv so. Nws pw nraum qhovrooj mus txog thaum hnubtuaj. 27Nws tus txiv sawv ntxov los, thiab thaum nws qhib qhovrooj yuav mus tsev, nws pom nws tus niamyau pw xyab luas ntawm qhovrooj, ob txhais tes ncav mus rau ntawm lub qhovrooj. 28Nws thiaj hais tias, “Cia li sawv, peb yuav mus tsev.” Tiamsis tsis hnov teb li. Yog li ntawd, nws thiaj puag hlo tus pojniam rau saum tus neesluav nraubqaum thiab mus tsev lawm. 29Thaum nws los txog tsev, nws muab riam txiav nws tus niamyau lub cev ua kaum ob thooj, thiab muab xa mus rau kaum ob xeem Yixalayees ib xeem ib thooj. 30Txhua tus uas pom thooj nqaij ntawd puavleej hais tias, “Peb ibtxwm tsis tau pom dua ib zaug li no. Txij thaum peb tsiv nram tebchaws Iziv los, tsis tau muaj tej xwmtxheej phem li no tshwmsim rau peb haivneeg li. Peb yuav tsum tau mob siab txog zaj no! Thiab sablaj saib peb yuav ua li cas.”