19

Đơđa Ƀing Benyamin Pơmlâo Hĭ Bơnai Hle Sa Čô Lêwi

1Amăng rơnŭk anŭn, ƀing Israel aka ƀu hơmâo pơtao ôh.
 Hlak anŭn, hơmâo sa čô Lêwi dŏ hơdip ƀơi sa anih ataih mơ̆ng khul plei pla amăng tring bŏl čư̆ Ephraim, dŏ kơ bơnai hle̱ mơ̆ng plei Bêtlehem amăng tring Yudah.
2Samơ̆ bơnai hle̱ ñu hil kơ ñu laih anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ñu hăng glaĭ pơ sang anŏ ama gơ̆ amăng plei Bêtlehem tring Yudah. Tơdơi kơ gơ̆ dŏ pơ anŭn pă̱ blan, 3pô Lêwi anŭn rai kiăng kơ jak pơđu̱r gơ̆ wơ̆t glaĭ hăng ñu. Ñu ăt djă̱ ba sa čô ding kơna ñu nao hrŏm hăng ñu wơ̆t hăng dua drơi aseh glai mơ̆n. Tơdang ñu truh pơ sang ama bơnai ñu, gơ̆ ba ñu nao mŭt amăng sang laih anŭn tơdang tơhmua ñu ƀuh ñu anŭn, tơhmua ñu mơak ju̱m ñu yơh. 4Tơhmua ñu rơkâo pơđu̱r kơ ñu dŏ glaĭ, tui anŭn ñu dŏ glaĭ hăng tơhmua ñu klâo hrơi, ƀơ̆ng, mơñum laih anŭn pĭt pơ anŭn yơh.
5Ƀơi hrơi tal pă̱, ƀing gơñu tơgŭ mơguah ưm laih anŭn pô Lêwi anŭn prap pre kiăng kơ glaĭ, samơ̆ ama đah kơmơi anŭn laĭ kơ han ñu tui anai, “Ƀơ̆ng bĕ kiăng kơ ih pô hơmâo pran, giŏng anŭn kăh ƀing gih či nao.” 6Tui anŭn, tơhmua ñu hăng han ñu dŏ be̱r ƀơ̆ng huă hăng tơdruă. Tơdơi ƀiă kơ anŭn, ama đah kơmơi anŭn laĭ tui anai, “Rơkâo kơ ih dŏ glaĭ bĕ mlam anai pơ anai dơ̆ng kiăng kơ mơak mơai.” 7Samơ̆ tơdang pô rơkơi anŭn tơgŭ kiăng nao, tơhmua ñu pơtrŭt pơđu̱r ñu dŏ glaĭ. Tui anŭn, ñu dŏ glaĭ mlam anŭn yơh. 8Ƀơi mơguah hrơi tal rơma, tơdang pô rơkơi anŭn tơgŭ prap pre kiăng kơ rơbat nao yơh, pô tơhmua ñu anŭn laĭ tui anai dơ̆ng, “Ƀơ̆ng bĕ kiăng kơ hơmâo pran. Dŏ tơguan bĕ truh kơ hrơi klăm ƀiă!” Tui anŭn, gơñu dua dŏ glaĭ ƀơ̆ng huă hrŏm hơbĭt yơh.
9Giŏng anŭn, tơdang truh kơ hrơi klăm laih, pô rơkơi anŭn wơ̆t hăng bơnai hle̱ ñu laih anŭn ding kơna ñu tơgŭ kiăng kơ rơbat nao. Samơ̆ tơhmua ñu laĭ kơ ñu dơ̆ng tui anai, “Lăng adih, hrơi jĕ mơmŏt laih. Đŏm mlam pơ anai bĕ yuakơ hrơi ƀiă kơ abih laih yơh. Dŏ glaĭ laih anŭn mơak mơai bĕ. Mơguah ưm hrơi pơgi, ƀing gih dưi tơgŭ laih anŭn glaĭ pơ sang gih.” 10Samơ̆ pô rơkơi anŭn hơngah ƀu đŏm glaĭ dơ̆ng tah. Ñu tơbiă rơbat mơtam anăp nao pơ plei Yebus yơh, ăt jing plei Yerusalaim mơ̆n, hrŏm hăng bơnai hle̱ ñu laih anŭn dua drơi aseh glai pơdiăng gơnam gơñu mơ̆n.
11Tơdang ƀing gơñu nao jĕ truh pơ plei Yebus laih anŭn hrơi jĕ mơmŏt laih, pô ding kơna laĭ hăng khua ñu anŭn tui anai, “Nă, brơi kơ ƀing ta đŏm mlam amăng plei ƀing Yebus anai bĕ.”
12Khua ñu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ ơh, ƀing ta ƀu či mŭt amăng plei tuai ôh, yuakơ ƀing gơñu ƀu djơ̆ ƀing Israel ôh. Ƀing ta či nao truh pơ plei pơnăng Gibeah yơh.” 13Ñu laĭ dơ̆ng, “Nă, brơi kơ ƀing ta gir nao đŏm mlam bĕ pơ plei Gibeah ƀôdah pơ plei Ramah.” 14Tui anŭn, ƀing gơñu rơbat nao dơ̆ng laih anŭn yang hrơi lê̆ hĭ yơh tơdang ƀing gơñu nao jĕ truh pơ plei Gibeah amăng anih lŏn ƀing kơnung djuai Benyamin. 15Pơ anih anŭn yơh ƀing gơñu mŭt dơ̆ng glaĭ kiăng kơ đŏm mlam. Ƀing gơñu nao dŏ be̱r ƀơi anih hơmâo mơnuih lu amăng plei pơƀut glaĭ, samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh jak iâu ƀing gơñu glaĭ đŏm mlam pơ sang ñu.
16Anai nê mơmŏt anŭn, hơmâo sa čô ơi tha mơ̆ng tring bŏl čư̆ Ephraim, jing pô dŏ amăng plei Gibeah, glaĭ pơ sang ñu mơ̆ng hơma ñu. Ƀing mơnuih pơkŏn dŏ amăng plei Gibeah anŭn le̱ng kơ jing ƀing Benyamin soh sel. 17Tơdang ơi tha anŭn lăng ƀuh mơnuih dŏ ƀơi anih hơmâo mơnuih lu anŭn, ñu tơña ƀing gơñu tui anai, “Pơpă ƀing gih či nao lĕ? Mơ̆ng pă ƀing gih rai lĕ?”
18Pô Lêwi anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi hlak ƀơi jơlan mơ̆ng plei Bêtlehem tring Yudah kiăng kơ glaĭ pơ anih kâo hơdip jing anih ataih mơ̆ng khul plei pla pơkŏn amăng tring bŏl čư̆ Ephraim. Kâo hơmâo dŏ laih amăng plei Bêtlehem tring Yudah, ră anai kâo či nao pơ sang yang Yahweh. Samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô ôh ju̱m kâo mŭt amăng sang ñu, 19wơ̆t tơdah ƀing gơmơi hơmâo hơdrăng laih anŭn rơ̆k kơ khul aseh gơmơi laih anŭn ƀañ tơpŭng, ia boh kơƀâo kơ gơmơi pô mơ̆n, jing kơ ƀing ding kơna ih anai: Kâo, bơnai hle̱ kâo laih anŭn pô tơdăm hrŏm hăng ƀing gơmơi. Ƀing gơmơi ƀu kơƀah kiăng hơget gĕt dơ̆ng tah.”
20Pô tha anŭn laĭ tui anai, “Ih dưi đŏm mlam amăng sang kâo yơh laih anŭn brơi kâo djru brơi kơ ƀing gih hơdôm tơlơi ƀing gih kơƀah kiăng, samơ̆ kwưh rơkâo kơ ƀing gih anăm đŏm mlam ƀơi anih anai ôh.” 21Tui anŭn, ñu ba ƀing gơ̆ nao pơ sang ñu laih anŭn brơi rơ̆k kơ aseh ƀing gơ̆ ƀơ̆ng. Tơdơi kơ ƀing gơñu rao hĭ tơkai gơñu, ƀing gơñu ƀơ̆ng huă laih anŭn mơñum yơh.
22Tơdang ƀing gơñu hlak dŏ ƀơ̆ng huă mơak mơai, hơmâo đơđa ƀing ƀrưh ƀai amăng plei anŭn rai kuang dar sang anŭn yơh. Ƀing gơñu hơtŭk ƀơi bah amăng laih anŭn pơhiăp kraih kơ pô tha sang anŭn tui anai, “Ba tơbiă bĕ pô đah rơkơi rai pơ sang ih anŭn, tui anŭn ƀing gơmơi dưi đih hrŏm hăng ñu.”
23Pô sang tơbiă gah rơngiao laih anŭn laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀu djơ̆ ôh, Ơ ƀing gơyut kâo hơi, anăm ngă ƀrưh ƀai kar hăng anŭn ôh. Yuakơ pô anŭn jing tuai sang kâo, tui anŭn anăm ngă tơlơi pơmlâo anŭn ôh. 24Lăng anai, kâo hơmâo ană đah kơmơi hơči̱h laih anŭn bơnai hle̱ pô anŭn mơ̆n. Kâo či ba tơbiă ƀing gơñu kơ ƀing gih ră anai kiăng kơ ƀing gih dưi yua ƀing gơñu hăng ngă kơ ƀing gơñu tui hăng tơlơi gih kiăng yơh. Samơ̆ kơ pô tuai anai, ƀing gih khŏm anăm ngă tơlơi pơmlâo anŭn ôh.”
25Samơ̆ ƀing ƀrưh ƀai anŭn ƀu kiăng hơmư̆ ôh. Tui anŭn, pô tuai anŭn mă bơnai hle̱ ñu brơi gơ̆ tơbiă nao gah rơngiao pơ ƀing sat ƀai anŭn, laih anŭn ƀing gơñu gŏ̱ gơ̆ laih anŭn pơmlâo gơ̆ amăng abih mlam. Tơdang jĕ truh mơguah laih, ƀing gơñu brơi gơ̆ đuaĭ hĭ yơh. 26Tui anŭn, ƀơi mơguah ưm, pô bơnai hle̱ anŭn wơ̆t glaĭ pơ sang anŭn jing anih rơkơi gơ̆ hlak jưh; gơ̆ lê̆ rơbuh ƀơi bah amăng laih anŭn dŏ pơ anŭn tơl truh yang hrơi ƀlĕ yơh.
27Tơdang rơkơi gơ̆ tơgŭ amăng mơguah anŭn, pŏk bah amăng sang laih anŭn tơbiă kiăng kơ tŏ tui rơbat ƀơi jơlan ñu dơ̆ng, ñu ƀuh bơnai hle̱ ñu lê̆ rơbuh ƀơi bah amăng sang laih anŭn dua gah tơngan gơ̆ ƀơi atur bah amăng. 28Ñu laĭ hăng gơ̆ tui anai, “Tơgŭ bĕ! Nă, ƀing ta nao bĕ!” Samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi laĭ glaĭ ôh. Giŏng anŭn, ñu yŏng pioh gơ̆ ƀơi aseh glai ñu laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ sang ñu pô yơh.
29Tơdang ñu glaĭ truh pơ sang laih, ñu mă sa ƀĕ thŏng laih anŭn khăt hĭ drơi jan atâo bơnai hle̱ ñu amăng pluh-dua črăn. Giŏng anŭn, ñu mơit hơdôm črăn anŭn kơ abih pluh-dua tring trang ƀing Israel yơh. 30Rĭm čô ƀuh črăn truh pơ tring ñu anŭn laih anŭn pơlaĭ tui anai, “Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing Israel tơbiă mơ̆ng čar Êjip hlŏng truh kơ ră anai, ƀing ta aka ƀu ƀuh ƀôdah ngă djơ̆ ôh tơlơi sat ƀai kar hăng anŭn! Tui anŭn, pơmĭn bĕ kơ tơlơi anŭn! Pơmĭn ƀlơ̆ng bĕ kơ tơlơi sat ƀai anŭn! Laih anŭn laĭ bĕ kơ ƀing ta hơget tơlơi ƀing ta khŏm ngă!”