19

Sa Čô Lêwi leh anăn Mô̆ Hjŭng Ñu

1Ênuk anăn ka mâo mtao ôh hlăm čar Israel. Mâo sa čô Lêwi dôk hdĭp ti knhal čar kngư Êphraim. Ñu mă sa čô mô̆ hjŭng mơ̆ng ƀuôn Betlêhem, hlăm čar Yuđa. 2Ƀiădah mô̆ hjŭng ñu ăl kơ ñu, gơ̆ lui ñu leh anăn đuĕ nao kơ sang ama gơ̆ ti ƀuôn Betlêhem hlăm čar Yuđa. Gơ̆ dôk tinăn pă mlan. 3Ung gơ̆ kgŭ tui nao kơ gơ̆, čiăng blŭ kơ gơ̆ hŏng klei jăk leh anăn lŏ atăt gơ̆ wĭt. Ñu mâo dĭng buăl ñu mbĭt hŏng ñu leh anăn dua drei aseh dliê. Mniê anăn atăt ñu mŭt sang ama gơ̆; leh anăn tơdah ama mniê anăn ƀuh ñu, ama gơ̆ nao drông ñu hŏng klei mơak. 4Kmha êkei ñu, ama mniê anăn, kơ̆ng ñu dôk, leh anăn ñu dôk mbĭt hŏng gơ̆ tlâo hruê. Snăn diñu huă mnăm leh anăn đăm tinăn. 5Ti hruê tal pă diñu kgŭ ưm aguah leh anăn mkra đuĕ nao. Ƀiădah ama mniê anăn lač kơ mtâo êkei ñu, “Ƀơ̆ng bĕ sa klŏ kpŭng bi mơai ƀiă, leh anăn kơh ih dưi đuĕ nao.” 6Snăn diñu dua dôk gŭ huă mnăm mbĭt; leh anăn ama mniê anăn lač kơ êkei anăn, “Brei ih lŏ đăm čiăng kơ ai tiê ih mơak.” 7Tơdah êkei anăn kgŭ čiăng đuĕ nao, kmha êkei ñu mtrŭt ñu tơl ñu lŏ đăm tinăn. 8Hruê tal êma ñu kgŭ aguah ưm čiăng đuĕ nao; leh anăn ama mniê anăn lač, “Huă ƀơ̆ng bĕ êlâo, leh anăn guôn tơl yang hruê wih.” Snăn jih dua diñu huă ƀơ̆ng mnăm. 9Tơdah êkei anăn, mbĭt hŏng mô̆ hjŭng ñu, leh anăn dĭng buăl ñu kgŭ čiăng đuĕ nao, kmha êkei ñu, ama mniê anăn, lač kơ ñu, “Nĕ anei, yang hruê dơ̆ng tlam leh. Akâo kơ ih lŏ đăm. Nĕ anei, hruê giăm mmăt leh; đăm bĕ tinei, leh anăn brei ai tiê ih mơak, leh anăn mgi diih dưi kgŭ aguah ưm leh anăn êbat đuĕ wĭt.”
10Ƀiădah êkei anăn amâo čiăng đăm ôh; ñu kgŭ leh anăn đuĕ nao. Ñu truh phă ƀuôn Jêbus (lŏ bi anăn ƀuôn Yêrusalem). Ñu mâo mbĭt hŏng ñu dua drei aseh dliê să ưn leh, leh anăn mô̆ hjŭng ñu. 11Tơdah diñu truh giăm ƀuôn Jêbus yang hruê dơ̆ng tlam leh. Dĭng buăl lač kơ khua ñu, “Bơ drei, weh kơ ƀuôn phung Jêbusit anei leh anăn đăm tinăn.” 12Khua ñu lŏ wĭt lač kơ ñu, “Drei amâo weh ôh mŭt hlăm ƀuôn phung tue, phung amâo jing phung ƀuôn sang Israel ôh; ƀiădah drei srăng nao tơl truh ti ƀuôn Gibêa.” 13Ñu lač kơ dĭng buăl ñu, “Bơ drei nao giăm sa bĭt hlăm anôk anei, đăm ti ƀuôn Gibêa amâodah ti ƀuôn Rama.” 14Snăn diñu ăt êbat tui êlan diñu; leh anăn yang hruê lĕ tơdah diñu truh giăm ƀuôn Gibêa hlăm čar Benjamin. 15Diñu weh tinăn čiăng mŭt đăm ti ƀuôn Gibêa. Diñu mŭt leh anăn dôk gŭ ti krah wăl ƀuôn; ƀiădah amâo mâo mnuih jum diñu mŭt đăm hlăm sang ôh.
16Leh anăn nĕ anei, ti tlam mâo sa čô êkei mduôn wĭt mă bruă hma ñu. Êkei anăn jing mnuih mơ̆ng čar kngư Êphraim, leh anăn gơ̆ dôk jưh bhiâo ti ƀuôn Gibêa. Phung mnuih hlăm anôk anăn jing phung Benjamin. 17Ñu angưi ală leh anăn ƀuh phung tue hlăm anôk ti krah wăl ƀuôn. Leh anăn êkei mduôn lač, “Ti ih nao? leh anăn mơ̆ng ih hriê?” 18Ñu lač kơ gơ̆, “Hmei nao mơ̆ng ƀuôn Betlêhem hlăm čar Yuđa kơ anôk knhal čar kngư Êphraim, mơ̆ng anăn kâo hriê. Kâo nao leh kơ ƀuôn Betlêhem, hlăm čar Yuđa leh anăn kâo wĭt kơ sang kâo. Ƀiădah amâo mâo mnuih jum kâo hlăm sang ñu ôh. 19Hmei mâo adrăng leh anăn rơ̆k ƀơ̆ng kơ aseh dliê hmei, hmei mâo kpŭng leh anăn kpiê kơ kâo leh anăn kơ dĭng buăl mniê ih leh anăn êkei hlăk ai mbĭt hŏng phung dĭng buăl ih. Hmei amâo kƀah sa mta mnơ̆ng ôh.” 20Êkei mduôn lač, “Dôk êđăp ênang bĕ. Kâo srăng rơ̆ng kơ mnơ̆ng ih čiăng; knŏng đăm ih đăm ti anôk krah wăl ƀuôn ôh.” 21Snăn êkei mduôn anăn atăt ñu mŭt hlăm sang gơ̆, leh anăn brei rơ̆k ƀơ̆ng kơ aseh dliê. Diñu rao jơ̆ng leh anăn huă mnăm.
22 Êjai diñu bi mơak kơ ai tiê diñu, nĕ anei phung êkei jhat hlăm ƀuôn anăn wang jŭm sang anăn, čăm ti ƀăng bhă. Diñu lač kơ êkei mduôn, khua sang anăn, “Atăt êkei mŭt hlăm sang ih brei ñu kbiă čiăng kơ hmei dưi dôk ñu.” 23Êkei mduôn khua sang anăn kbiă bi tuôm hŏng diñu, lač kơ diñu, “Hơăi, Ơ phung ayŏng adei kâo, đăm ngă ƀai snăn ôh; kyuadah êkei anei jing tue hlăm sang kâo, đăm ngă klei ƀai anăn ôh. 24Nĕ tinei, anak mniê êra hrông kâo leh anăn mô̆ hjŭng ñu. Brei kâo atăt diñu ti tač. Gô̆ diñu leh anăn ngă kơ diñu tui si diih čiăng. Ƀiădah đăm ngă ôh klei jhat msĕ snăn kơ êkei anei.” 25Ƀiădah phung êkei anăn amâo dôk hmư̆ ñu ôh. Snăn êkei Lêwi anăn mă mô̆ hjŭng ñu leh anăn ba gơ̆ ti tač kơ diñu. Diñu ngă soh hŏng gơ̆ leh anăn dôk hŏng gơ̆ jih mlam tơl aguah. Tơdah truh ang dar diñu brei gơ̆ wĭt. 26Truh aguah, mniê anăn wĭt leh anăn lĕ buh ti ƀăng bhă sang êkei mduôn, anôk ung ñu dôk, tơl adiê mngač.
27Ti aguah, ung ñu kgŭ pŏk ƀăng bhă sang čiăng kbiă đuĕ nao. Nĕ anei, mô̆ hjŭng ñu dôk đih ti ƀăng bhă sang, gơ̆ djă ti êñan. 28Ñu lač kơ gơ̆, “Kgŭ bĕ, brei drei đuĕ nao.” Ƀiădah gơ̆ amâo lŏ wĭt lač ôh. Snăn ñu dưm gơ̆ ti dlông rŏng aseh dliê; leh anăn êkei anăn kgŭ đuĕ wĭt kơ sang ñu. 29 Tơdah ñu mŭt leh hlăm sang, ñu mă sa ƀĕ dhŏng, djă mô̆ hjŭng ñu, leh anăn khăt hĕ gơ̆ hlăm pluh dua kdrêč, leh anăn mơĭt kdrêč asei mlei gơ̆ tar ƀar čar Israel. 30Jih jang phung ƀuh leh klei anăn lač, “Klei truh msĕ snei amâo tuôm truh amâodah arăng amâo tuôm ƀuh ôh mơ̆ng hruê phung Israel kbiă mơ̆ng čar Êjip tơl truh kơ hruê anei. Mĭn bĕ kơ klei anei, trông čhai, leh anăn brei diih blŭ.”