2

Tus TSWV Tus Timtswv Nyob Ntawm Lub Nroog Npaukhees

1Tus TSWV tus timtswv tawm hauv lub nroog Nkilenkas mus rau hauv lub nroog Npaukhees thiab hais rau cov Yixalayees hais tias, “Kuv coj nej tawm nram tebchaws Iziv thiab coj nej los nyob hauv lub tebchaws uas kuv coglus tseg rau nej cov yawgkoob lawm. Kuv qhia rau nej hais tias, ‘Kuv yuav tsis rhuav tej lus uas kuv tau cog tseg rau nej lawm ib zaug li. 2Nej yuav tsum tsis txhob nrog cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no coglus. Nej yuav tsum muab lawv tej thaj teev dab tsoo povtseg.’ Tiamsis nej tsis ua raws li kuv kom nej ua. Nej cia li mus ua lwm yam lawm xwb! 3Yog li ntawd, nimno kuv qhia rau nej hais tias, kuv yuav tsis ntiab cov neeg no tawm ua ntej uas nej mus. Lawv yuav ua yeebncuab rau nej thiab lawv tej vajtswv yuav ua rooj ntxiab caws tos nej kev.” 4Thaum tus timtswv hais li ntawd, cov Yixalayees txawm quaj zom zaws, 5thiab twb yog vim li no thiaj muab thaj chaw ntawd tis npe hu ua Npaukhees. Lawv thiaj tua tsiaj fij rau tus TSWV ntawm qhov chaw ntawd.

Yausuas Tuag

6Yausuas tso cov Yixalayees rov qab mus, thiab lawv nyias rov mus nyob rau hauv nyias cheebtsam av uas twb faib rau lawv lawm. 7Cov Yixalayees ua tus TSWV tes haujlwm mus txog hnub uas tas Yausuas tiam neej. Thaum Yausuas tuag, lawv tseem ua tus TSWV tes haujlwm mus txog hnub uas cov thawjcoj uas pom txhua yam haujlwm tseemceeb uas tus TSWV ua pab cov Yixalayees tuag tas huv tibsi lawm thiab. 8Tus TSWV tus tub txib Yausuas uas yog Noos tus tub tuag thaum nws hnubnyoog muaj ib puas kaum xyoo. 9Lawv thiaj muab nws faus rau hauv nws thaj av hauv lub nroog Tinas Xelas, pem lub laj roob Efalayees uas nyob ntawm lub Roob Nkasas sab qaumteb. 10Cov laus uas nyob tiam ntawd puavleej tuag tas huv tibsi lawm, ces tiam tom qab no tsis nco qab txog tus TSWV tej txiaj ntsig uas nws tau ua rau haivneeg Yixalayees li lawm.

Cov Yixalayees Tseg tsis Pehawm tus TSWV lawm

11Cov Yixalayees txawm ua txhaum tawmtsam tus TSWV thiab pib mus teev tej mlom Npa-as. 12Lawv tseg tsis pehawm tus TSWV uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv, yog tus Vajtswv uas coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los, thiab lawv pib mus pehawm lwm haivneeg uas nyob ibncig lawv tej vajtswv. Lawv pe tej vajtswv ntawd thiab ua rau tus TSWV chim heev rau lawv. 13Lawv tso tseg tsis pehawm tus TSWV thiab mus teev tej mlom Npa-as thiab teev tej mlom Atates. 14Tus TSWV thiaj chim heev rau cov Yixalayees thiab tso tej tubsab tuaj tua thiab huab lawv. Nws tso lawv rau cov yeebncuab uas nyob ibncig lawv ua cov tswjhwm lawv. Cov Yixalayees tsis muaj peevxwm tawmtsam cov yeebncuab ntawd li lawm. 15Txhua zaus uas lawv mus ntaus rog, tus TSWV tso kev phem los raug lawv raws li nws tau ceebtoom thiab coglus rau lawv lawm. Lawv thiaj raug kev txomnyem heev.
16Tus TSWV pub cov Yixalayees muaj tej thawjcoj los cawm kom lawv dim ntawm tej tubsab. 17Tiamsis cov Yixalayees tseem tsis mloog lawv cov thawjcoj lus thiab. Lawv tsis muab siab npuab tus TSWV thiab mus pehawm lwm haivneeg tej vajtswv. Lawv cov yawgkoob yeej ibtxwm mloog tus TSWV tej lus samhwm, tiamsis tiam nimno tsis ua raws li ntawd lawm. 18Thaum twg uas tus TSWV pub rau cov Yixalayees muaj ib tug thawjcoj, tus TSWV yeej pab nws thiab cawm kom lawv dim ntawm lawv cov yeebncuab tes mus txog thaum uas tus thawjcoj ntawd tas simneej. Tus TSWV hlub lawv rau qhov lawv quaj ntsuag rau lawv tej kev txomnyem thiab kev tsimtxom. 19Tiamsis thaum tus thawjcoj tuag lawm, cov pejxeem tig rov mus ua li lawv txoj qub kev thiab tseem ua phem tshaj tiam thaum ub lawm thiab. Lawv tseem teev thiab pe luag tej vajtswv, thiab muaj lub siab tawv ua phem ua qias tsis tso tseg li. 20Tus TSWV chim heev rau cov Yixalayees thiab hais tias, “Haivneeg no muab tej lus uas thaum ub kuv cog tseg rau lawv cov yawgkoob tso tseg lawm, rau qhov lawv tsis mloog kuv lus. 21Kuv yuav tsis ntiab tej haivneeg uas thaum Yausuas tuag tseem tsis tau muab ntiab tawm ntawd, tawm hauv lub tebchaws no mus. 22Kuv yuav siv cov neeg ntawd sim cov Yixalayees siab saib lawv puas yuav taug kuv txojkev ib yam li lawv cov yawgkoob ibtxwm ua los lawm.” 23Yog li ntawd, tus TSWV thiaj tseg cov neeg ntawd nyob; nws tsis pub kom Yausuas tua yeej lawv, txawm yog thaum Yausuas twb tuag lawm los tus TSWV tseem tsis tau ntiab lawv tawm mus sai thiab.