2

Ling Jang Yahweh Ƀơi Anih Bôkhim

1Ling jang Yahweh đĭ nao mơ̆ng anih Gilgal truh pơ anih Bôkhim kiăng kơ laĭ pơthâo tơlơi pơhiăp anai kơ ƀing Israel tui anai, “Kâo hơmâo ba tơbiă laih ƀing gih mơ̆ng čar Êjip laih anŭn dui ba ƀing gih mŭt laih amăng anih lŏn Kâo hơmâo ƀuăn laih kiăng kơ pơpha brơi kơ ƀing ơi adon gih. Kâo ƀuăn laih tui anai, ‘Kâo ƀu či pơjŏh hĭ tơlơi pơgop Kâo hăng ƀing gih dơ̆ng tah, 2laih anŭn anăm ƀing gih pơjing tơlơi pơgop hăng ƀing mơnuih amăng anih lŏn anai ôh, samơ̆ ƀing gih khŏm pơrai hĭ bĕ kơnưl kơƀa̱ng yang gơñu.’ Samơ̆ sĭt yơh ƀing gih ƀu tui gưt kơ Kâo ôh. Yua hơget ƀing gih hơmâo ngă laih tơlơi anŭn lĕ? 3Hơnŭn yơh, Kâo laĭ kơ ƀing gih, Kâo ƀu či puh pơđuaĭ hĭ ƀing mơnuih anŭn mơ̆ng anăp gih dơ̆ng tah, samơ̆ ƀing rŏh ayăt gih anŭn yơh či jing kar hăng khul drơi ƀơi djeo gih laih anŭn ƀing yang rơba̱ng gơñu yơh či jing kar hăng čơđo̱ng ƀač kơ ƀing gih kiăng kơ ƀing gih lui hĭ tơlơi kơkuh pơpŭ kơ Kâo.”
4Tơdang ling jang Yahweh hơmâo pơhiăp laih khul tơlơi anŭn kơ abih bang ƀing Israel jing ƀing dŏ pơjơnum ƀơi anih anŭn, ƀing ană plei hia kraih yơh. 5Tui anŭn, ƀing arăng pơanăn anih anŭn Bôkhim. Pơ anih anŭn mơ̆n ƀing ană plei anŭn pơyơr đĭ khul gơnam ngă yang kơ Yahweh.

Tơlơi Ƀu Tui Gưt Laih Anŭn Tơlơi Thuơ Hĭ

6Hlâo kơ anŭn, tơdang Yôsua brơi kơ ƀing Israel glaĭ pơ anih gơñu pô laih, ƀing gơñu tơbiă nao mă tŭ kŏng ngăn anih lŏn gơñu, rĭm čô mă tŭ anih lŏn kŏng ngăn kơ ñu pô yơh. 7Ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ Yahweh amăng abih rơnŭk Yôsua dŏ hơdip, ăt amăng abih rơnŭk ƀing kŏng tha hơdip sui hloh kơ Yôsua jing ƀing hơmâo ƀuh laih khul tơlơi mơyang prŏng Yahweh hơmâo ngă laih kơ ƀing Israel dŏ hơdip mơ̆n.
8Yôsua ană đah rơkơi Nun, jing ding kơna Yahweh, djai hlak ñu hơmâo sa-rơtuh pluh thŭn. 9Laih anŭn ƀing Israel dơ̱r gơ̆ amăng anih lŏn kŏng ngăn gơ̆ pô ƀơi plei Timnat-Serah amăng anih tring bŏl čư̆ ƀing kơnung djuai Ephraim, jing gah dư̱r kơ čư̆ Gaas yơh.
10Tơdơi kơ abih bang rơnŭk ƀing Israel anŭn djai hĭ abih laih, hơmâo rai rơnŭk ƀing Israel phrâo jing ƀing ană bă gơñu ƀu thâo krăn Yahweh ôh laih anŭn kŏn hơdơr lơi hơget tơlơi Ñu hơmâo ngă laih kơ ƀing Israel. 11Tui anŭn, ƀing rơnŭk phrâo anŭn ngă tơlơi sat ƀai Yahweh kơ̆ng khă laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah yang rơba̱ng Baal. 12Ƀing gơñu hơngah lui hĭ Yahweh jing Ơi Adai ƀing ơi adon gơñu, jing Pô ba laih ƀing Israel tơbiă đuaĭ mơ̆ng lŏn čar Êjip. Ƀing gơñu đuaĭ tui kơkuh pơpŭ kơ lu yang rơba̱ng ƀing mơnuih tuai hơdip jum dar gơñu yơh. Tơlơi ƀing gơñu ngă anŭn čuih Yahweh kiăng kơ hil kơ ƀing gơñu yơh, 13yuakơ ƀing gơñu hơngah lui hĭ laih Ñu kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ rup trah yang đah rơkơi Baal laih anŭn kơ rup trah đah kơmơi Astôret. 14Yuakơ Yahweh hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel yơh, tui anŭn Ñu jao hĭ ƀing Israel kơ ƀing klĕ sua kiăng kơ pơrơsua mă ƀing gơñu. Ƀing Israel ƀu anăm pơgang gơñu pô dơ̆ng tah yuakơ Yahweh ăt brơi kơ ƀing rŏh ayăt jum dar gơñu blah juă hĭ ƀing gơñu mơ̆n. 15Tơdang mông pă ƀing Israel tơbiă nao kiăng pơblah, tơngan Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơñu kiăng pơrai hĭ ƀing gơñu yơh, tui hăng tơlơi Ñu hơmâo pơkơđiăng laih kơ ƀing gơñu. Tui anŭn, ƀing gơñu tơnap tap rŭng răng biă mă yơh.

Yahweh Pơkiaŏ Rai Ƀing Pô Pơklaih Pơ Ƀing Israel

16Giŏng anŭn, Yahweh pơkiaŏ rai ƀing khua phat kơđi kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing Israel mơ̆ng tơngan ƀing klĕ sua anŭn yơh. 17Wơ̆t tơdah tui anŭn, ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tui ƀing khua phat kơđi gơñu ôh, samơ̆ hrup hăng ƀing rĭh răm yơh gơñu pô ƀu dŏ tŏng ten ôh hăng Yahweh; ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng yơh. Ƀing gơñu ƀu hrup hăng ƀing ơi adon gơñu amăng rơnŭk Yôsua ôh; ƀing gơñu tañ biă mă yơh đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng jơlan ƀing ơi adon gơñu anŭn hơmâo rơbat laih, anŭn jing jơlan gưt tui tơlơi Yahweh pơđar yơh. 18Samơ̆ tơdang mông pă ƀing gơñu iâu kwưh tơdang ƀing gơñu dŏ gah yŭ kơ ƀing kơtư̆ juă laih anŭn pơtơnap hĭ ƀing gơñu, Yahweh hơmâo glưh pran jua laih kơ ƀing gơñu. Giŏng anŭn, Yahweh pơkiaŏ rai pô khua phat kơđi pơ ƀing gơñu laih anŭn dŏ hrŏm hăng pô khua anŭn kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơngan ƀing rŏh ayăt gơñu amăng abih rơnŭk pô khua anŭn dŏ hơdip yơh. 19Samơ̆ tơdang pô khua phat kơđi anŭn djai laih, ƀing ană plei Israel wơ̆t glaĭ kơ khul jơlan sat ƀai hloh kơ ƀing amĭ ama gơñu dơ̆ng, kiăng kơ đuaĭ tui mă bruă kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng anŭn. Ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng lui hĭ ôh bruă ngă sat ƀai laih anŭn khul kơnuih khăng akŏ gơñu anŭn.
20Hơnŭn yơh, tơdang mông pă hơmâo tơlơi truh tui anŭn, Yahweh hil biă mă kơ ƀing Israel laih anŭn laĭ tui anai, “Ƀing ană plei anai hơmâo pơjŏh hĭ laih tơlơi pơgop Kâo hơmâo pơjing laih hăng ƀing ơi adon gơñu laih anŭn ƀu kiăng hơmư̆ tui Kâo ôh. 21Tui anŭn, Kâo ƀu či puh pơđuaĭ hĭ dơ̆ng tah ƀing kơnung djuai tuai Yôsua aka ƀu blah juă ôh hlâo kơ djai anŭn. 22Kâo či yua ƀing kơnung djuai tuai anŭn yơh kiăng kơ lông lăng ƀing Israel, anŭn kăh dưi thâo krăn ƀing gơñu či djă̱ pioh ƀôdah ƀu djă̱ pioh ôh hơdră jơlan Kâo kiăng kơ ƀing gơñu rơbat tui hrup hăng ƀing ơi adon gơñu amăng rơnŭk Yôsua rơbat laih hlâo adih.” 23Yuakơ anŭn yơh, Yahweh hơmâo brơi laih kơ ƀing kơnung djuai tuai anŭn ăt dŏ glaĭ. Ñu ƀu puh pơđuaĭ hĭ abih bang ƀing kơnung djuai anŭn tañ ôh laih anŭn kŏn jao hĭ lơi ƀing gơñu amăng tơngan Yôsua.