3

Phung Hôm E Prăp Rlong Uănh Phung Israel

1Aơ jêng ntil mpôl bunuyh Yêhôva hôm e om gay rlong uănh phung Israel, lĕ rngôch phung Israel mâu mâp saơ ôh nau tâm lơh tâm n'gor Kanaan, 2nau nây kanŏng Păng ŭch rlong uănh ma rnôk rô̆ phung Israel mhe pakơi dơi gĭt nau tâm lơh, gay ma păng dơi nti nau tâm lơh ma phung mâu mâp saơ nau tâm lơh bu panăp; 3Phung ntil mpôl bunuyh nây jêng phung Philitin n'hanh prăm nuyh hađăch khân păng, lĕ rngôch phung Kanaan, phung Sidôn, jêh ri phung Hitit gŭ tâm yôk Liban, ntơm bơh yôk Baal-Hermôn tât ma ntŭk lăp ƀon Hamat. 4Yêhôva prăp khân păng gay rlong uănh phung Israel, gay gĭt nanê̆ gĭt lah phung Israel mra tông ma nau Yêhôva ntĭnh ma phung che khân păng Y-Môis. 5Pônây phung ƀon lan Israel gŭ ta nklang phung Kanaan, phung Hitit, phung Amôrit, phung Pêrêsit, Phung Hivit, jêh ri phung Jêbusit, 6nđăp đah kon druh phung nây ƀư ur, văng kon bu ur khân păng nơm đah kon bu klâu phung nây, jêh ri pah kan ma phung brah khân păng nây.

Y-Ôtniel Tâm Rklaih Phung Israel

7Phung ƀon lan Israel ƀư nau mhĭk ta năp Yêhôva, chuêl Yêhôva Brah Ndu khân păng, jêh ri pah kan rhŏ ma phung brah Baal jêh ri brah Asêra. 8Yor nây Yêhôva hao ji nuih ma phung Israel, jêh ri Păng jao khân păng tâm ti Y-Kusan-Risathaim pham năm. 9Ƀiălah tơlah phung Israel nter ma Yêhôva, Yêhôva săch du huê nơm tâm rklaih ma phung ƀon lan Israel, Y-Ôtniel kon buklâu Y-Kênas, Oh Y-Kalep. 10Brah Huêng ueh Yêhôva jŭr ta păng, jêh ri păng phat dôih phung Israel. Păng luh hăn tâm lơh, jêh ri Yêhôva jao Y-Kusan-Risathaim hađăch n'gor Mêsôpôtami tâm ti păng; jêh ri păng dơi đah Y-Kusan-Risathaim. 11Pôri n'gor geh nau rlu tâm lơh puăn jê̆t năm. Jêh ri Y-Ôtniel kon buklâu Y-Kênas khĭt.

Y-Êhut Tâm Rklaih Phung Israel

12Phung ƀon lan Israel ƀư đŏng nau mhĭk ta năp măt Yêhôva, ri dĭng Yêhôva ăn Y-Êglon, hađăch n'gor Môap jêng katang lơn gay tâm lơh đah phung Israel. 13Pônây, Y-Êglon rgum băl ndrel ma păng phung Amôn jêh ri phung Amalek, jêh ri hăn tâm lơh dơi đah phung Israel; jêh ri khân păng sŏk gro ƀon geh tơm đung. 14Phung ƀon lan Israel pah kan ma Y-Êglon hađăch n'gor Môap jê̆t ma pham năm.
15Ƀiă lah tơlah phung ƀon lan Israel nter ma Yêhôva, Yêhôva săch ăn ma khân păng du huê nơm tâm rklaih, Y-Êhut kon buklâu Y-Gêra, du huê Benjamin, jêng bunuyh nchiau, phung ƀon lan Israel tŏ chiăr ăn ma Y-Êhut djôt leo ma Y-Êglon, hađăch n'gor Môap. 16Y-Êhut ƀư ma păng nơm du n'gâr đao bar ding măt, jong du hăt; jêh ri păng vân ta bŭt pama tâm dâng ao păng. 17Păng tŏ chiăr ma Y-Êglon hađăch Môap. Y-Êglon jêng du huê lay ngăn. 18Tơlah jêh Y-Êhut chê̆ pi, păng ăn phung ƀon lan djôt leo ndơ chê̆ pi nây sĭt. 19Ƀiălah păng nơm tât ta rup lŭ trah dăch kêng Gilgal, plơ̆ tay pakơi, jêh ri lah: "Hơi hađăch, gâp geh du nau ndâp ŭch mbơh ma may." Jêh ri hađăch ntĭnh: "Gŭ rklăk". Jêh ri lĕ rngôch phung kâp kơl păng luh bơh ntŭk păng gŭ. 20Y-Êhut hăn rlet ma păng gŭ êng du huê tâm jrô nđik ta ndring; Y-Êhut văch dăch jêh ri lah: "Gâp geh du nau mbơh Brah Ndu ăn ma may." Jêh ri hađăch dâk tă sưng gŭ păng. 21Y-Êhut tŏk (tăk) đao ma ti chiau păng tă bơh gang bŭt pama păng, jêh nây ntâp păng ta ndŭl. 22Jêh ri n'gâr n'ho băm ndrel ma mpiăt đao, jêh nây ngi lĕ tâm jĭr n'gâr đao, yorlah păng mâu tok ôh đao bơh ndŭl ôbăl, păng rho bluh pakơi chŭr kuyh. 23Pônây, Y-Êhut luh ta ndring jêh ri ntĭl mpông jrô nây pakơi păng, jêh ri nđăng lăk lê. 24Tơlah Y-Êhut lĕ du luh jêh, phung n'hat na păng văch tât; jêh ri tơlah păng saơ mpông jrô nây lĕ nđăng lăk lê jêh, khân păng mĭn: "Kanŏng păng hăn ek tâm ntŭk ek jrô nây."
25Khân păng gŭ kâp dŭt jŏ, kŏ tât prêng; ƀiălah tơlah jŏ mâu saơ păng pơk mpông, pôri sŏk lăk lê jêh ri pơk mpông jrô: Ta nây saơ Kôranh păng hŏ khĭt jêh, mplâng ta gre.
26Y-Êhut du dôl khân păng gŭ kâp, lăn jêh rlau đah ri rup lŭ trah, jêh ri du rlet ma ƀon Sêra. 27Tơlah păng tât, păng uh nŭng tâm bri dor Kalơ Êphraim; jêh ri phung ƀon lan Israel trŭnh ndrel ma păng tă bơh bri dor Kalơ, jêh ri păng jêng kôranh leo lor panăp. 28Y-Êhut lah ma khân păng pô aơ: "Tĭng ndô̆ hom gâp, yorlah Yêhôva jao jêh phung rlăng khân may phung Môap tâm ti khân may." Pôri khân păng trŭnh ndrel ma păng, jêh ri gro pit in ndơ phung Môap ntŭk bu rgăn dak krong Yurdan, jêh ri mâu ăn ôh du huê rgăn ta nây. 29Pô nây, tâm nôk nây phung ƀon lan Israel nkhĭt klăp lah du rmưn nuyh phung Môap, lĕ rngôch phung katang nâp săk jăn, mâu geh ôh du klaih. 30Tâm nar nây, phung Môap lăp gŭ tâm dâng phung Israel. Jêh ri n'gor bri geh nau rlu tâm lơh dôl pham jê̆t năm.

Y-Samgar Tâm Rklaih Phung Israel

31Pakơi jêh Y-Êhut geh Y-Samgar, kon buklâu Y-Anat, nơm nkhĭt prao rhiăng nuyh phung Philistin đah du mlâm mâng ntâp ndrôk. Jêh ri păng tâm ban đŏng tâm rklaih phung Israel.