3

Máh Cũai Noâng Ỡt Tâng Cutễq Tỗp I-sarel

1Parnai nâi atỡng tễ máh tỗp Yiang Sursĩ noâng yỗn ỡt tâng cutễq cũai I-sarel, dŏq chim cũai I-sarel ca tỡ nai loŏh chíl bo cỡt yúc tâng cruang Cana-an. 2Yiang Sursĩ táq ngkíq la dŏq arĩen máh con châu cũai I-sarel dũ dỡi têq dáng tễ ngê rachíl, khân alới tỡ nai rachíl. 3Cũai noâng ỡt tâng cruang ki bữn neq: Sỡng náq puo tỗp Phi-li-tin cớp nheq tữh cũai Cana-an, máh cũai Sadôn, cớp máh cũai Hê-vit ỡt coah angia cóh Lê-banôn hỡ, noap tễ cóh Ba-al Her-môn toau toâq raláp Hamat. 4Máh cũai nâi Yiang Sursĩ yỗn ỡt dŏq chim cũai I-sarel, alới noâng trĩh parnai Yiang Sursĩ khoiq patâp achúc achiac alới na Môi-se, ma tỡ bữn. 5Cỗ ngkíq, cũai I-sarel mŏ ỡt parnơi cớp máh tỗp Cana-an, Hêt, Amô-rit, Pê-rasit, Hê-vit, cớp Yê-but. 6Tỗp alới racoâiq ra‑ĩt cớp máh con cumũr con tatoam cũai ki; cớp alới cucốh sang máh yiang cũai ki hỡ.

Ôt-niel

7Cũai I-sarel táq ranáq sâuq lứq choâng moat Yiang Sursĩ, Ncháu alới; alới khlĩr chíq án, cớp alới cucốh sang máh rup yiang Ba-al cớp yiang Asê-ra. 8Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ cutâu mứt lứq chóq cũai I-sarel, cớp án yỗn Cusan Ri-sathêm, la puo cũai Mê-sapô-tamia, toâq chíl riap tỗp alới. Chơ máh cũai I-sarel ỡt tâng talang atĩ puo ki nheq tacual cumo. 9Ma toâq cũai I-sarel arô sễq Yiang Sursĩ chuai, chơ án ớn manoaq samiang toâq chuai tỗp alới, ramứh Ôt-niel con samiang Kê-na. Kê-na nâi la a‑ễm samiang Calep. 10Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp Ôt-niel, cớp án cỡt cũai rasữq tỗp I-sarel. Ôt-niel loŏh chíl puo Mê-sapô-tamia; cớp Yiang Sursĩ táq yỗn án chíl riap puo ki. 11Yuaq ngkíq, cruang cutễq ki bữn ỡt ien khễ loah pỗn chít cumo. Ma vớt ki, Ôt-niel con samiang Kê-na cuchĩt.

E-hut

12Chơ cũai proai I-sarel táq lôih sĩa chóq Yiang Sursĩ. Ngkíq Yiang Sursĩ yỗn Ec-lôn la puo tỗp Mô-ap bữn chíl riap tỗp I-sarel. 13Ec-lôn pruam cớp tỗp Amôn cớp tỗp A-maléc, chơ máh tỗp alới loŏh chíl tỗp I-sarel, cớp alới cheng bữn vil Yê-ri-cô (tỡ la Vil Nỡm Tarễc). 14Ec-lôn cỡt sốt cũai I-sarel muoi chít tacual cumo.
15Chơ tỗp I-sarel arô sễq Yiang Sursĩ chuai sĩa; ngkíq Yiang Sursĩ yỗn muoi noaq samiang toâq chuai tỗp alới, ramứh E-hut; án la cũai bễn coah atĩ avêr. Án la con samiang Ke-ra tễ tỗp Ben-yamin. Cũai proai I-sarel ớn E-hut dững asuoi crơng mpon yỗn Ec-lôn, puo tỗp Mô-ap. 16E-hut dễr muoi riang dau bớc bar coah, cuti muoi coat. Án cachát dau ki dŏq tâng nlu coah atoam pưn tampâc án tâc. 17Án dững crơng mpon yỗn puo Ec-lôn, la cũai nín lứq. 18Toâq moâm E-hut chiau crơng mpon yỗn Ec-lôn, chơ án ớn cũai ca crang hĩp crơng mpon chu nhũang. 19Chơ E-hut pỡq chu tanũl tamáu noau tốc táq rup cheq vil Kil-cal. Moâm ki án píh chu atỡng puo Ec-lôn neq: “Puo hếq yám noap lứq ơi! Hếq bữn santoiq clỡp ễ atỡng anhia.”
 Ngkíq puo ớn máh cũai táq ranáq án neq: “Anhia loŏh, hếq ễ ỡt bar náq sâng!”
 Chơ máh cũai ki loŏh.
20Bo puo tacu manoaq án tâng mpuol dống tapín, E-hut mut ramóh án cớp pai neq: “Hếq bữn santoiq tễ Yiang Sursĩ ễ atỡng anhia.”
 Chơ puo ki yuor tayứng.
21Ma atĩ coah avêr E-hut thot dau tễ nlu coah atoam; chơ án satứp tâng púng puo. 22Dau ki clứp tâng púng puo, cớp nsễng clũom nheq pla dau. E-hut tỡ bữn âc aloŏh dau tễ púng puo; dau ki sarloâiq yáng cloong. 23Chơ E-hut loŏh yáng tiah; án catáih ngoah toong, cớp cloaih toâq cachữo, 24chơ án pỡq. Toâq cũai táq ranáq puo mut nhêng, alới hữm ngoah toong catáih, ngkíq alới chanchớm puo mut pasŏ́c. 25Alới ỡt acoan dũn toau tỡ rơi acoan noâng, ma tỡ hữm puo pớh ngoah toong. Ngkíq alới ĩt con cachữo pớh nhêng, ma alới hữm puo alới khoiq cuchĩt tâng tapang.
26E-hut bữn lúh bo cũai táq ranáq puo ỡt acoan. Án pỡq pha tanũl tamáu noau tốc táq rup, chơ lúh chu vil Sê-ra. 27Tữ án toâq pỡ máh dũal cớp cóh cruang Ep-ra-im, án plóng lavia arô máh tahan tỗp I-sarel yỗn loŏh rachíl. Chơ án dững tỗp alới sễng tễ cóh. 28Án ớn máh tahan neq: “Anhia puai cứq! Yuaq Yiang Sursĩ khoiq yỗn tỗp anhia chíl riap cũai Mô-ap ca par‑ũal anhia.”
 Ngkíq alới puai E-hut sễng tễ cóh, chơ pỡq cheng ĩt cutễq tapín mpễr ntrin crỗng Yôr-dan, la ntốq cũai Mô-ap dốq clong pỡq chu; cớp alới catáng tỡ yỗn cũai aléq clong crỗng Yôr-dan.
29Tâng tangái ki tỗp alới cachĩt táh tahan tỗp Mô-ap clŏ́q cớp khễuq lứq rachíl, mán muoi chít ngin náq, cớp tỡ bữn noau têq vớt tễ ŏ́c cuchĩt. 30Tâng tangái ki tỗp I-sarel chíl riap tỗp Mô-ap; chơ cruang cutễq I-sarel bữn ien khễ loah nheq tacual chít cumo.

Sam-ca

31Toâq vớt dỡi E-hut cỡt sốt, chơ Sam-ca con samiang Anat ễn chỗn cỡt sốt. Án chuai cũai I-sarel tê; án ĩt racál dốq ễp ntroŏq, chơ cachĩt cũai Phi-li-tin tapoât culám náq.