3

Cov tuabneeg kws tshuav nyob huv lub tebchaws

1Nuav yog cov tuabneeg kws Yawmsaub tseg ca tshuav nyob sub txhad tau swm txhua tug Yixayee kws tsw tau txeev paub ua rog huv Khana‑aa. 2Yawmsaub ua le nuav tsuas yog xaav qha kev ua rog rua cov Yixayee txhua tam kws tsw tau txeev paub ua rog dua. 3Yog tshuav cov Filixatee tswb tug vaajntxwv, hab cov Khana‑aa huvsw hab cov Xaintoo hab cov Hivai kws nyob sau lub roob Lenpanoo txwj ntawm lub roob Npa‑aa Hawmoo moog txug txujkev kws moog rua huv lub moos Hama. 4Cov tuabneeg nuav tshuav nyob lug swm cov Yixayee sub txhad paub tas cov Yixayee yuav noog Yawmsaub tej lug nkaw kws Yawmsaub tub kuas Mauxe has rua puab tej laug los tsw noog. 5Yog le nuav cov Yixayee txhad nyob txuam rua huv cov Khana‑aa, cov Hithai, cov Amaulai, cov Pelixai, cov Hivai hab cov Yenpu. 6Puab moog yuav cov tuabneeg hov tej ntxhais ua quaspuj hab muab puab tej ntxhais qua rua cov tuabneeg hov tej tub, hab ua koom rua puab tej daab.

Auni‑ee

7Cov Yixayee ua tej kws Yawmsaub pum tas phem kawg le. Puab tsw ncu Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv lawm, puab moog teev tej daab Npa‑aa hab tej daab Asela. 8Vem le hov Yawmsaub txujkev npau tawg txhad tshwm plawg rua cov Yixayee, Yawmsaub txhad muab puab tso rua Kusaa Lisatha‑i kws yog Alaa Nahala‑i tebchaws tug vaajntxwv. Cov Yixayee txhad le zwm rua Kusaa Lisatha‑i tau yim xyoo. 9Mas thaus cov Yixayee quaj thov Yawmsaub mas Yawmsaub txhad tsaa kuas muaj ib tug paab cov Yixayee, yog Khalej tug kwv Khena tug tub Auni‑ee kws paab puab dim. 10Yawmsaub tug Ntsuj Plig txhad lug kaav nwg lub sab hab nwg ua thawj kaav cov Yixayee hab nwg tawm moog ua rog. Mas Yawmsaub muab Alaa Nahala‑i tug vaajntxwv Kusaa Lisatha‑i rua huv nwg txhais teg, nwg txhad kov yeej Kusaa Lisatha‑i. 11Ua le nuav lub tebchaws txhad le su tsw ua rog tau plaub caug xyoo. Mas Khena tug tub Auni‑ee txawm tuag lawm.

Ehuj

12Cov Yixayee rov ua tej kws Yawmsaub pum tas phem kawg le, Yawmsaub txhad cuab cov Mau‑a tug vaajntxwv Eloos zug ntaus cov Yixayee, vem yog puab tub ua tej kws Yawmsaub pum tas phem kawg le. 13Eloos txhad hu cov Aamoo hab cov Amalej tuaj ua ke moog ntaus yeej cov Yixayee hab txeeb tau lub moos toov laaj. 14Cov Yixayee txhad le zwm rua Mau‑a tug vaajntxwv Eloos tau kaum yim xyoo.
15Thaus cov Yixayee quaj thov Yawmsaub mas Yawmsaub kuj tsaa muaj ib tug lug paab puab, yog Kela tug tub Ehuj, yog xeem Npeeyamee, yog ib tug txhum phem. Cov Yixayee muab se rua nwg xaa moog rua Mau‑a tug vaajntxwv Eloos. 16Ehuj ntaus ib raab ntaaj ob saab ntse ntev ib tshwm coj nrug cev muab ntxwg lawv saab ncej qaab xws rua huv lub rwg. 17Nwg txawm coj se moog cev rua Mau‑a tug vaajntxwv Eloos. Eloos yog ib tug rog rog heev. 18Thaus Ehuj muab cov se cob taag lawm tes nwg txawm kuas cov kws kwv cov se hov rov qaab. 19Mas nwg tig rov qaab ntawm cov txoov daab pob zeb kws puab txaug kws nyob ze Kilakaa rov lug has tas, “Au Vaajntxwv, kuv muaj ib lu lug kws kuv yuav has rua koj tuab leeg paub xwb.” Vaajntxwv txhad has kuas nyob tuabywv. Tes vaajntxwv cov tub teg tub taw txhad tawm moog lawm. 20Mas Ehuj nkaag moog cuag vaajntxwv rua thaus kws vaajntxwv tuab leeg nyob tsawg txheej sau huv nwg chaav kws laaj kham. Mas Ehuj has tas, “Kuv muaj Vaajtswv tej lug kws kuv yuav has rua koj.” Tes vaajntxwv txawm sawv tseeg. 21Ehuj txhad xuas txhais teg phem rhu hlo ntaaj huv saab ceg xws nkaug kag Eloos plaab. 22Raab ntaaj pluj plag taag nrho tug ku, tej paav yawj foob nkaus raab ntaaj. Nwg kuj tsw rhu raab ntaaj huv Eloos lub plaab lug, tej quav zwg tawm lug xwb. 23Tes Ehuj txawm tawm rua nrau qaab khaav, nwg muab chaav tsev txheej sau qhov rooj kaw hab muab ntsug phoo ntsug ca.
24Thaus Ehuj moog lawd vaajntxwv cov tub teg tub taw lug saib mas pum tas chaav tsev txheej sau lub qhov rooj muab ntsug phoo ntsug lawm, puab kuj xaav tas “Nyab vaajntxwv moog plhob saab rua lub tsev dej huv chaav laaj kham lawm.” 25Puab tog ntev xeeb txob lawm. Thaus nwg tseed tsw qheb qhov rooj txheej sau le, puab txhad muab yuam swj lug qheb na cav puab tug vaajntxwv tub tuag xyaab leeg sau lawj.
26Thaus kws puab tseed tog tog hov Ehuj tub tswv dhau ntawm cov txoov daab pob zeb tub moog txug Xe‑ila lawm. 27Thaus nwg lug txug nwg txhad tshuab raaj kub yaaj huv tebchaws toj sab Efa‑i, mas cov Yixayee kuj nrug nwg nqeg peg toj sab moog, nwg coj puab kev. 28Nwg has rua puab tas, “Ca le lawv kuv qaab tsua qhov Yawmsaub tub muab mej cov yeeb ncuab kws yog cov Mau‑a rua huv mej txhais teg lawm.” Puab txhad nrug nwg nqeg moog txeeb tau tej chaw kws hlaa tau dej Yalatee, thaiv cov Mau‑a kev tsw pub ib tug hlaa tau le. 29Zag hov puab tua cov Mau‑a tuag kwvlaam ib vaam leej yog cov kws khov swm hab muaj zug huvsw, tsw muaj ib tug tswv dim le. 30Cov Mau‑a txhad swb hab zwm rua cov Yixayee nub hov. Mas lub tebchaws txhad su tsw ua rog tau yim caum xyoo.

Saaka

31Dhau Ehuj lawm mas muaj Anav tug tub Saaka. Nwg xuas tug muv lawv nyuj tua cov Filixatee tuag rau pua leej. Nwg kuj paab cov Yixayee dim hab.