3

Tej Haivneeg uas Tseem Nyob Hauv Lub Tebchaws

1Yog li ntawd, tus TSWV thiaj tseg qee haivneeg nyob hauv lub tebchaws ntawd sim cov Yixalayees uas tsis tau nrog cov Kana-as ua rog dua. 2Nws ua li no twb yog ua qhia cov Yixalayees txhua tiam kom paub txog kev ua rog, tshwjxeeb yog rau cov uas ibtxwm tsis tau ua rog dua li xwb. 3Cov neeg uas tseg nyob rau hauv cov Filitees tsib lub nroog uas nyob hauv lub tebchaws ntawd, yog cov Kana-as, cov Xidoos thiab cov Hivis uas nyob pem cov Roob Lenpanoos, txij ntua ntawm lub Roob Npa-as Helemoos mus rau ntawm lub Dawm Hamas. 4Lawv yog cov uas yuav sim cov Yixalayees siab, saib lawv puas mloog tus TSWV tej lus samhwm uas Mauxes tau qhia rau lawv cov yawgkoob lawm. 5Yog li ntawd, cov Yixalayees thiaj tau nyob xyaw cov Kana-as, cov Hitis, cov Amaules, cov Pelixes, cov Hivis thiab cov Yenpus. 6Cov Yixalayees tso lawv tej tub tej ntxhais mus yuav cov neeg ntawd tej tub tej ntxhais thiab mus pe lawv tej vajtswv.

Authaniyees

7Cov Yixalayees tsis nco qab tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv lawm; lawv ua txhaum tus TSWV thiab mus pe tej mlom Npa-as thiab Aselas. 8Yog li ntawd, tus TSWV chim heev rau cov Yixalayees nws thiaj tso lawv rau Vajntxwv Kusas Lisathayees uas kav lub tebchaws Mexuputamias tuaj tua yeej lawv. Lawv thiaj raug ntes mus ua nws qhev tau yim xyoo. 9Ces cov Yixalayees quaj thov tus TSWV, nws thiaj txib ib tug txivneej mus tso lawv dim. Tus ntawd yog Kalej tus kwv Kenas tus tub Authaniyees. 10Tus TSWV tus ntsujplig los rau Authaniyees, thiab nws tau ua cov Yixalayees tus thawjcoj. Authaniyees mus ntaus rog thiab tus TSWV pub nws tua yeej tus vajntxwv uas kav tebchaws Mexuputamias. 11Thaum ntawd, lub tebchaws muaj kev thajyeeb tau plaub caug xyoo, ces Authaniyees txawm tuag lawm.

Ehus

12Cov Yixalayees rov ua txhaum rau tus TSWV dua. Vim txojkev txhaum no tus TSWV thiaj ua rau Vajntxwv Enkiloos uas kav tebchaws Mau-am muaj zog tshaj cov Yixalayees. 13Enkiloos koom tes nrog cov Amaules thiab cov Amalej; lawv thiaj tuaj tua yeej cov Yixalayees thiab txeeb tau lub nroog Yelikaus uas yog lub nroog toovlaj. 14Cov Yixalayees thiaj raug Enkiloos yuam ua qhev tau kaum yim xyoo.
15Ces cov Yixalayees quaj thov tus TSWV, nws thiaj txib ib tug txivneej mus tso lawv dim. Tus ntawd yog Ehus, nws yog tus uas xis sab teslaug thiab yog Nkelas tus tub uas yog xeem Npeenyamees. Cov Yixalayees txib Ehus mus cuag cov Mau-am tus Vajntxwv Enkiloos thiab nqa ib co khoom mus pub nws. 16Ehus ntaus tau ib rab ntaj ob sab ntse ntev li ib tshim. Nws muab rab ntaj ntawd pav rau ntawm nws sab ncejpuab xis rau sab hauv qab nws lub ris. 17Ces nws txawm muab cov khoom ntawd pub rau Enkiloos, Enkiloos yog ib tug txivneej uas rog heev. 18Thaum Ehus muab cov khoom pub rau Enkiloos, Ehus txawm kom cov neeg uas kwv cov khoom ntawd cia li rov mus tsev. 19Tiamsis Ehus txawm tig mus ntsia pawg pobzeb uas txaug ua duab nyob ze ntawm Nkilenkas, thiab tig hlo los hais rau Enkiloos hais tias, “Vajntxwv, kuv muaj tej lus tseemceeb yuav hais rau koj.”
 Yog li ntawd, vajntxwv thiaj hais rau nws cov tub txib hais tias, “Nej cia li tawm mus, cia wb ob leeg nyob xwb.” Ces lawv txawm tawm mus tas lawm.
20Thaum vajntxwv zaum hauv nws chav uas txias laj ntxiag theem tsev saud, Ehus txawm txav zog mus hais rau vajntxwv hais tias, “Vajtswv muaj lus rau kuv tuaj hais rau koj.” Ces vajntxwv txawm sawv tsees. 21Ehus muab nws sab teslaug rho hlo rab ntaj ntawm nws sab ncejpuab xis los tib nkaug rau vajntxwv plab. 22Nws muab rab ntaj thiab tus ko tsij yos tagnrho rau hauv vajntxwv plab, ces cov roj npog nkaus lub qhov nqaij rov rau lawm. Ehus yeej tsis rho rab ntaj tawm hauv vajntxwv plab los li, ces tej zaub mov hauv vajntxwv plab tawm tshau lug tuaj. 23Ces Ehus txawm tawm plaws rau nraum zoov, kaw nkaus qhovrooj thiab muab xauv kiag cia, 24thiab nws khiav lawm. Cov tub txib los pom lub qhovrooj tseem xauv kaw nti, tiamsis lawv xav hais tias yog vajntxwv tseem mus plhob hauv tsev dej lawm xwb. 25Lawv tos ntev loo tiamsis vajntxwv pheej tsis los qhib qhovrooj li, lawv thiaj muab yuamsij mus qhib plho qhovrooj. Ua cas lawv tus vajntxwv tuag xyab luas rau hauv plag tsev lawm xwb.
26Thaum lawv tos tau ntev loo ntawd, Ehus twb khiav mus deb heev lawm. Nws khiav mus hla pawg pobzeb uas luag txaug mus rau ntawm lub roob Xe-ilas. 27Thaum nws mus txog pem roob Efalayees, nws thiaj tshuab raj tshuab xyu hu cov txivneej Yixalayees tuaj mus ntaus rog; ces nws coj lawv nqis saum roob los. 28Nws hais rau lawv hais tias, “Nej raws kuv qab! Tus TSWV twb pub nej tua yeej nej cov yeebncuab uas yog cov Mau-am lawm.” Yog li ntawd, lawv thiaj raws Ehus qab mus thiab txeeb tau thaj chaw uas cov Mau-am pheej mus hla tus dej Yauladees; lawv tsis pub ib tug txivneej twg hla mus los li. 29Hnub ntawd lawv tua cov Mau-am tej tubrog uas siab tawv heev tuag kwvyees li kaum txhiab leej; tsis muaj ib tug khiav dim li. 30Txij hnub ntawd los cov Yixalayees yeej cov Mau-am, thiab lub tebchaws muaj kev thajyeeb tau yim caum xyoo.

Sankas

31Tom qab uas Ehus tuag lawm, Anas tus tub Sankas sawv ua thawjcoj. Nws kuj yog ib tug uas tso cov Yixalayees dim, thiab nws muab ib tug pas lawv nyuj nkaug cov Filitees tuag rau pua leej.