3

Ƀing Kơnung Djuai Tuai Ăt Dŏ Amăng Anih Lŏn Kanaan

1Anai yơh jing ƀing kơnung djuai Yahweh pioh glaĭ kiăng kơ lông lăng abih bang ƀing Israel jing ƀing aka thâo mưn tŭ ôh tơlơi blah ngă amăng anih lŏn Kanaan. 2Yahweh ngă tơlơi anŭn kơnơ̆ng kiăng kơ pơtô tơlơi pơblah đôč kơ ƀing ană tơčô ƀing Israel jing ƀing aka ƀu mưn tŭ ôh kơ tơlơi pơblah. 3Anai yơh jing ƀing Yahweh pioh glaĭ amăng anih lŏn: Rơma čô khua djă̱ akŏ ƀing Philistia, abih bang ƀing Kanaan, ƀing Sidôn laih anŭn ƀing Hiwi jing ƀing hơdip amăng tring čư̆ čan Lebanôn mơ̆ng čư̆ Baal-Hermôn truh pơ jơlan čư̆ jĕ plei pơnăng Hamat. 4Yahweh pioh glaĭ ƀing gơñu anŭn kiăng lông lăng ƀing Israel tui gưt ƀôdah ƀu tui gưt ôh khul tơlơi Ñu pơđar, jing tơlơi Ñu hơmâo brơi laih kơ ƀing ơi adon gơñu mơ̆ng Môseh.
5Ƀing Israel dŏ hrŏm amăng ƀing Kanaan, ƀing Hit, ƀing Amôr, ƀing Periz, ƀing Hiwi laih anŭn ƀing Yebus. 6Ƀing gơñu dŏ kơ ƀing ană đah kơmơi ƀing mơnuih anŭn laih anŭn jao brơi ƀing ană đah kơmơi gơñu dŏ kơ ƀing ană đah rơkơi ƀing mơnuih anŭn. Ƀing gơñu ăt mă bruă kơkuh pơpŭ kơ ƀing yang rơba̱ng ƀing mơnuih anŭn mơ̆n.

Otniêl Jing Pô Pơklaih Tal Sa

7Ƀing Israel ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh. Ƀing gơñu wơr bĭt hĭ laih Yahweh Ơi Adai gơñu laih anŭn nao kơkuh pơpŭ kơ ƀing rup trah yang rơba̱ng Baal hăng HʼAsêrah. 8Yahweh hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel, tui anŭn Ñu jao brơi hĭ kơ Khusan-Risathayim, jing pơtao lŏn čar Aram-Naharayim, kơtư̆ juă ƀing gơ̆ amăng sapăn thŭn yơh. 9Samơ̆ tơdang ƀing Israel anŭn iâu kwưh kơ Yahweh, Ñu pơkiaŏ rai kơ ƀing gơ̆ pô pơklaih yơh kiăng pơklaih hĭ ƀing gơ̆. Pô anŭn jing Otniêl ană đah rơkơi Kenaz, jing adơi Kaleb yơh. 10Yang Bơngăt Yahweh trŭn dŏ hrŏm hăng ñu, tui anŭn ñu jing pô khua ba akŏ kơ ƀing Israel. Ñu nao pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Khusan-Risathayim, pơtao čar Aram anŭn, laih anŭn Yahweh jao hĭ pơtao anŭn amăng tơngan Otniêl kiăng kơ blah dưi hĭ kơ pơtao anŭn yơh. 11Hơnŭn yơh, anih lŏn ƀing Israel dŏ rơnŭk rơnua amăng pă̱pluh thŭn tơl Otniêl ană đah rơkơi Kenaz rơngiă hĭ.

Êhud Jing Pô Pơklaih Tal Dua

12Sa wơ̆t dơ̆ng ƀing Israel ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp mơta Yahweh laih anŭn yuakơ ƀing gơñu ngă tơlơi sat ƀai tui anŭn yơh, Yahweh jao brơi kơ Eglôn, jing pơtao lŏn čar Môab, pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel. 13Pơtao Eglôn anŭn iâu rai ƀing Ammôn laih anŭn ƀing Amalek pơgop hăng ñu kiăng kơsung blah ƀing Israel. Giŏng anŭn, ƀing gơñu prap pre kơ tơlơi pơblah ƀơi plei Đung Kri yơh. 14Tui anŭn, Eglôn pơtao lŏn čar Môab kơtư̆ juă ƀing Israel amăng pluh-sapăn thŭn yơh.
15Laih anŭn dơ̆ng, ƀing Israel iâu kwưh kơ Yahweh, tui anŭn Ñu pha brơi kơ ƀing gơ̆ sa čô pô pơklaih pơkŏn dơ̆ng. Pô anŭn jing Êhud ană đah rơkơi Gêra jing mơ̆ng kơnung djuai Benyamin. Êhud ăt juăt mă hăng tơngan gah ieo mơ̆n. Ƀing Israel pơkiaŏ ñu djă̱ ba gơnam brơi pơyơr nao pơ Eglôn pơtao čar Môab. 16Hlâo kơ ñu nao, Êhud hơmâo pơkra laih kơ ñu pô sa ƀĕ đao dua bơnăh mơta glông sa haih laih anŭn băk ƀơi pha tơkai gah hơnuă ñu gah lăm kơ ao ñu. 17Tơdang ñu truh pơ sang Eglôn, Ñu brơi gơnam brơi pơyơr anŭn kơ pơtao anŭn, pơtao lŏn čar Môab yơh, jing pô rơmŏng biă mă. 18Giŏng kơ Êhud brơi laih gơnam pơyơr anŭn, ñu tơbiă laih anŭn brơi ƀing čơkŭng gơnam anŭn glaĭ hĭ yơh. 19Samơ̆ tơdang ñu truh pơ anih arăng trah rup trah jĕ anih Gilgal, ñu pô wơ̆t glaĭ pơ pơtao Eglôn laih anŭn laĭ tui anai, “Ơ pơtao hơi, kâo hơmâo sa tơlơi laĭ pơthâo hơgŏm hăng ih.” Tui anŭn, pơtao laĭ kơ ƀing ding kơna ñu tui anai, “Dŏ rơiăt bĕ!” Giŏng anŭn, abih bang ƀing gơñu đuaĭ tơbiă hĭ yơh.
20Giŏng anŭn, Êhud rai jĕ pơ pơtao tơdang pơtao anŭn hlak dŏ be̱r hơjăn ƀơi anih gah ngŏ, jing anih amăng sang ñu pioh kơ bơyan pha̱ng laih anŭn Êhud laĭ tui anai, “Kâo hơmâo tơlơi laĭ pơthâo mơ̆ng Ơi Adai brơi kơ ih!” Tơdang pơtao tơgŭ mơ̆ng grê dŏ ñu, 21Êhud rai jĕ pơtao suă đao mơ̆ng pha tơkai gah hơnuă ñu hăng tơngan gah ieo ñu laih anŭn klâŏ ƀơi kian pơtao yơh. 22Wơ̆t hăng grŏn đao ăt mŭt hlŭp mơ̆n hluh nao pơ gah klon pơtao. Êhud ƀu suă hĭ đao anŭn ôh yuakơ rơmuă kian pơtao anŭn go̱m hĭ đao anŭn yơh. 23Giŏng anŭn, Êhud tơbiă nao pơ adri̱ng sang; ñu krư̆ hĭ bah amăng đĭ nao pơ anih anŭn laih anŭn khuă kăl hĭ yơh.
24Giŏng kơ Êhud đuaĭ laih mơ̆ng anŭn, ƀing ding kơna pơtao rai hăng ƀuh bah amăng anih gah ngŏ anŭn khuă hĭ laih. Ƀing gơñu pơlaĭ tui anai, “Năng ai ñu nao pơdơi pơrơiêŭ ñu pô amăng anih gah lăm sang yơh.” 25Ƀing gơñu dŏ tơguan sui biă mă tơl truh kơ mlâo yơh, samơ̆ ƀu ƀuh pơtao pŏk bah amăng ôh. Tui anŭn, ƀing gơñu mă jĕh khuă hăng pŏk hĭ bah amăng. Pơ anŭn yơh ƀing gơñu ƀuh khua gơñu rơbuh đih ƀơi atur djai laih.
26Tơdang ƀing gơñu hlak dŏ tơguan, Êhud đuaĭ hĭ laih anŭn găn anih arăng trah khul rup trah anŭn hăng đuaĭ kơdŏp nao pơ anih Seirah. 27Tơdang ñu truh pơ anih anŭn, ñu ayŭp tơki ƀơi tring bŏl čư̆ Ephraim kiăng kơ iâu ƀing Israel nao pơblah. Tui anŭn, ƀing gơñu trŭn nao pơƀut hrŏm hăng ñu mơ̆ng khul bŏl čư̆ anŭn laih anŭn ñu dui ba ƀing gơ̆ yơh.
28Ñu pơđar tui anai, “Đuaĭ tui kâo bĕ, yuakơ Yahweh hơmâo jao brơi laih ƀing Môab, jing ƀing rŏh ayăt ta, amăng tơngan ta.” Tui anŭn, ƀing gơñu đuaĭ tui Êhud laih anŭn mă hĭ anih ia đêl găn krong Yurdan jing ƀơi jơlan ba nao pơ lŏn čar Môab; ƀing gơñu ƀu brơi hlơi pô găn ia krong anŭn ôh. 29Ƀơi mông anŭn ƀing gơñu pơdjai hĭ sa-rơbăn čô ƀing Môab le̱ng kơ ƀing tơhan khĭn kơtang, ƀu hơmâo hlơi pô tơklaih hĭ ôh. 30Amăng rơnŭk anŭn, ƀing Môab thuơ hĭ kơ ƀing Israel laih anŭn anih lŏn ƀing Israel dŏ rơnŭk rơnua amăng sapănpluh thŭn.

Samgar Jing Pô Pơklaih Tal Klâo

31Tơdơi kơ Êhud, Samgar ană đah rơkơi Anat jing pô pơklaih kơ ƀing Israel. Ñu pơrai năm-rơtuh čô ƀing Philistia hăng sa ƀĕ gai añhueng. Ñu ăt pơklaih hĭ ƀing Israel mơ̆n.