3

Phung Găp Djuê Ăt Dôk Pioh Lông Dlăng Phung Israel

1Nĕ anei jing phung găp djuê Yêhôwa lui ăt dôk čiăng lông dlăng phung Israel, phung amâo tuôm thâo ôh klei bi blah hlăm čar Kanaan; 2klei anăn knŏng čiăng kơ phung ƀuôn sang Israel ênuk êdei dưi thâo klei bi blah, čiăng kơ ñu dưi bi hriăm klei bi blah kơ phung amâo tuôm thâo klei anăn êlâo. 3Anei phung găp djuê: êma čô khua phung Philistin, jih jang phung Kanaan, phung Sidôn, leh anăn phung Hiwit dôk hlăm čư̆ Liƀan dơ̆ng mơ̆ng čư̆ Baal-Hermôn truh kơ anôk mŭt ƀuôn Hamat. 4Arăng pioh diñu čiăng lông dlăng phung Israel, čiăng thâo thâodah phung Israel srăng gưt kơ klei Yêhôwa mtă kơ phung aê diñu đưm, hŏng Y-Môis. 5Snăn, phung ƀuôn sang Israel dôk ti krah phung Kanaan, phung Hitit, phung Amôrit, phung Pêrisit, phung Hiwit, leh anăn phung Jêbusit. 6Diñu mă anak mniê digơ̆ jing mô̆ diñu, leh anăn brei anak mniê diñu pô kơ phung anak êkei digơ̆; leh anăn diñu mă bruă kơ phung yang digơ̆.

Y-Ôtniêl Bi Mtlaih Phung Israel

7Phung ƀuôn sang Israel ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, wơr bĭt Yêhôwa, Aê Diê diñu, leh anăn mă bruă kơ phung yang Baal leh anăn phung yang Asêra. 8Kyuanăn Yêhôwa čuh ai ngêñ kơ phung Israel, leh anăn Ñu čhĭ digơ̆ hlăm kngan Y-Kusan-Risathaim mtao čar Mêsôpôtami. Leh anăn phung ƀuôn sang Israel mă bruă kơ Y-Kusan-Risathaim sa păn thŭn. 9Ƀiădah tơdah phung Israel ur kơ Yêhôwa, Yêhôwa ruah sa čô pô bi mtlaih kơ phung ƀuôn sang Israel, Y-Ôtniêl, anak êkei Y-Kênas, adei Y-Kalep. 10Mngăt Myang Yêhôwa trŭn kơ ñu, leh anăn ñu phat kđi phung Israel. Ñu kbiă nao bi blah, leh anăn Yêhôwa jao Y-Kusan-Risathaim mtao čar Mêsôpôtami hlăm kngan ñu; leh anăn ñu dưi hŏng Y-Kusan-Risathaim. 11Snăn, ala čar mâo klei mdei bi blah pă pluh thŭn. Leh anăn Y-Ôtniêl, anak êkei Y-Kênas djiê.

Y-Êhut Bi Mtlaih Phung Israel

12Phung ƀuôn sang Israel lŏ ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa, leh anăn Yêhôwa bi ktang Y-Êglon mtao čar Môap bi kdơ̆ng hŏng phung Israel, kyuadah diñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa. 13Ñu bi kƀĭn mbĭt hŏng ñu phung Amôn leh anăn phung Amalek, nao bi blah leh anăn dưi hŏng phung Israel; leh anăn diñu mă bha ƀuôn mâo ana boh đung. 14Phung ƀuôn sang Israel mă bruă kơ Y-Êglon, mtao čar Môap pluh sa păn thŭn.
15Ƀiădah tơdah phung ƀuôn sang Israel ur kơ Yêhôwa, Yêhôwa ruah brei kơ diñu sa čô pô bi mtlaih, jing Y-Êhut, anak êkei Y-Gêra, mơ̆ng găp djuê Benjamin, jing mnuih mđiâo. Phung ƀuôn sang Israel tuh jia brei Y-Êhut djă ba kơ Y-Êglon mtao čar Môap. 16Y-Êhut ngă kơ ñu pô sa ƀĕ đao gưm dua nah mta, boh dlông sa heh; leh anăn ñu liêô gơ̆ ti kơiêng hnuă ñu ti gŭ ao ñu. 17Ñu ba jia kơ Y-Êglon, mtao čar Môap. Y-Êglon jing sa čô êkei êmŏng snăk. 18Tơdah leh Y-Êhut tuh jia, ñu brei phung ƀuôn sang tuh jia anăn đuĕ wĭt. 19Ƀiădah ñu pô lŏ wĭt kơ tluôn ti rup boh tâo krah, giăm Gilgal, leh anăn lač, “Ơ mtao, kâo mâo sa klei hgăm čiăng hưn kơ ih.” Snăn mtao lač, “Dôk kriêp.” Leh anăn jih jang phung kăp đru mtao kbiă mơ̆ng anôk ñu dôk. 20Y-Êhut nao kơ ñu êjai ñu dôk gŭ hjăn ñu pô hlăm adŭ êđăp giăm găp. Leh anăn Y-Êhut lač, “Kâo mâo klei hưn mơ̆ng Aê Diê kơ ih.” Leh anăn mtao kgŭ mơ̆ng mdhô̆ ñu. 21Y-Êhut hŏng kngan điâo ñu suê̆ đao gưm mơ̆ng kơiêng hnuă ñu, leh anăn tlŏ ti tian Eglon. 22Grăn hlŏng kma mbĭt hŏng mta đao mơh, leh anăn êmă guôm mta đao, kyuadah ñu amâo suê̆ ôh đao anăn mơ̆ng tian gơ̆; leh anăn eh kbiă ti tač. 23Y-Êhut kbiă ti adring, kđăl ƀăng bhă adŭ anăn ti tluôn ñu, leh anăn khuă hĕ.
24Tơdah ñu đuĕ leh, phung dĭng buăl hriê; leh anăn tơdah diñu ƀuh ƀăng bhă adŭ anăn khuă leh, diñu mĭn, “Mtao nao tlô hlăm anôk tlô adŭ anăn.” 25Diñu dôk guôn sui tơl diñu amâo lŏ thâo săng ôh; ƀiădah tơdah ƀuh mtao amâo pŏk ƀăng bhă adŭ anăn, diñu mă kliăng leh anăn pŏk; leh anăn tinăn khua diñu êbuh djiê leh ti tria.
26Êjai diñu dôk guôn, Y-Êhut đuĕ găn êgao leh nah dih rup boh tâo krah, leh anăn đuĕ truh kơ ƀuôn Sêra. 27Tơdah ñu truh tinăn, ñu ayŭ ki hlăm čar kngư Êphraim; leh anăn phung ƀuôn sang Israel trŭn mbĭt hŏng ñu mơ̆ng čar kngư, leh anăn ñu jing khua atăt digơ̆. 28Ñu lač kơ digơ̆, “Tui hlue kâo bĕ, kyuadah Yêhôwa jao leh phung roh diih phung Môap hlăm kngan diih.” Snăn digơ̆ trŭn mbĭt hŏng ñu, leh anăn plah mă mơ̆ng phung Môap anôk arăng găn êa krông Yurdan, leh anăn amâo brei ôh sa čô găn tinăn. 29Diñu bi mdjiê hlăk anăn hlăm brô pluh êbâo čô phung Môap, jih jang phung ktang kjăp asei mlei, amâo mâo sa čô tlaih ôh. 30Snăn phung Môap mŭt phung Israel hruê anăn. Leh anăn čar mâo klei mdei bi blah êjai sa păn pluh thŭn.

Y-Samgar Bi Mtlaih Phung Israel

31Êdei kơ Y-Êhut mâo Y-Samgar anak êkei Y-Anat, pô bi mdjiê năm êtuh čô phung Philistin hŏng sa ƀĕ giê knur tlŏ êmô. Leh anăn ñu msĕ mơh bi mtlaih phung Israel.