4

Nữ thẩm phán Đê-bô-ra

1Từ khi Ê-hút qua đời, người Y-sơ-ra-ên lại phạm tội với Chúa. 2Chúa để cho vua Ca-na-an là Gia-bin ở Hát-so chinh phục Y-sơ-ra-ên. Tư lệnh quân đội Ca-na-an là Si-sê-ra ở Ha-rô-sết Ha-gô-im, 3đóng quân có đến chín trăm xe thiết giáp. Họ áp bức người Y-sơ-a-ên suốt hai mươi năm, nên Y-sơ-ra-ên kêu xin Chúa cứu giúp.
4Lúc bấy giờ, nữ tiên tri Đê-bô-ra làm thẩm phán cho dân Y-sơ-ra-ên. Chồng bà tên là Lập-bi-đốt. 5Bà thường ngồi xét xử nhân dân dưới cây chà là Đê-bô-ra, ở giữa Ra-ma và Bê-tên, trên núi rừng Ép-ra-im.
6Một hôm, bà sai người mời Ba-rác, con A-bi-nam ở Kê-đe thuộc Nép-ta-li đến, bảo: "Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên có ra lệnh cho ông: Hãy chiêu tập mười ngàn người Nép-ta-li và Sa-bu-lôn tại núi Tha-hô. 7Ta sẽ dụ Si-rê-ra, tư lệnh quân đội của Gia-bin đem toàn quân và chiến xa ra đánh ngươi tại sông Ki-sơn. Ta sẽ cho ngươi chiến thắng."
8Ba-rác đáp: "Nếu bà ra trận với tôi, tôi sẽ đi. Nếu không, tôi không chịu đi đâu!" 9Bà nói: "Được rồi! Nhưng công đầu sẽ không về tay ông, vì Chúa sẽ nạp Si-sê-ra vào tay một người đàn bà." Rồi bà đứng dậy, cùng đi với Ba-rác đến Kê-đe. 10Ba-rác triệu tập hai đại tộc Sa-bu-lôn và Nép-ta-li tại Kê-đe. Có mười ngàn người theo ông. Bà Đê-bô-ra cùng đi với họ.
11Lúc ấy, Hi-ba người Kê-nít, con cháu của Hô-báp, ông gia Mai-sen) sống biệt lập với bà con mình, đi cắm lều ở tận một nơi xa gọi là Cây sồi Sa-na-im gần Kê-đe.
12,13Được tin Ba-rác dấy binh ở núi Tha-bô, Si-sê-ra liền huy động quân đội, từ Ha-rô-sết Ha-gô-im kéo rốc chín trăm cỗ xe thiết giáp đến sông Ki-sơn.
14Bà Đê-bô-ra bảo Ba-rác: "Đã đến ngày Chúa Hằng Hữu cho ông chiến thắng Si-sê-ra. Đứng lên! Có Chúa đi trước ông đó!" Ba-rác liền kéo mười ngàn quân xuống núi Ê-hút lại gần Éc-lôn-ha-bô. 15Chúa Hằng Hữu dùng gươm dân Ngài chiến thắng Si-sê-ra và đánh tan quân đội Ca-na-an, kể cả quân thiết giáp. Si-sê-ra vội nhảy xuống xe, chạy bộ tẩu thoát. 16Ba-rác đuổi theo xe và quân địch đến tận Ha-rô-sết Ha-gô-im, giết sạch địch quân, không chừa một mạng.
17Tướng Si-sê-ra hổn hển chạy đến trại của bà Gia-ên, vợ Hi-ba người Kê-nít, vì Gia-bin vua Hát-so vẫn hòa hiếu với gia đình Hi-ba. 18Gia-ên ra đón Si-sê-ra, nói: "Mời ngài vào đây, đừng lo gì hết." Ông vào lều. Bà lấy một cái chăn đắp phủ lên người ông. 19Ông nói: "Tôi khát, xin bà cho tôi chén nước." Bà mở bầu sữa cho ông uống, rồi trùm ông lại như trước. 20Ông lại nói: "Xin bà ra đứng gác cửa lều. Nếu có người đến hỏi: "Có ai ở trong lều không? bà cứ bảo là không." 21Rồi Si-sê-ra ngủ thiếp đi vì mệt. Gia-ên lấy một cây cọc dùng để cắm lều với một cái búa, sè-sẽ đến bên Si-sê-ra, đóng cây cọc xuyên màng tang ông, đầu cọc lút xuống đất. Tướng Si-sê-ra qua đời.
22Khi Ba-rác đuổi đến, Gia-ên ra đón và nói: "Ông vào đây, tôi chỉ cho ông người ông tìm." Ông vào lều, thấy Si-sê-ra nằm chết, cây cọc cắm ở màng tang.
23Vậy hôm ấy, Chúa Hằng Hữu cho Y-sơ-ra-ên khắc phục Gia-bin, vua Ca-na-an. 24Thế lực Y-sơ-ra-ên ngày càng mạnh, và cuối cùng họ tiêu diệt Gia-bin, vua Ca-na-an.