5

Ntenpaula hab Npala zaaj nkauj

1Ntenpaula hab Anpinau‑aa tug tub Npala hu zaaj nkauj rua nub hov tas,
  2“Ca le qhuas Yawmsaub,
   tsua qhov Yixayee cov thawj xub nqeg teg
  hab cov pejxeem
   tau xyiv faab xyiv yeem paab.
  3Au tej vaajntxwv, ca le noog.
   Tej thawj, ca le tig ntsej noog.
  Kuv yuav hu nkauj rua Yawmsaub,
   kuv seev suab hu nkauj rua Yawmsaub
   kws yog Yixayee tug Vaajtswv.

  4“Au Yawmsaub, thaus koj tawm
   ntawm Xe‑i moog ua rog,
  thaus koj taug kev
   tawm Entoo tebchaws moog,
  lub nplajteb kuj ua zug quas kais,
   lub ntuj tso naag lug,
   tej fuab tso naag lug tuam tsaam.
  5Tej roob kuj ua zug quas kais
   rua ntawm Yawmsaub xubndag,
  yog Xinai tug Vaajtswv, yog Yawmsaub
   kws yog Yixayee tug Vaajtswv.

  6“Ntu kws Anav tug tub Saaka nyob
   hab ntu kws Ya‑ee nyob,
  tej kev luj tsw muaj tuabneeg taug,
   cov kws moog moog lug lug
   tsuas taug miv kev xwb.
  7Tej tub qoob tub loos huv Yixayee tebchaws
   kuj tseg tsw ua teb lawm,
  tsw ua moog txug thaus kuv,
   Ntenpaula sawv lug kaav,
  txug thaus kuv sawv lug
   ua nam huv Yixayee tebchaws.
  8Thaus xaiv tej daab tshab lug teev
   kev ua rog kuj tuaj txug ntawm rooj loog.
  Yeej tsw pum ib daim hlau thaiv ua rog
   hab ib raab muv rua huv
   plaub vaam tug tub rog huv Yixayee le.
  9Kuv lub sab dai quas dhuas
   Yixayee cov thawj,
  hab cov pejxeem kws xyiv faab xyiv yeem
   moog paab.
   Ca le qhuas Yawmsaub.

  10“Mej cov kws caij tej neeg luav dawb,
   cov kws nyob sau ntaub pua eeb neeg
  hab cov kws xuas kwtaw taug kev
   ca le has zaaj nuav.
  11Ca le noog zaaj lug txaj
   kws has ntawm qhov dej.
  Puab has txug qhov kws Yawmsaub kov yeej,
   has txug nwg cov tub qoob tub loos Yixayee
   kov yeej.

  “Thaus hov Yawmsaub cov tuabneeg
   kuj moog ua ib txwg ib txwg
   rua ntawm rooj loog.
  12‘Ntenpaula, ca le tswm lug, tswm lug.
   Ca le tswm lug tswm lug hu nkauj.
  Npala ca le sawv tseeg,
   Anpinau‑aa tug tub,
   ca le coj cov kws koj nteg tau moog.’
  13Thaus hov cov kws muaj meej
   kws tseed tshuav nyob nqeg lug,
  Yawmsaub cov pejxeem nqeg lug
   nrug kuv ua rog rua cov kws muaj zug heev.
  14Cov kws cog caag rua huv Amalej
   tau nqeg peg Efa‑i lug.
  Npeeyamee, puab lawv koj
   hab koj cov kwvtij qaab.
  Cov thawj nqeg ntawm Makhi lug
   hab cov kws coj tug cwj thawj rog
   tawm huv Xenpuloo lug.
  15Ixakha cov kws ua thawj
   kuj nrug Ntenpaula lug,
   Ixakha kuj nrug Npala lug.
  Puab lawv nwg qaab
   dha moog rua huv lub haav.
  Xeem Lunpee cov quas cum
   sab faab tsw txawj ua txuj twg.
  16Ua le caag mej nyob ntawm nkuaj yaaj tog,
   noog lub suab raaj kws tshuv rua yaaj xwb?
  Xeem Lunpee cov quas cum
   sab faab tsw txawj ua txuj twg.
  17Kile‑a kuj nyob saab dej Yalatee nub tuaj.
   Ntaaj nyob daabtsw ntawm lub nkoj txwg?
  Asaw nyob tuabywv ntawm ntug havtxwv,
   nyob tuabywv huv tej tsev
   ntawm tshaav nkoj.
  18Xenpuloo yog cov kws zoo sab
   tso nyog txujsa moog paab.
  Nathali kuj ib yaam nkaus
   rua huv tej tshaav rog peg toj sab.

  19“Cov vaajntxwv tuaj, puab tuaj ua rog,
   cov Khana‑aa tej vaajntxwv ua rog
  ntawm Tha‑ana ntawm ntug dej Mekintau.
   Puab tsw txeeb tej nyaj txag le.
  20Tej nub qub sau ntuj kuj ua rog,
   tej nub qub kuj tuaj sau ntuj
   ua rog rua Xixela.
  21Tug nam dej Khisoo kuav puab moog,
   yog tug nam dej Khisoo kws hlub kawg le.
  Kuv lub sab, ca le taug kev moog
   tuaj zug moog.
  22Lub suab neeg dha rau nrov quas dawg,
   yog cov neeg dha noj tuam pwm.
  23Yawmsaub tug tubkhai ntuj has tas,
   ‘Ca le tsawm foom Melau,
  ca le foom nyaav kawg
   rua cov tuabneeg huv lub moos hov
  vem yog puab tsw tuaj paab Yawmsaub,
   tsw paab Yawmsaub ua rog
   rua cov kws muaj zug.’

  24“Ca Ya‑ee tau moov zoo
   tshaaj plawg tej quaspuj huvsw,
  nwg yog Henpaw
   kws yog tuabneeg Khenai tug quaspuj.
  Ca nwg tau moov zoo
   tshaaj plawg tej quaspuj
   kws nyob huv tsev ntaub huvsw.
  25Xixela thov dej haus,
   mas nwg pub nyuj mig,
  nwg muab kua mig nyeem
   rua huv lub phaaj kws yog cov thawj swv
   cev rua Xixela.
  26Nwg txawm cev teg
   muab tug tswg tsev ntaub
  hab nwg txhais teg xws
   tuav tug paam thawj kws cov ua num swv.
  Nwg ntaus Xixela ib teg,
   nwg tsoo Xixela taubhau,
  nwg tsoo taubhau tawg taag,
   nwg nkaug xub ntsus tshaab plhawv.
  27Xixela qaug, nwg qaug ntawg,
   nwg xyaab leeg
   ntawm tug quaspuj txhais kwtaw,
  nwg qaug quas lag
   rua ntawm tug quaspuj hov kwtaw,
  nwg qaug ntawg,
   nwg qaug rua hovtwg nwg tuag hov ntawd.

  28“Leej nam saib qhov rais ntsoov,
   Xixela nam saib qhov rais ntsoov
  has tas, ‘Ua caag nwg tsheb ua rog
   yuav lug qeeb ua luaj?
  Ua caag tej neeg hai tsheb
   yuav lug qeeb kawg?’
  29Tej quaspuj kws ntse teb nwg,
   lossws nwg teb nwg has tas,
  30‘Yog puab tseed tshawb nrhav
   hab faib tej hov txhua chaw
   kws txeeb tau lug kab,
  yog faib ib tug lossws ob tug hluas nkauj
   rua ib tug quasyawg,
  hab faib tej ntaub kws raus zoo zoo rua Xixela,
   hab faib tej daim paaj ntaub kws raus zoo zoo
  hab tej daim paaj ntaub zoo nkauj
   rua kuv qhwv ntawm cej daab,
   coj lug ua puab tug.’

  31“Au Yawmsaub, ca kuas koj cov yeeb ncuab
   huvsw puam tsuaj ib yaam nkaus le nuav.
  Ca tug kws nyam koj
   zoo yaam nkaus le lub nub
  thaus kws tawm tuaj
   muaj fwjchim ci quas nplaag.”

Mas lub tebchaws txhad tau su tsw ua rog plaub caug xyoo.