5

Nde^mbo^laa Caux Mbaalaakv Nyei Nzung

1Wuov hnoi Nde^mbo^laa caux Aa^mbi^no^am nyei dorn, Mbaalaakv, ziouc baaux naaiv diuh nzung.
  2“Oix zuqc ceng Ziouv,
   weic zuangx bieiv zeiv dorh I^saa^laa^en Mienh,
   baeqc fingx yaac nqoi eix tengx.
  3“Zuangx hungh diex aah! Muangx maah!
  Zuangx bieiv zeiv aac,
   oix zuqc baeng m'normh muangx.
  Yie oix baaux nzung ceng Ziouv,
   I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh.
  4“Ziouv aah! Meih yiem Se^i cuotv wuov zanc,
   meih yiem E^ndom Deic cuotv jauv mingh nyei ziangh hoc,
  ndau ziouc dongz, lungh dox mbiungc njiec,
   mbuonx duih mbiungc njiec daaih.
  5Mbong yiem Ziouv nyei nza'hmien dongz,
   liemh Sinaai Mbong dorng jienv Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, dongz.
  6“Yiem Aanaatv nyei dorn, Samgaa, nyei lungh ndiev,
   Yaa^en nyei seix, domh jauv maiv maaih mienh yangh.
   Yangh jauv nyei mienh kungx yangh jauv-dorn, jauv-njuotv.
  7Zoux lingh zoux ndeic nyei I^saa^laa^en Mienh dingh gong,
   ninh mbuo dingh jienv taux yie, Nde^mbo^laa, jiez daaih,
  se dingh njiec zuov taux
   yie jiez daaih zoux I^saa^laa^en Mienh nyei maa.
  8I^saa^laa^en Mienh ginv siang-zienh wuov zanc,
   mborqv jaax nyei jauv ziouc taux zingh gaengh aqv.
   Maiv buatc yietc norm torngv-baaih fai yietc diuh cang
  yiem biei waanc dauh I^saa^laa^en Mienh nyei mbu'ndongx.
  9Yie nyei hnyouv jangx I^saa^laa^en nyei bieiv zeiv,
   yaac jangx haic nqoi eix tengx nyei baeqc fingx.
   Oix zuqc ceng Ziouv.
  10“Meih geh lorh baeqc nyei mienh aah!
   Dongh zueiz jienv dimc geh orn nyei suangx,
   caux yangh jauv mingh daaih nyei mienh,
  muangx maah!
  11Muangx yiem zaangh wuom dorngx baaux nzung mienh nyei qiex.
   Ninh mbuo nzamc jienv gorngv Ziouv hingh jiex nyei sic,
   yaac gorngv I^saa^laa^en baeqc fingx duqv hingh jiex.
  Ziouv nyei baeqc fingx
   ziouc mingh wuov zingh gaengh.
  12“Nde^mbo^laa aah! Dorh jauv, dorh jauv,
   dorh jauv, baaux nzung dorh jauv maah!
  Mbaalaakv aah! Jiez daaih maah!
  O Aa^mbi^no^am nyei dorn aah!
   Dorh jienv meih caangv duqv daaih nyei mienh mingh aqv.
  13“Wuov zanc zengc njiec nyei mienh,
   caux zoux hlo wuov deix njiec daaih,
   se Ziouv nyei baeqc fingx
  mborqv jaax henv nyei baeng mingh lorz ninh.
  14Maaih gorn-buonv yiem Aa^maa^lekv nyei mienh yiem E^faa^im njiec daaih.
   Mben^yaa^min Mienh yiem meih nyei baeqc fingx mbu'ndongx gan jienv meih.
  Maaih bieiv zeiv yiem Maaki njiec daaih,
   yaac maaih domh baeng-bieiv yiem Se^mbu^lun njiec.
  15Itc^saax^kaa nyei bieiv zeiv caux Nde^mbo^laa daaih,
   Itc^saax^kaa caux jienv Mbaalaakv yaac daaih.
   Ninh mbuo gaanv gan jienv mingh bieqc horngz.
  Mv baac yiem Lu^mben nyei bungh buonc mienh
   qaqv zaah mangc ganh nyei hnyouv.
  16Meih mbuo weic haaix diuc yiem wuov ba'gi yungh laanh
   muangx biomv bun ba'gi yungh muangx nyei hlauv-ndongh nux nyei qiex?
  Lu^mben Mienh nyei bungh buonc mienh
   qaqv zaah mangc ganh nyei hnyouv.
  17Gi^le^aatc yiem wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih.
   Ndaan Fingx weic haaix diuc yiem jienv wuov nzangv?
  Aa^se Fingx yiem jienv koiv-hlen maiv guen maiv sic nyei,
   zoux biauv yiem ganh nyei nzangv-bouc ga'hlen.
  18Se^mbu^lun Fingx maiv longc maengc nyei bieqc mingh mborqv jaax.
  Napv^taa^li Mienh yaac fih hnangv nyei
   yiem hlang nyei mborqv jaax ciangv.
  19“Yietc zungv hungh diex daaih taux ziouc mborqv jaax,
  Kaa^naa^an nyei zuangx hungh yiem Me^gitc^ndo nyei ndoqv-hlen, Taa^aa^naakv wuov mborqv jaax,
   mv baac ninh mbuo maiv duqv caangv nyaanh.
  20Hleix yiem lungh tengx mborqv jaax,
   ziux ninh mbuo yangh nyei jauv mborqv Si^se^laa.
  21Kison Ndaaih guaatv ninh mbuo mingh,
   Kison Ndaaih, se loz-hnoi nyei ndaaih.
  Yie nyei hnyouv aac,
   gunv longc qaqv gan jienv mingh aqv.
  22Wuov zanc maaz-deih caaiv ndau mbui haic.
   Ninh nyei maaz-gouv lorpc lorpc nyei tiux mingh.
  23Ziouv nyei fin-mienh gorngv, ‘Zioux Melotv maah!
   Oix zuqc hniev-hniev nyei zioux Melotv Mienh,
  weic zuqc ninh mbuo maiv cuotv daaih tengx Ziouv,
   maiv tengx Ziouv mborqv mienh henv mienh.’
  24“Puix duqv ceng camv jiex wuov dauh m'sieqv dorn
   se Kenai Mienh, He^mbe nyei auv, Yaa^en.
   Ninh se yiem ndopv-liuh gauh puix duqv ceng jiex nyei m'sieqv dorn.
  25Si^se^laa tov wuom, Yaa^en bun ngongh nyorx,
   longc jaaix nyei nzormc zaangh nyorx-njietc daaih cunv bun ninh.
  26Yaa^en sung buoz zorqv corng ndopv-liuh nyei dongc daaih.
   Mbiaauc jieqv buoz nanv jienv mba'mborng-ngaengv,
  ninh mborng Si^se^laa yietc nzunc,
   zungv mborqv ninh nyei m'nqorngv huv mi'aqv.
   Ninh mborng Si^se^laa nyei mungh maih ga'hlen tong mingh.
  27Si^se^laa king njiec ndau,
   king njiec Yaa^en nyei zaux-hlen.
   Ninh king njiec Yaa^en nyei zaux ga'hlen.
  Ninh king njiec haaix,
   ninh daic wuov mi'aqv.
  28“Si^se^laa nyei maa yiem fong muonh wuov mangc.
   Ninh yiem fong muonh nyei piaeng heuc jienv gorngv,
  ‘Ninh nyei mborqv jaax cie zoux haaix nyungc ndongc naaic ngaih, maiv nzuonx?
   Ninh nyei mborqv jaax maaz-cie nyei cie-yienh taux ih zanc fungc maiv haiz mbui?’
  29Ninh gauh cong-mengh jiex nyei juang-nyouz dau ninh.
   Si^se^laa nyei maa zungv dau ninh ganh gorngv,
  30‘Ninh mbuo lorz jienv yaac bun nqoi mborqv jaax caangv duqv daaih nyei ga'naaiv maiv zeiz?
   Yietc dauh baeng duqv yietc dauh, i dauh sieqv,
   caangv duqv nyomc daaih nyei ga'naaiv weic Si^se^laa,
   nyomc daaih congx jienv biangh nyei lui,
   i kuaaiv nyomc daaih, congx daaih nyei ndie weic yie nyei jaang.’
  Naaiv deix yietc zungv se mborqv jaax caangv duqv daaih nyei ga'naaiv.
  31“O Ziouv aah! Tov bun meih nyei yietc zungv win-wangv
   hnangv naaiv nor zuqc mietc.
  Mv baac tov bun hnamv meih wuov deix hnangv mba'hnoi,
   cuotv daaih yuoqv jiex nyei ziangh hoc.”
 Deic-bung ziouc taaix-baengh feix ziepc hnyangx.