5

Klei H'Dêbôra leh anăn Y-Barak Mmuñ

1Hruê anăn, H'Dêbôra leh anăn Y-Barak, anak êkei Y-Abinôam mmuñ:
  2“Tơdah phung khua hlăm phung Israel dơ̆ng atăt gai,
   Tơdah phung ƀuôn sang myơr leh diñu pô hŏng klei čŏng čiăng,
   bi mni bĕ kơ Yêhôwa!
  3Ơ phung mtao, hmư̆ bĕ; Ơ phung khua, mđing knga bĕ!
   Kâo srăng mmuñ kơ Yêhôwa,
   kâo srăng mmuñ kơ Yêhôwa, Aê Diê phung Israel.
  4Ơ Yêhôwa, hlăk ih kbiă mơ̆ng ƀuôn Sêir,
   hlăk ih êbat găn čar Êđôm,
  lăn ala ktư̆ yơ̆ng leh anăn adiê hjan,
   sĭt nik biut knam bi rôč êa hjan.
  5 Phung čư̆ mgei ti anăp Yêhôwa,
   čư̆ Sinai adih mgei mơh ti anăp Yêhôwa, Aê Diê Israel.
  6Hlăm ênuk Y-Samgar anak êkei Y-Anat,
   hlăm ênuk H'Jael, arăng lui êlan prŏng,
   leh anăn hiu êbat ktuê klông.
  7Phung ƀuôn sang Israel kƀah khua gai gĭt,
   tơl kâo gơ̆, H'Dêbôra,
   kgŭ msĕ si sa čô amĭ hlăm Israel.
  8Tơdah phung Israel ruah leh yang mrâo,
   hlăk anăn klei bi blah dôk ti ƀăng jang.
  Amâo ƀuh ôh khil leh anăn kju
   ti krah pă pluh êbâo čô hlăm phung Israel.
  9Ai tiê kâo dôk mƀĭt hŏng phung khua kahan Israel,
   phung myơr diñu pô hŏng klei čŏng čiăng ti krah phung ƀuôn sang.
   Bi mni bĕ kơ Yêhôwa.
  10Ơ phung đĭ aseh dliê kô̆,
   Ơ phung dôk gŭ ti añuê siam,
   leh anăn phung êbat ktuê êlan, mmuñ bĕ!
  11Bi mđrăm hŏng asăp phung mmuñ ti anôk mbông êa,
   tinăn diñu lŏ răk bruă kpă Yêhôwa,
  bruă kpă phung ƀuôn sang Ñu hlăm čar Israel.
   Hlăk anăn phung ƀuôn sang Yêhôwa êbat trŭn kơ ƀăng jang ƀuôn.
  12Ơ H'Dêbôra, mdih bĕ ih, mdih bĕ!
   mdih bĕ ih, mdih bĕ, mmuñ sa klei!
  Kgŭ bĕ ih, Ơ Y-Barak,
   atăt ba bĕ phung mnă ih,
   Ơ anak êkei Y-Abinôam.
  13Hlăk anăn phung ăt dôk hdĭp nao kơ phung khua gai gĭt,
   phung ƀuôn sang Yêhôwa hriê kơ kâo jing kahan ktang.
  14Mơ̆ng Êphraim truh phung mâo phŭn Amalek,
   tui tluôn ih, mâo Benjamin, mbĭt hŏng phung ƀuôn sang ih;
  phung khua kahan hriê mơ̆ng Makir,
   leh anăn mâo wăt phung khua kahan hriê mơ̆ng Sabulôn.
  15Phung anak mtao Isakar hriê mbĭt hŏng H'Dêbôra,
   leh anăn phung Isakar dôk sĭt suôr hŏng Y-Barak.
  Diñu ksŭng ti tluôn Y-Barak mŭt hlăm tlung.
   Ti krah phung găp djuê Ruben,
   mâo lu klei ksiêm ai tiê.
  16Si ngă ih dôk guôn ti krah war biăp,
   čiăng hmư̆ arăng iêu biăp mơ̆?
  Ti krah phung găp djuê Ruben
   mâo lu klei ksiêm ai tiê.
  17Phung Galaat dôk nah dih êa krông Yurdan;
   leh anăn si ngă phung Dan dôk mbĭt hŏng lu kŭmpăn?
  Phung Aser ăt dôk gŭ ti hang êa ksĭ,
   mdei hĕ hlăm anôk kŭmpăn jưh.
  18Phung Sabulôn jing sa phung ƀuôn sang săn asei mlei
   wăt tơdah truh klei djiê dưn;
   phung Naptali ngă msĕ mơh hlăm kdrăn bi blah.
  19Phung mtao hriê, diñu bi blah;
   phung mtao Kanaan bi blah
  ti ƀuôn Tanak giăm êa Mêgidô;
   ƀiădah diñu amâo sua mă prăk ôh.
  20Mtŭ hlăm adiê bi blah,
   mơ̆ng êlan diñu, diñu bi blah kdơ̆ng hŏng Y-Sisêra.
  21Anôk êtăng êa hnoh Kisôn kpuh mđung phung roh,
   êa êtăng ktang ênuk đưm, anôk êtăng êa Kisôn,
   Ơ mngăt kâo, êbat bĕ hŏng klei ktang!
  22Snăn kčuôp jih jang aseh bi ênai ktang
   êjai aseh diñu mlung.
  23Dĭng buăl jăk Yêhôwa lač, ‘Tăm pah bĕ kơ ƀuôn Mêros,
   tăm pah bĕ phung ƀuôn sang ñu,
  kyuadah diñu amâo hriê đru Yêhôwa ôh,
   čiăng đru Yêhôwa bi blah hŏng phung ktang anăn.’
  24H'Jael, mô̆ Y-Hêber găp djuê Kênit, mâo klei jăk jĭn hĭn hlăm phung mniê,
   mâo klei jăk jĭn hĭn hlăm phung mniê dôk hlăm sang čhiăm.
  25Y-Sisêna akâo êa, ƀiădah gơ̆ brei êa ksâo êmô;
   gơ̆ ba kơ ñu prăi êa ksâo êmô hlăm mngan siam.
  26Kngan điâo gơ̆ djă ba sa ƀĕ giê pơ̆ng sang čhiăm,
   leh anăn kngan hnuă gơ̆ djă kmŭt pô tia.
  Gơ̆ čăm leh Y-Sisêra, bi mčah boh kŏ ñu,
   pơ̆ng leh anăn bi hluh mhơ̆k ñu.
  27Ñu dlưh, ñu êbuh,
   ñu đih amâo kpư̆ ôh ti jơ̆ng gơ̆;
  ti jơ̆ng gơ̆ ñu dlưh, ñu êbuh;
   ti anôk ñu dlưh anăn, ñu lĕ buh djiê.
  28Amĭ Y-Sisêra dlăng mơ̆ng ƀăng bhă điêt,
   êjai ñu iêp ñu ur mơ̆ng giê gang ƀăng bhă điêt.
  ‘Si ngă êdeh aseh ñu hnui truh?
   Si ngă ka hmư̆ ôh ênai pông êdeh aseh ñu?’
  29Phung mniê knhâo hĭn ñu lŏ wĭt lač,
   msĕ mơh ñu lŏ wĭt lač kơ ñu pô:
  30‘Amâo djŏ hĕ diñu duah leh anăn bi mbha mnơ̆ng plah mă?
   sa amâodah dua čô mniê êra kơ grăp čô êkei;
  čhiăm ao ñuôm leh pioh kơ Y-Sisêra,
   čhiăm ao ñuôm arăng đêč leh,
   dua blah čhiăm ao ñuôm arăng đêč leh pioh kơ kkuê pô dưi?’
  31Ơ Yêhôwa, msĕ snăn yơh brei jih jang phung roh ih rai tuč!
   Ƀiădah brei phung khăp kơ ih jing msĕ si yang hruê
   êjai ñu ƀlĕ hŏng klei ktang ñu.”
 Leh anăn čar mâo klei êđăp ênang êjai pă pluh thŭn.