6

Nkide-oos

1Cov Yixalayees rov ua txhaum rau tus TSWV dua, yog li ntawd, tus TSWV thiaj muab lawv cob rau cov Midias kav tau xya xyoo. 2Cov Midias muaj zog tshaj cov Yixalayees. Cov Yixalayees thiaj khiav mus nkaum cov Midias rau hauv tej qhovtsua thiab khawb qhov av nkaum saum tej roob. 3Txhua zaus uas cov Yixalayees cog lawv tej qoobloo, cov Midias nrog cov Amalej thiab tej haivneeg uas nyob tom tiaj suabpuam tuaj tua lawv. 4Lawv tuaj tsuam yeej nyob rau hauv lub tebchaws thiab muab cov Yixalayees tej qoobloo ua puastsuaj tas mus txog ntua nram sab qabteb uas nyob ibncig lub nroog Nkaxas. Lawv cab tagnrho cov Yixalayees tej yaj, tej nyuj thiab tej neesluav huv tibsi lawm, tsis tseg ib yam dabtsi rau cov Yixalayees li. 5Cov Midias cab lawv tej tsiaj txhu thiab kwv lawv tej tsevntaub ua kev zawv tuaj coob npaum nkaus li kooj txomfav. Lawv thiab lawv tej ntxhuav coob heev suav tsis txheeb li. Lawv tuaj ua rau lub tebchaws liamsim tas. 6Cov Yixalayees tsis muaj zog tawmtsam tau cov Midias hlo li.
7Ces cov Yixalayees thiaj quaj thov tus TSWV pab lawv tawmtsam cov Midias, 8tus TSWV thiaj txib ib tug cevlus coj tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tej lus los hais rau cov Yixalayees hais tias: “Kuv tau coj nej tawm ntawm txojkev ua qhev nram tebchaws Iziv los. 9Kuv cawm nej dim ntawd cov neeg Iziv thiab cov neeg uas pheej tuaj tua nej hauv lub tebchaws no. Kuv muab lawv ntiab ntawm tabmeeg nej, thiab kuv muab lawv lub tebchaws pub rau nej nyob. 10Kuv twb qhia rau nej hais tias, kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv, kom nej tsis txhob mus pe cov Amaules uas nrog nej nyob hauv lub tebchaws no tej vajtswv. Tiamsis nej yeej tsis mloog kuv tej lus hlo li.”
11Ces tus TSWV tus timtswv txawm los rau hauv lub zos Aufelas thiab los zaum ntawm Yau-ases tsob qab ntoo qhib, Yau-as yog Anpi-exes cuab kwvtij. Nws tus tub Nkide-oos tabtom ntaus nplej hauv lub chaw tsuam txiv hmab, kom cov Midias tsis txhob pom nws. 12Tus TSWV tus timtswv los rau Nkide-oos pom ntawm qhov chaw ntawd thiab hais tias, “Tus txivneej siab tawv thiab muaj zog, tus TSWV nrog nraim koj nyob.”
13Nkide-oos hais rau tus timtswv hais tias, “Kuv thov nug koj, yog hais tias tus TSWV nrog nraim peb nyob tiag, ua li cas peb pheej raug kev txomnyem ua luaj? Tus TSWV tej txujci tseemceeb uas thaud peb cov yawgkoob ibtxwm piav qhia rau peb hais tias, ‘Tsis yog tus TSWV coj peb tawm nram tebchaws Iziv los lov? Tej ntawd nyob qhov twg lawm?’ Tiamsis nimno tus TSWV muab peb tso povtseg thiab muab peb cob rau cov Midias tes lawm.”
14Ces tus TSWV thiaj hais rau Nkide-oos hais tias, “Koj cia li muab koj lub zog loj zog nchav mus tso cov Yixalayees kom dim ntawm cov Midias txhais tes. Kuv yog tus uas txib koj mus ntag.”
15Nkide-oos teb hais tias, “Tus TSWV, kuv yuav ua li cas mus tso tau cov Yixalayees? Kuv cuab kwvtij yog ib cuab uas tsawg heev nyob hauv xeem Manaxes, thiab kuv yog tus uas tsis tseemceeb nyob hauv kuv tsevneeg.”
16Tus TSWV teb hais tias, “Koj yeej muaj peevxwm ua tau xwb, rau qhov kuv yuav pab koj. Koj yuav ntaus tau cov Midias yoojyim ib yam li lawv yog ib leeg xwb.”
17Nkide-oos teb hais tias, “yog koj txaus siab rau kuv, koj cia li ua tej yam qhia rau kuv hais tias, koj yog tus TSWV tiag. 18Thov koj tsis txhob maj mus, cia kuv coj zaub mov tuaj fij rau koj tso.”
 Tus timtswv teb hais tias, “Kuv yuav nyob ntawm no tos txog thaum koj rov qab tuaj.”
19Yog li ntawd, Nkide-oos thiaj mus rau hauv nws tsev; nws muab ib tug thav tshis tua ua zaub thiab muab cov hmoov nplej hauv lub tawb zuaj ua ib co ncuav tsis xyaw keeb. Nws muab cov nqaij tso rau hauv tawb thiab muab cov kua nqaij tso rau hauv laujkaub, nqa tej zaub mov ntawd mus rau tus TSWV tus timtswv hauv tsob qab ntoo qhib, thiab muab tej zaub mov ntawd rau nws. 20Tus timtswv hais rau Nkide-oos hais tias, “Muab cov nqaij thiab cov ncuav tso rau saum lub pobzeb no, thiab muab cov kua hliv ywg cov nqaij thiab cov ncuav ntawd.” Nkide-oos txawm ua li ntawd. 21Ces tus TSWV tus timtswv txawm muab tus pas nrig uas nws tuav rawv ntawm tes mus twb nkaus cov nqaij thiab cov ncuav. Ces hluavtaws txawm cig plaws hauv lub pobzeb tuaj kub cov nqaij thiab cov ncuav ntawd. Ces tus timtswv txawm ploj ntais lawm.
22Nkide-oos thiaj paub tseeb hais tias, nws tau pom tus TSWV tus timtswv lawm tiag, nws thiaj hais lus ntshai tshee hnyo hais tias, “Tus TSWV uas kav txhua tsav yam, kuv tau pom koj tus timtswv tim ntsej tim muag lawm tiag!”
23Tiamsis tus TSWV hais rau nws hais tias, “Koj cia li kaj siab. Tsis txhob ntshai. Koj yuav tsis tuag.” 24Nkide-oos txawm ua tau ib lub thaj rau tus TSWV ntawm thaj chaw ntawd thiab tis npe hu ua “Tus TSWV yog tus muaj kev kaj siab.” (Lub thaj ntawm yog Anpi-exes cuab kwvtij tug, thiab tseem nyob hauv lub zos Aufelas los txog niaj hnub no.)
25Hmo ntawd tus TSWV los hais rau Nkide-oos hais tias, “Cia li mus cab koj txiv tus heev nyuj thiab cab dua ib tug heev nyuj uas hnubnyoog muaj xya xyoo tuaj, muab koj txiv lub thaj teev Npa-as tsoo, thiab muab tus ncej dab Aselas uas txhos rau ntawm lub thaj ib sab ntov povtseg. 26Ua ib lub thaj kom ruaj khov rau tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv rau saum lub ncov roob no. Ces cab tus heev nyuj uas yog tus ob los tua thiab muab hlawv tagnrho rau saud ua khoom fij, muab tus ncej dab Aselas uas koj ntov ntawd ua taws rauv ntag.” 27Yog li ntawd, Nkide-oos thiaj coj nws cov tub txib kaum leej nrog nws mus thiab ua raws li tus TSWV hais kom nws ua. Nws ntshai nyob tsam nws tsevneeg thiab cov neeg uas nyob hauv nroog pom nws rhuav lub thaj thaum nruab hnub, nws thiaj mus rhuav thaum tsaus ntuj.
28Thaum kaj ntug tej neeg zejzog sawv ntxov tuaj, lawv pom neeg twb muab lub thaj uas teev Npa-as thiab tus ncej dab Aselas tsoo tawg tas lawm, thiab twb muab tus heev nyuj uas yog tus ob tua hlawv rau saum lub thaj uas ua tshiab lawm. 29Lawv sib nug zom zaws hais tias, “Leejtwg yog tus ua li no?” Lawv nug thiab taug, ua ciav yog Yau-ases tus tub Nkide-oos rhuav tej ntawd ntag. 30Ces lawv txawm mus hais rau Yau-ases hais tias, “Coj koj tus tub tawm tuaj nraum no, peb muab nws tua povtseg saib! Rau qhov nws muab lub thaj uas teev Npa-as rhuav thiab muab tus ncej dab Aselas uas txhos rau ntawm lub thaj ib sab ntov povtseg lawm.”
31Tiamsis Yau-ases hais rau lawv txhua tus uas sawv ntawm nws xubntiag hais tias, “Nej tuaj Npa-as tog cem kuv los? Nej pab Npa-as los? Txhua tus uas tuaj Npa-as tog yuav raug tua tuag ua ntej kaj ntug. Yog hais tias Npa-as yog vajtswv tiag, cia nws pab nws xwb. Lub thaj uas muab rhuav ntawd twb yog nws lub los sav.” 32Ces txij thaum ntawd los sawvdaws txawm muab Nkide-oos hu ua Yelunpa-as, rau qhov Yau-as hais tias, “Cia Npa-as pab Npa-as xwb; lub thaj uas muab rhuav lawm twb yog nws lub.”
33Ces tagnrho cov Midias, cov Amalej thiab tej haivneeg uas nyob sab hnubtuaj sau hlo ua ke hla tus dej Yauladees tuaj tsuam yeej rau hauv lub Hav Yexelees. 34Tus TSWV tus ntsujplig los kav hlo Nkide-oos, ces nws txawm tshuab raj tshuab xyu hu cov txivneej uas yog Anpi-exes cuab kwvtij tuaj nrog nws mus. 35Nws txib neeg mus hu xeem Manaxes sab Hnubtuaj thiab Hnubpoob tuaj nrog nws mus. Nws txib neeg mus hu xeem Aseles, xeem Xenpuloos thiab xeem Nathalis, lawv puavleej tuaj nrog nws mus huv tibsi.
36Ces Nkide-oos hais rau tus TSWV hais tias, “Koj tau hais tias, koj yeej pom zoo txib kuv mus cawm cov Yixalayees. 37Yog li ntawd, kuv yuav muab mentsis plaub yaj coj mus tso rau hauv av ntawm lub chaw uas peb ntaus nplej. Yog thaum sawv ntxov lwg ntsu rau cov plaub yaj, tiamsis tsis ntub rau cov av, ces kuv thiaj yuav paub hais tias koj siv kuv mus cawm cov Yixalayees tiag.” 38Ces txawm muaj raws nraim li ntawd tiag. Thaum kaj ntug Nkide-oos mus nqa cov plaub yaj los, thiab muab tso ua ciav dej silaim los puv nkaus tais. 39Nkide-oos hais rau Vajtswv hais tias, “Thov koj tsis txhob chim rau kuv; cia kuv hais ib lo ntxiv thiab tso. Thov cia kuv rov qab muab cov plaub yaj sim dua ib zaug ntxiv thiab. Zaum no cia cov plaub yaj qhuav thiab cia cov av ntub lwg.” 40Hmo ntawd Vajtswv ua txhua yam li ntawd tiag. Tagkis kaj ntug cov plaub yaj yeej qhuav qhawv, tiamsis cov av ntub lwg tas.