6

Klei Yêhôwa Iêu Y-Gidêôn

1Phung ƀuôn sang Israel ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa; leh anăn Yêhôwa jao diñu hlăm kngan phung Madian êjai kjuh thŭn. 2Kngan phung Madian dưi hŏng phung Israel. Kyua phung Madian, phung ƀuôn sang Israel đuĕ dôk hlăm ƀăng čư̆, hlăm ƀăng boh tâo, leh anăn hlăm anôk hơĭt boh tâo. 3Kyuadah tơdah phung Israel rah mjeh, phung Madian, phung Amalek, leh anăn phung ƀuôn sang mơ̆ng čar Ngŏ hriê ngă kơ diñu. 4Phung anăn ngă kđông čiăng bi blah hŏng diñu leh anăn bi rai boh hlăm čar truh ti krĭng ƀuôn Gasa, leh anăn diñu amâo lui ôh mnơ̆ng ƀơ̆ng huă hlăm čar Israel, kăn lui biăp, êmô, amâodah aseh dliê rei. 5Kyuadah diñu đĭ hriê mbĭt hŏng hlô mnơ̆ng rông leh anăn sang čhiăm diñu, lu msĕ si ktuôp; arăng amâo dưi yap diñu wăt aseh samô diñu ôh. Snăn diñu bi rai ala čar êjai diñu hriê. 6Phung Israel jing knap mñai snăk kyua phung Madian; leh anăn phung ƀuôn sang Israel ur akâo kơ Yêhôwa đru.
7Tơdah phung ƀuôn sang Israel ur kơ Yêhôwa kyua phung Madian, 8Yêhôwa tiŏ nao sa čô khua pô hưn êlâo kơ phung ƀuôn sang Israel; leh anăn gơ̆ lač kơ diñu, “Snei Yêhôwa Aê Diê kơ phung Israel lač: Kâo atăt diih kbiă mơ̆ng čar Êjip leh anăn bi kbiă diih leh mơ̆ng sang klei jing hlŭn. 9Kâo bi mtlaih diih leh mơ̆ng kngan phung Êjip, leh anăn mơ̆ng kngan jih jang phung ktư̆ juă diih, leh anăn kâo suôt diñu ti anăp diih, leh anăn brei leh ala čar diñu kơ diih. 10Leh anăn kâo lač kơ diih, ‘Kâo jing Yêhôwa Aê Diê diih; đăm kkuh mpŭ kơ phung yang Amôrit ôh, hlăm čar diñu diih dôk.’ Ƀiădah diih amâo uêñ ôh kơ asăp kâo.”
11Dĭng buăl jăk Yêhôwa hriê leh anăn dôk gŭ ti gŭ ana kyâo ti ƀuôn Ôphra, kyâo anăn jing dŏ Y-Jôas găp djuê Abiêser, êjai anak êkei ñu Y-Gidêôn dôk prah mdiê ti anôk djiêt kpiê, čiăng mdăp mdiê anăn kơ phung Madian. 12Dĭng buăl jăk Yêhôwa bi êdah kơ ñu leh anăn lač kơ ñu, “Yêhôwa dôk mbĭt hŏng ih, Ơ pô jhŏng ktang.” 13Y-Gidêôn lŏ wĭt lač kơ ñu, “Ơ khua, tơdah Yêhôwa dôk mbĭt hŏng hmei, si ngă jih jang klei anei truh hĕ kơ hmei? Leh anăn ti lei jih jang klei yuôm bhăn Ñu ngă phung aê hmei đưm, yăl dliê leh kơ hmei, lač, ‘Amâo djŏ hĕ Yêhôwa atăt hmei kbiă mơ̆ng čar Êjip?’ Ƀiădah ară anei Yêhôwa lui hĕ hmei, leh anăn jao hmei hlăm kngan phung Madian.” 14Yêhôwa wir dlăng kơ ñu leh anăn lač, “Nao bĕ hŏng klei ktang anei ih mâo leh, leh anăn bi mtlaih phung Israel mơ̆ng kngan phung Madian; amâo djŏ hĕ kâo yơh tiŏ nao ih?” 15Y-Gidêôn lŏ wĭt lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, si kâo dưi bi mtlaih phung Israel? Nĕ anei, găp djuê kâo jing awăt hĭn hlăm phung Manasê, leh anăn kâo jing pô điêt hĭn hlăm găp djuê kâo.” 16Yêhôwa lač kơ ñu, “Ƀiădah kâo srăng dôk mbĭt hŏng ih, leh anăn ih srăng koh phung Madian msĕ si sa čô mnuih.” 17Y-Gidêôn lŏ wĭt lač kơ Ñu, “Ară anei tơdah kâo mâo klei pap ti anăp ală ih, snăn bi êdah bĕ kơ kâo sa klei bi knăl kơ ih pô blŭ leh hŏng kâo. 18Kâo akâo kơ ih, đăm đuĕ mơ̆ng anôk anei ôh tơl kâo lŏ hriê kơ ih leh anăn djă ba mnơ̆ng kâo myơr kơ ih leh anăn dưm ti anăp ih.” Leh anăn Yêhôwa lač, “Kâo srăng dôk tơl ih lŏ hriê.”
19Snăn Y-Gidêôn mŭt hlăm sang ñu pô leh anăn mkra čĭm sa drei êđai bê, leh anăn hŏng sa êphah kpŭng ƀhĭ ngă ƀêñ amâo mâo kpei. Ñu dưm čĭm hlăm sa boh bai leh anăn djam hlăm sa boh gŏ, leh anăn djă ba mnơ̆ng anăn kơ Ñu ti gŭ ana kyâo, leh anăn myơr mnơ̆ng anăn. 20Dĭng buăl jăk Aê Diê lač kơ ñu, “Mă čĭm leh anăn ƀêñ amâo mâo kpei leh anăn dưm ti dlông boh tâo anei, leh anăn tuh djam ti dlông mnơ̆ng anăn.” Y-Gidêôn ngă snăn. 21Dĭng buăl jăk Yêhôwa yơr êdŭk giê Ñu djă ti kngan leh anăn dưh ti kđeh čĭm leh anăn ti ƀêñ amâo mâo kpei. Leh anăn pui ƀlĕ mơ̆ng boh tâo čuh kđeh čĭm leh anăn ƀêñ amâo mâo kpei. Leh anăn dĭng buăl jăk Yêhôwa đuĕ mơ̆ng anăp ală ñu. 22Hlăk anăn Y-Gidêôn thâo kơ pô anăn jing dĭng buăl jăk Yêhôwa. Y-Gidêôn lač, “Hƀơih, Ơ Khua Yang Aê Diê! Kyuadah kâo ƀuh leh dĭng buăl jăk Yêhôwa bi tlă ƀô̆.” 23Ƀiădah Yêhôwa lač kơ ñu, “Dôk êđăp ênang bĕ; đăm huĭ ôh, ih amâo srăng djiê ôh.” 24Y-Gidêôn mdơ̆ng tinăn sa boh knưl kơ Yêhôwa leh anăn pia anôk anăn Yêhôwa jing klei êđăp ênang. Knưl anăn ăt dôk truh kơ hruê anei ti ƀuôn Ôphra, jing dŏ găp djuê Abiêser.
25Mlam anăn Yêhôwa lač kơ ñu, “Mă bĕ êmô knô ama ih, êmô knô tal dua mâo kjuh thŭn, leh anăn bi klưh hĕ knưl yang Baal dŏ ama ih, leh anăn druôm hĕ sa ƀĕ gơ̆ng kŭt rup yang Asêra ti djiêu knưl. 26Leh anăn mdơ̆ng sa boh knưl ngă yang kơ Yêhôwa Aê Diê ih ti čŏng kđông kjăp tinei, leh anăn dăp boh tâo bi pruê̆. Leh anăn mă êmô knô tal dua leh anăn myơr gơ̆ jing mnơ̆ng myơr čuh mbĭt hŏng kyâo sa ƀĕ gơ̆ng kŭt yang Asêra ih srăng druôm.” 27Snăn Y-Gidêôn mă pluh čô dĭng buăl ñu leh anăn ngă tui si Yêhôwa lač leh kơ ñu; ƀiădah kyuadah ñu huĭ đei kơ phung hlăm sang ñu leh anăn kơ phung mnuih hlăm ƀuôn anăn, snăn ñu amâo ngă êjai hruê, ƀiădah ñu ngă êjai mlam.
28Tơdah phung ƀuôn sang kgŭ aguah ưm, nĕ anei, knưl yang Baal klưh mčah leh, sa ƀĕ gơ̆ng kŭt yang Asêra ti djiêu knưl arăng druôm leh, leh anăn êmô knô tal dua arăng myơr leh ti dlông knưl arăng mdơ̆ng leh. 29Diñu bi lač hdơ̆ng diñu, “Hlei pô ngă klei anei?” Leh diñu bi ksiêm êmuh diñu lač, “Y-Gidêôn anak êkei Y-Jôas yơh ngă klei anei.” 30Phung mnuih ƀuôn sang lač kơ Y-Jôas, “Atăt bĕ anak êkei ih ti tač čiăng brei ñu djiê, kyuadah ñu bi klưh leh knưl yang Baal, leh anăn druôm leh sa ƀĕ gơ̆ng kŭt yang Asêra ti djiêu knưl.” 31Ƀiădah Y-Jôas lač kơ jih jang phung bi kdơ̆ng hŏng ñu, “Diih srăng bi blah brei kơ yang Baal mơ̆? Amâodah diih srăng mgang brei klei ñu mơ̆? Hlei pô bi blah brei kơ yang Baal arăng srăng bi mdjiê êlâo truh aguah. Tơdah ñu jing yang sĭt, brei ñu mgang ñu pô, kyuadah arăng bi klưh hĕ leh knưl ñu.” 32Kyuanăn, hruê anăn arăng bi anăn Y-Gidêôn jing Y-Jêrubaal, čiăng lač, “Brei yang Baal bi blah hŏng gơ̆”, kyuadah gơ̆ bi klưh leh knưl ñu.
33Jih jang phung Madian, phung Amalek, leh anăn phung ƀuôn sang mơ̆ng čar Ngŏ hriê mđrăm mbĭt, găn êa krông Yurdan leh anăn jưh hlăm tlung Jesrêel. 34Mngăt Myang Yêhôwa bi bŏ Y-Gidêôn; ñu ayŭ ki, leh anăn iêu jih phung Abiêser brei tui hlue ñu. 35Ñu tiŏ nao mnuih hưn kơ jih jang phung Manasê iêu jak wăt diñu brei tui hlue ñu. Ñu tiŏ nao phung hưn kơ phung Aser, phung Sabulôn, leh anăn kơ phung Naptali; leh anăn phung anăn nao bi tuôm hŏng diñu.
36Y-Gidêôn lač kơ Aê Diê, “Tơdah ih srăng bi mtlaih phung Israel hŏng kngan kâo tui si ih lač leh, 37nĕ anei, kâo dưm mlâo biăp ti anôk prah mdiê. Tơdah mâo êa nguôm knŏng ti mlâo biăp, leh anăn anôk lăn ăt jing thu, snăn kâo srăng thâo kơ ih srăng bi mtlaih phung Israel hŏng kngan kâo, tui si ih lač leh.” 38Leh anăn truh sĭt snăn. Tơdah ñu kgŭ ưm aguah mgi leh anăn djiêt mlâo biăp, ñu bi rôč êa nguôm mơ̆ng mlâo biăp tơl bi bŏ sa boh êlŭ. 39Leh klei anăn Y-Gidêôn lač kơ Aê Diê, “Đăm brei ih čuh ai ngêñ kơ kâo ôh, brei kâo lŏ blŭ knŏng sa bliư̆ anei; kâo akâo kơ ih brei kâo lŏ lông dlăng sa bliư̆ anei hŏng mlâo biăp. Akâo kơ ih brei knŏng mlâo biăp jing thu leh anăn jih anôk lăn brei mâo êa nguôm.” 40Aê Diê ngă snăn mlam anăn; knŏng mlâo biăp jing thu, leh anăn jih anôk lăn mâo êa nguôm.