8

1Lúc ấy người Ép-ra-im cật vấn Ghi-đê-ôn: "Sao ông không gọi chúng tôi ngày ông khởi binh đánh Ma-đi-an?" Và họ trách móc ông nặng nề. 2,3Nhưng Ghi-đê-ôn đáp: "Thượng Đế đã cho anh em bắt được Ô-rép và Xê-ép, công của anh em lớn lắm, chúng tôi đâu có công trạng gì sánh nổi? Cả mùa nho của người A-bia-xe cũng không bằng nho mót trong vườn người Ép-ra-im." Nghe thế, họ mới nguôi giận.
4Ghi-đê-ôn với ba trăm nghĩa quân mặc dù mệt mỏi lắm, nhưng vẫn băng sông Giô-đan, đuổi theo quân địch. 5Đến Su-cốt, ông yêu cầu dân chúng: "Xin cấp cho quân ta một số bánh, vì họ đói lả, trong khi tôi phải đuổi theo Xê-bách và Xanh-nu-na, hai vua Ma-đi-an." 6Nhưng các người lãnh đạo của dân Su-cốt đáp: "Ông đã bắt được Xê-bách và Xanh-nu-na đâu mà bảo chúng tôi đem bánh cho quân của ông ăn." 7Ghi-đê-ôn nói: "Thế thì khi Chúa Hằng Hữu cho tôi bắt được Xê-bách và Xanh-nu-na rồi, tôi sẽ lấy gai gốc sa mạc đánh rách thịt các người ra."
8Rồi ông tiếp tục lên đường. Đến Phê-mu-ên, ông cũng hỏi xin bánh cho nghĩa quân. Dân Phê-nu-ên cũng trả lời giống như dân Su-cốt. 9Ông nói: "Khi tôi an toàn trở về, tôi sẽ phá đổ cái tháp này.”
10Lúc ấy Xê-bách, Xanh-nu-na và liên quân đang đóng ở Ca-co. Đó là tàn quân của các dân miền Đông, nay chỉ còn có mười lăm ngàn người, vì có đến một trăm hai mươi ngàn người đã tử trận.
11Ghi-đê-ôn theo đường của bọn du mục ở phía đông Nô-bách và Giô-bê-ha, bất thần tấn công địch quân. 12Xê-bách và Xanh-nu-na chạy trốn; Ghi-đê-ôn đuổi theo bắt được, còn quân của hai vua ấy bị đánh tan .
13Chiến thắng xong, Ghi-đê-ôn theo đường đèo Hê-re quay về. 14Ông bắt một thanh niên người Su-cốt để thẩm vấn. Người này viết ra tên của hai mươi bảy người lãnh đạo Su-cốt. 15Ghi-đê-ôn vào thành Su-cốt, nói: "Các người có mắng tôi, bảo rằng tôi đâu đã bắt được Xê-bách và Xanh-mu-na, mà đòi cho quân sĩ ăn trong khi họ đói lả. Thì đây, Xê-bách và Xanh-mu-na!" 16Rồi ông bắt những người lãnh đạo Su-cốt, dùng gai gốc sa mạc đánh phạt một trận. 17Ông cũng phá đổ tháp Phê-nu-ên; nam đinh trong thành đều bị giết.
18Ghi-đê-ôn hỏi Xê-bách và Xanh-nu-na: "Những người bị hai ông giết ở Tha-bô tầm vóc thế nào?"
Họ đáp: "Họ trông giống như ông, như các hoàng tử vậy."
19Ông nói: "Họ là anh em ruột thịt của tôi. Nếu các ông không giết họ, chắc chắn tôi cũng không giết các ông." 20Rồi ông quay sang bảo Giê-the, con trưởng nam mình: "Con đứng dậy giết họ đi!" Nhưng cậu thiếu niên non gan nên lưỡng lự không dám rút kiếm. 21Xê-bách và Xanh-nu-na nói: "Ông giết chúng tôi đi! Chết dưới tay một người anh hùng lực lưỡng như ông vẫn hơn." Ghi-đê-ôn đứng lên giết Xê-bách và Xanh-nu-na, rồi thu đồ trang sức đeo nơi cổ lạc đà của họ.
22Người Y-sơ-ra-ên thỉnh cầu Ghi-đê-ôn: "Xin ông và con cháu ông cai trị chúng tôi, vì ông đã giải phóng chúng tôi khỏi quyền lực Ma-đi-an."
23Nhưng Ghi-đê-ôn đáp: "Tôi và con tôi sẽ không cai trị Y-sơ-ra-ên đâu, nhưng chính Chúa Hằng Hữu sẽ cai trị." 24Ông tiếp: "Tuy nhiên, tôi xin anh em một điều: "Xin đem cho tôi các vòng đeo tai anh em lấy được của địch." (Quân địch là người Ích-ma-ên, nên có đeo vòng vàng nơi tai).
25Họ đáp: "Chúng tôi sẵn lòng" rồi trải một cái áo ra, bỏ tất cả vòng vàng thu được vào đấy. 26Tổng số vàng nặng tương đương với một ngàn bảy trăm lạng vàng; không kể các vòng cổ, đồ trang sức, áo màu tím của các vua Ma-đi-an mặc, cùng đồ trang sức đeo nơi cổ lạc đà họ cưỡi. 27Ghi-đê-ôn dùng vàng ấy làm thành một ê-phót để tại Óp-ra, thành ông đang ở. Người Y-sơ-ra-ên kính thờ ê-phót ấy, và nó trở thành nguyên nhân gây cho Ghi-đê-ôn và gia đình ông vấp ngã.
28Vậy, Ma-đi-an bị Y-sơ-ra-ên trấn áp, không còn ngóc đầu lên được. Và đất nước Y-sơ-ra-ên được thái bình trong bốn mươi năm, trong đời Ghi-đê-ôn.
29Giê-ru-ba-anh, con Giô-ách quay về nhà mình. 30Ông có đến bảy mươi con trai, vì nhiều vợ. 31Ông còn có vợ bé ở Si-chem. Bà này sinh được một cậu trai tên là A-bi-mê-léc. 32Ông mất vào lúc tuổi cao, được chôn trong mộ của cha mình, tại Óp-ra, trong đất A-bia-xe.
33Nhưng Ghi-đê-ôn vừa chết đi, người Y-sơ-ra-ên lại thờ cúng Ba-anh, chọn Ba-anh Bê-rít làm thần mình. 34Họ không còn nhớ đến Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế đã giải cứu họ khỏi tay quân thù sống chung quanh. 35Họ cũng không tỏ lòng thuận thảo với gia đình Giê-ru-ba-anh (Ghi-đê-ôn), không nhớ ơn ông gì nữa.