8

Tỗp Madian Pê

1Vớt ki, tỗp Ep-ra-im blớh Kê-dien neq: “Bo mới loŏh chíl tỗp Madian, nŏ́q mới tỡ bữn arô tỗp hếq pỡq tê? Cỗ nŏ́q mới táq chóq tỗp hếq ngkíq?”
 Tỗp alới blớh sardán níc án tễ ranáq nâi.
2Kê-dien ta‑ỡi tỗp alới: “Máh ranáq cứq khoiq táq, tỡ têq talĩ cớp ranáq tỗp anhia khoiq táq, yuaq ranáq cứq táq la cacớt lứq; ranáq anhia toâr hỡn tễ máh ranáq tŏ́ng toiq Abia-sơ táq. 3Toâq parsốt lứq, Yiang Sursĩ chiau Ô-rep cớp Sê-êp, bar náq cũai sốt tỗp Madian, yỗn anhia bữn cachĩt. Tỡ bữn ranáq ntrớu noâq cứq táq, ma têq talĩ yỗn li cớp ranáq tỗp anhia khoiq táq?”
 Tữ án pai ngkíq, tỗp alới tỡ bữn ũan noâng.
4Kê-dien cớp tahan pái culám náq pỡq chu crỗng Yôr-dan, chơ alới clong. Ma tỗp alới sâng lakéh lakiei lứq, cỗ rapuai chíl níc cũai par‑ũal alới. 5Tữ tỗp alới toâq pỡ vil Sucôt, Kê-dien sễq tễ cũai tâng vil Sucôt neq: “Cứq sễq bễng mi tễ anhia yỗn máh cũai cứq cha! Yuaq tỗp alới panhieih lứq; cớp cứq noâng rapuai Sê-bah cớp Sal-muna, la puo cũai Madian.”
6Ma cũai sốt vil Sucôt ta‑ỡi neq: “Tỗp hếq cóq ĩt táq ntrớu crơng sana yỗn tahan mới cha; anhia tỡ yũah bữn cỗp Sê-bah cớp Sal-muna?”
7Kê-dien pai loah neq: “Khân ngkíq, toâq Yiang Sursĩ chuai cứq bữn cỗp Sê-bah cớp Sal-muna, cứq lứq proaih tỗp anhia toâq dũi sarlia tamai cớp toân anhia toâq aluang sarlia tễ ntốq aiq.”
8Chơ Kê-dien loŏh tễ ntốq ki pỡq chu vil Pê-nual, cớp án sễq machớng ki sĩa. Ma cũai tâng vil nâi ta‑ỡi án machớng cũai vil Sucôt tê. 9Ngkíq án pai chóq tỗp alới neq: “Toâq cứq píh chu bữn chíl riap, cứq lứq talốh táh ntốq ngôl kĩaq vil anhia!”
10Sê-bah cớp Sal-muna, dếh máh tahan alới, ỡt dỡ pỡ vil Car-côr; máh tahan alới ca toâq tễ ntốq aiq noâng ống 15,000 náq. Thrỗq tahan khoiq cuchĩt la 120,000 náq. 11Kê-dien dững tỗp tahan pỡq mpễr ntốq aiq coah angia mandang loŏh vil Nô-ba cớp vil Yôc-baha, chơ mut chíl tuoiq. 12Sê-bah cớp Sal-muna, la puo tỗp Madian, dếh tahan alới lúh nheq. Ma Kê-dien rapuai níc toau bữn cỗp bar náq puo ki. Chơ máh tahan alới sâng dớt, cớp lúh pláh nheq.
13Toâq Kê-dien con samiang Yô-at píh chu tễ rachíl, án pỡq pha ntốq Raláp Hê-rê, 14cớp án cỗp manoaq samiang tễ vil Sucôt cớp blớh sardán samiang ki máh ramứh cũai sốt. Samiang ki chĩc máh ramứh cũai sốt tâng vil Sucôt bữn tapul chít tapul náq, chơ yỗn pỡ Kê-dien. 15Moâm ki Kê-dien pỡq ramóh cũai proai tâng vil Sucôt cớp pai neq: “Tỗp anhia sanhữ ma tỡ bữn, bo cứq sễq anhia chuai? Tỗp anhia saryễ cứq, anhia tỡ ễq yỗn crơng sana yỗn tỗp tahan cứq cha, cỗ cứq tỡ yũah cỗp Sê-bah cớp Sal-muna. Nâi! Alới bar náq khoiq ỡt bân ntốq nâi sanua.”
16Kê-dien cỗp máh cũai sốt tâng vil Sucôt, cớp proaih alới toâq dũi sarlia tamai, dếh toâq aluang sarlia tễ ntốq aiq hỡ. 17Cớp án talốh táh nheq ntốq ngôl kĩaq pỡ vil Pê-nual, cớp cachĩt nheq cũai samiang tâng vil ki.
18Moâm ki án blớh Sê-bah cớp Sal-muna neq: “Nŏ́q anhia hữm roâp riang máh cũai anhia cachĩt pỡ vil Tabor?”
 Alới ta‑ỡi: “Alới ĩn tháng roâp mới, cớp ĩn tháng tỗp con samiang puo.”
19Kê-dien pai neq: “Máh cũai ki la ai muoi mpiq cớp cứq. Cứq thễ dũan samoât lứq nhơ ramứh Yiang Sursĩ, khân anhia dŏq yỗn alới bữn tamoong, cứq tỡ bữn cachĩt anhia tê.”
20Chơ án ớn Yê-thê con samiang clúng án neq: “Mới cachĩt chíq alới!”
 Ma con samiang ki mbỡiq sanyỡr; án tỡ khớn thot dau aloŏh tễ sor, cỗ án sâng ngcŏh.
21Ma Sê-bah cớp Sal-muna pai neq: “Yỗn achuaih toâp cachĩt hếq, yuaq ranáq nâi la ranáq cũai carsai!”
 Ngkíq Kê-dien cachĩt Sê-ba cớp Sal-muna, dếh ĩt máh crơng alới acuac tacong charán lac‑da alới hỡ.
22Bo ki máh cũai I-sarel atỡng Kê-dien neq: “Sễq anhia cớp nheq tữh tŏ́ng toiq anhia cỡt sốt tỗp hếq níc, yuaq anhia khoiq chuai tỗp hếq bữn vớt tễ talang atĩ cũai Madian.”
23Kê-dien ta‑ỡi loah: “Cứq cớp con samiang cứq tỡ ễq cỡt sốt tỗp anhia; ống Yiang Sursĩ toâp cỡt sốt tỗp anhia.”
24Chơ Kê-dien pai tữm ễn neq: “Cứq sễq muoi ramứh tễ anhia dũ náq; máh latai anhia pũr ĩt, sễq anhia yỗn cứq.” (Tỗp Madian dốq moac latai yễng, machớng cớp cũai ỡt tâng ntốq aiq.)
25Tỗp alới ta‑ỡi: “Tỗp hếq bũi pahỡm yỗn anhia.”
 Chơ tỗp alới sữn aroâiq tâng cutễq, cớp ĩt latai pũr bữn, chơ achúh tâng pỡng aroâiq ki.
26Latai yễng Kê-dien sễq la ntâng mán bar chít ki-lô; ma tỡ bữn noap máh crơng pasang, sanoâc, tampâc santứm ễng puo Madian dốq tâc, cớp máh crơng acuac tâng tacong charán lac‑da. 27Kê-dien ĩt máh crơng nâi táq rup dŏq sang cớp achúh dŏq pỡ vil Ô-pra, la vil án bữm. Máh cũai proai I-sarel táh chíq sang toam Yiang Sursĩ; chơ tỗp alới pỡq chu vil Ô-pra cớp cucốh sang rup ki ễn. Ranáq Kê-dien táq cỡt riang rêu to tỗ án cớp dống sũ án.
28Bo Kê-dien noâng tamoong tỗp Madian pê, cớp tỡ bữn chíl noâng cũai I-sarel. Ngkíq cruang cutễq bữn ỡt ien khễ pỗn chít cumo.

Kê-dien Cuchĩt

29Yê-rup Ba-al con samiang Yô-at, chu loah pỡ dống sũ án. 30Án bữn con samiang tapul chít náq, yuaq án bữn lacuoi sa‑ữi lứq. 31Án bữn muoi lám lacuoi cỗiq pỡ vil Se-kem; alới bữn muoi lám con samiang, án amứh Abi-maléc. 32Kê-dien con samiang Yô-at cuchĩt khoiq thâu lứq. Sac án noau tứp pỡ ping Yô-at mpoaq án tâng vil Ô-pra, la vil tŏ́ng toiq Abia-sơ.
33Vớt Kê-dien cuchĩt, tỗp I-sarel tỡ bữn sa‑âm noâng Yiang Sursĩ. Tỗp alới pỡq cucốh sang yiang Ba-al, cớp yám noap yiang Ba-al Bê-rit, la yiang tỗp alới bữm. 34Alới tỡ bữn sang toam cớp tỡ bữn táq noâng ranáq Yiang Sursĩ, Ncháu alới, la Yiang ca chuai tỗp alới yỗn vớt tễ talang atĩ máh cũai par‑ũal alới. 35Cớp alới tỡ bữn sanhữ noâng máh ranáq o dống sũ Yê-rup Ba-al (tỡ la Kê-dien) khoiq táq chuai cũai I-sarel.