8

Kinte‑oo nteg tau Mintee ob tug vaajntxwv

1Cov Efa‑i txawm has rua Kinte‑oo tas, “Ua caag koj yuav ua sab deb rua peb? Thaus koj moog ntaus Mintee hov koj tsw hu peb nrug koj moog hab.” Hab puab tshev nwg heev. 2Mas nwg has rua puab tas, “Tej kws kuv ua lug lawd muab pev tsw tau rua tej kws mej ua. Tej nyuas tsuas txwv maab kws Efa‑i xawb de tseed zoo dua tej txwv maab kws Anpiyexaw de lawm los tsw yog? 3Vaajtswv muab cov Mintee ob tug thawj yog Aulej hab Xe‑ev rua huv mej txhais teg, tes kuv ua tau daabtsw kws yuav muab pev tau rua mej?” Thaus nwg has le nuav lawd, puab lub sab chim txhad le nqeg lawm.
4Kinte‑oo hab peb puas leej kws nrug nwg kuj tuaj txug ntawm tug dej Yalatee hab hlaa moog rua saab tid. Txawm yog puab tsaug leeg heev los puab tseed lawv qaab moog. 5Kinte‑oo txawm has rua cov tuabneeg Xukhau tas, “Thov muab ncuav rua cov tuabneeg kws nrug kuv ua ke nuav noj hab, tsua qhov puab tsaug leeg heev hab kuv saamswm lawv nteg Xenpa hab Xamuna kws yog cov Mintee le vaajntxwv.” 6Cov num tswv huv lub moos Xukhau teb tas, “Xenpa hab Xamuna tub nyob huv koj txhais teg lawm lov es peb yuav muab ncuav rua koj paab tub rog noj?” 7Kinte‑oo txhad has tas, “Yog le hov, thaus Yawmsaub muab Xenpa hab Xamuna rua huv kuv txhais teg lawm, kuv yuav muab xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm huv tebchaws moj saab qhua lug nplawm mej lub cev.”
8Nwg tawm hov ntawd moog txug lub moos Penu‑ee hab has rua cov tuabneeg hov ntawd ib yaam nkaus. Mas cov tuabneeg Penu‑ee teb nwg ib yaam le cov tuabneeg huv lub moos Xukhau teb. 9Kinte‑oo txhad has rua cov tuabneeg Penu‑ee tas, “Thaus kuv rov qaab lug muaj kev noj qaab nyob zoo kuv yuav muab lub chaw tsom faaj nuav tsoo pov tseg.”
10Thaus hov Xenpa hab Xamuna nrug ib vaam tswb txheeb leej tub rog nyob huv lub moos Khakhau, puab yog cov tub rog saab nub tuaj huvsw kws tswv dim lug, tsua qhov cov kws tuav ntaaj tuag taag lawm 120,000 leej. 11Kinte‑oo taug txujkev kws cov tub laag tub luam taug yog ntawm lub moos Naunpa hab lub moos Yaunpeha saab nub tuaj, moog ntaus cov tub rog hov rua thaus puab tsw ncu ceev faaj zuv hlo le. 12Xenpa hab Xamuna txhad tswv, mas Kinte‑oo lawv nteg tau Xenpa hab Xamuna kws yog cov Mintee le vaajntxwv, hab ua rua tej tub rog ntshai raag zum zawg.
13Thaus Yau‑as tug tub Kinte‑oo moog ua rog rov qaab lug txug ntawm txujkev kws nce moog rua lub moos Hele, 14nwg nteg tau ib tug tub hluas kws nyob huv lub moos Xukhau hab nug tug hluas hov. Tug hluas hov kuj sau cov num tswv hab cov kev txwj quas laug huv Xukhau tej npe, huvsw tau xyaa caum xyaa leej rua Kinte‑oo. 15Kinte‑oo txhad tuaj rua ntawm cov tuabneeg huv lub moos Xukhau hab has tas, “Mej ca le saib Xenpa hab Xamuna kws yaav tom ntej mej thuaj kuv has tas, ‘Xenpa hab Xamuna nyob huv koj txhais teg lawm lov es peb yuav muab ncuav rua koj cov tub rog kws tsaug leeg noj?’ ” 16Kinte‑oo kuj nteg cov kev txwj quas laug huv lub moos hab xuas xuav paug ntsaaj xuav paug ntswm qhuab qha cov tuabneeg Xukhau. 17Hab nwg muab lub chaw tsom faaj ntawm lub moos Penu‑ee rhuav pov tseg hab muab cov txwvneej huv lub moos hov tua pov tseg.
18Kinte‑oo has rua Xenpa hab Xamuna tas, “Cov tuabneeg kws meb muab tua ntawm roob Thanpau nev?” Ob tug teb tas, “Koj zoo le caag, puab txhua tug kuj zoo ib yaam le hov, puab zoo le vaajntxwv tej tub.” 19Nwg has tas, “Puab yog kuv le kwvtij nrug kuv koom ib leeg nam. Muaj Yawmsaub kws muaj txujsa nyob pum, yog meb tau tseg puab txujsa kuv yuav tsw muab meb tua pov tseg.” 20Tes nwg has rua nwg tug tub hlub Yethaw tas, “Ca le sawv tseeg muab ob tug hov tua pov tseg.” Tassws tug tub hov tsw rhu ntaaj vem yog nwg ntshai tsua qhov nwg tseed hluas. 21Tes Xenpa hab Xamuna txawm has tas, “Koj ca le sawv tseeg tua ib los maj! Tug quas laug txhad muaj zug ua tug quas laug le num los sas.” Kinte‑oo txhad sawv tseeg tua Xenpe hab Xamuna pov tseg hab daws tej npauj kws zoo le lub hli xab ntawm ob tug tej ntxhuav lug.
22Dhau hov cov Yixayee has rua Kinte‑oo tas, “Thov koj ua tug kws kaav peb hab koj tug tub hab koj tug xeeb ntxwv kuj kaav peb ntxwv moog, vem yog koj cawm tau peb dim huv cov Mintee txhais teg.” 23Kinte‑oo teb puab tas, “Kuv yuav tsw kaav mej, hab kuv tug tub yuav tsw kaav mej. Yawmsaub yuav kaav mej xwb.” 24Hab Kinte‑oo has rua puab tas, “Kuv thov ib yaam ntawm mej xwb. Thov mej txhua tug muab tej puj cu kws mej txeeb tau lug hov rua kuv xwb.” Cov Mintee muaj puj cu kub vem puab yog Yisama‑ee caaj ceg. 25Puab kuj teb nwg tas, “Peb yeej zoo sab muab.” Puab txawm muab ntaub pua hab txhua tug muab tej puj cu kws txeeb tau lug hov tso rua huv. 26Cov puj cu kub kws nwg thov tau hov nyaav ib txheeb xyaa pua sekhee, dua le ntawd tseed muaj tej npauj kws zoo le lub hli xab hab tej saw hab tej tsoog tsho yimlaaj kws Mintee ob tug vaajntxwv naav hab tej saw kws dai ntawm puab tej ntxhuav cej daab. 27Kinte‑oo muab tej kub nuav ua ib lub efau khaws ca rua huv nwg lub moos Aufa. Tes cov Yixayee suavdawg txawm moog pe hawm lub efau hov mas lub efau hov txhad ua rooj hlua cuab Kinte‑oo hab nwg caaj ceg. 28Cov Mintee swb hlo cov Yixayee, tsaa tsw tau taubhau dua le lawm. Hab lub tebchaws kuj su tsw ua rog tau plaub caug xyoo moog txug thaus taag Kinte‑oo swm neej.

Kinte‑oo taag swm neej

29Yelunpa‑aa kws yog Yau‑as tug tub kuj moog nyob huv nwg lub tsev. 30Kinte‑oo muaj xyaa caum tug tub kws yog nwg roj nwg ntshaav xeeb, vem yog nwg muaj quaspuj coob. 31Kinte‑oo tug nam yau kws nyob huv lub moos Sekhee kuj yug tau ib tug tub rua nwg, nwg tis npe hu ua Anpimelej. 32Yau‑as tug tub Kinte‑oo noob nyoog laug heev lawm le tuag. Puab muab nwg log rua huv nwg txwv Yau‑as lub qhov ntxaa huv lub moos Aufa kws yog Anpiyexaw cum le moos.
33Thaus Kinte‑oo tuag lawd cov Yixayee txawm tig hlo moog deev tej daab Npa‑aa hab puab teev Npa‑aa Npeli ua puab tug vaajtswv. 34Cov Yixayee tsw ncu txug Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv kws cawm puab dim huv puab cov yeeb ncuab txhais teg rua txhua faab. 35Puab tsw hlub Yelunpa‑aa tsev tuabneeg kws yog Kinte‑oo, tsw pauj Kinte‑oo tej txaj ntswg kws nwg tau ua rua cov Yixayee.