8

Gi^nde^on Zorqv Ze^mbaa Caux Sanx^mun^naa

1E^faa^im Mienh ziouc gorngv Gi^nde^on. Ninh mbuo gorngv, “Meih weic haaix diuc hnangv naaiv nor zoux bun yie mbuo? Meih cuotv mingh caux Mi^ndien Mienh mborqv jaax wuov zanc, meih weic haaix diuc maiv heuc yie mbuo caux jienv meih mingh mborqv?” Ninh mbuo ziouc qaqv gorngv Gi^nde^on.
2Gi^nde^on dau ninh mbuo, “Yie zoux nyei fungc haih beiv duqv taux meih mbuo zoux nyei sic? E^faa^im Mienh nzauz zengc njiec nyei a'ngunc biouv zungv gauh longx Aa^mbi^ye^se gaeqv daaih nyei yietc torngx a'ngunc biouv maiv zeiz? 3Tin-Hungh zorqv Mi^ndien Mienh nyei bieiv zeiv, Olepv caux Se^epc, jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev. Yie zoux nyei sic fungc haih beiv duqv taux meih mbuo zoux nyei?” Gi^nde^on hnangv naaiv nor gorngv liuz, E^faa^im Mienh nyei ga'qiex cingx daaih fiu.
4Gi^nde^on caux gan ninh wuov deix faam-baeqv dauh baeng, maiv gunv ninh mbuo mau haic, ninh mbuo corc zunc jienv Mi^ndien Mienh mingh ziouc jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih mi'aqv. 5Gi^nde^on gorngv mbuox Sukc^kotv Zingh nyei mienh, “Tov meih mbuo bun deix njuov gan yie daaih nyei baeng nyanc. Ninh mbuo kouv haic aqv. Yie corc zunc jienv Mi^ndien Mienh nyei hungh diex, Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa.
6Mv baac Sukc^kotv Zingh nyei jien gorngv, “Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa zungv yiem jienv meih nyei buoz-ndiev yie mbuo cingx daaih oix zuqc bun njuov meih nyei jun-baeng fai?”
7Gi^nde^on ziouc gorngv, “Hnangv naaic, Ziouv zorqv Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa jiu bun yiem yie nyei buoz-ndiev, yie ziouc longc deic-bung-huaang nyei njimv-cou njimv-muonc daaih mborqv meih mbuo nyei sin.”
8Ninh yiem naaic faaux taux Be^nu^en Zingh yaac fih hnangv nyei gorngv mbuox Be^nu^en Mienh, mv baac Be^nu^en Mienh dau hnangv Sukc^kotv Mienh dau nor. 9Ninh ziouc gorngv mbuox Be^nu^en Mienh, “Zuov yie baengh orn nyei nzuonx taux naaiv nyei ziangh hoc, yie oix mborqv mbaang naaiv deix siouv zingh nyei laauh.”
10Wuov zanc Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa caux ninh mbuo nyei yietc waanc biaa cin dauh baeng yiem Kaanko Zingh. Ninh mbuo dong bung mienh zengc njiec nyei jun-baeng maaih mbuoqc naaiv weic zuqc yietc sinx i waanc dauh nanv nzuqc ndaauv nyei jun-baeng zuqc daix daic mi'aqv. 11Gi^nde^on gan jienv deic-bung youh corng ndopv-liuh wuov deix mienh nyei jauv mingh No^mbaa caux Yokv^mbe^haa Zingh nyei dong bung maengx bieqc mingh mborqv Mi^ndien Mienh nyei jun-baeng guanh, weic zuqc wuov deix baeng yaac maiv gorqc jaang. 12Mi^ndien Mienh nyei i dauh hungh, Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa, biaux mv baac Gi^nde^on zunc jienv mingh zorqv ninh mbuo, zoux bun ninh mbuo nyei jun-baeng lunc nzengc.
13Yo^aatc nyei dorn, Gi^nde^on, mborqv liuz jaax ziouc yangh jiex Heletv Mbong wuov diuh jauv nzuonx. 14Ninh zorqv duqv dauh Sukc^kotv Zingh nyei houh saeng daaih zaah naaic ninh. Wuov dauh dorn ziouc fiev cietv ziepc cietv dauh Sukc^kotv Mienh nyei jien nyei mbuox, se wuov norm zingh nyei ⟨mienh gox.⟩ 15Gi^nde^on ziouc daaih lorz Sukc^kotv Zingh nyei mienh yaac gorngv, “Mangc Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa maah! Zinh ndaangc meih mbuo huotv yie gorngv, ‘Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa zungv yiem jienv meih nyei buoz-ndiev yie mbuo cingx daaih oix zuqc bun njuov gan meih mau kouv nyei mienh fai?’ ” 16Gi^nde^on ziouc zorqv wuov norm zingh nyei mienh gox daaih longc deic-bung-huaang nyei njimv-cou njimv-muonc mborqv weic njaaux Sukc^kotv Zingh nyei mienh. 17Ninh yaac caeqv guangc siouv Be^nu^en Zingh nyei laauh yaac daix wuov norm zingh nyei mienh.
18Gi^nde^on naaic Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa, “Meih mbuo yiem Taa^mbo Mbong daix wuov deix mienh nyei hmien-mueic ziangh daaih hnangv haaix nor?”
 Ninh mbuo dau, “Ninh mbuo ziangh daaih hnangv meih. Buatc ninh mbuo dauh dauh hnangv hungh dorn nor.”
19Gi^nde^on ziouc gorngv, “Wuov deix mienh zoux yie nyei cien muoz-doic. Se yie nyei maa nyei dorn. Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv, se gorngv meih mbuo maiv daix ninh mbuo nor, yie yaac maiv daix meih mbuo aqv.” 20Gi^nde^on ziouc heuc ninh nyei dorn-la'gauv, Ye^te, “Daix ninh mbuo maah!” Mv baac ninh nyei dorn maiv gaamv baeng nzuqc ndaauv cuotv. Ninh gamh nziex haic, weic zuqc ninh nyei hnyangx-jeiv corc lunx.
21Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa ziouc gorngv, “Meih ganh daix yie mbuo maah! Mienh hnangv haaix nor, ninh nyei qaqv yaac hnangv wuov nor.” Gi^nde^on ziouc daix Ze^mbaa caux Sanx^mun^naa daic. Gi^nde^on yaac zorqv ninh mbuo nyei zorng lorh torh nyei jaang wuov deix ga'naaiv mi'aqv.

Gi^nde^on Zoux Efotv

22I^saa^laa^en Mienh gorngv mbuox Gi^nde^on, “Tov meih gunv yie mbuo, meih caux meih nyei dorn caux meih nyei fun, weic zuqc meih njoux yie mbuo biaux ndutv Mi^ndien Mienh nyei buoz-ndiev.”
23Gi^nde^on gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie maiv gunv meih mbuo. Yie nyei dorn yaac maiv gunv meih mbuo. Ziouv ganh oix gunv meih mbuo.” 24Gi^nde^on aengx gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie maaih yietc nyungc yie oix tov meih mbuo. Tov meih mbuo gorqv-mienh zorqv dongh meih mbuo caangv daaih nyei m'normh hiun bun yie.” (Ninh mbuo nyei win-wangv dangh jiem-m'normh hiun weic zuqc ninh mbuo benx I^saa^maa^en Mienh.)
25Ninh mbuo dau Gi^nde^on, “Yie mbuo a'hneiv bun meih.” Ninh mbuo ziouc zorqv deix domh lui taan jienv ndau. Gorqv-mienh ziouc zorqv gorqv-mienh caangv daaih nyei jiem-m'normh hiun an jienv wuov deix lui gu'nyuoz. 26Gi^nde^on tov daaih nyei jiem-m'normh hiun maaih hniev-daauh leih maiv go ziepc nyeic joih jiem. Cuotv liuz naaiv aengx maaih Mi^ndien hungh zorng sin nyei siou-setv, caux dangh jaang nyei ga'naaiv caux lui-ndaauv-luoqc, liemh zorng lorh torh nyei jaang nyei limc. 27Gi^nde^on ziouc longc naaiv deix jiem zoux ⟨efotv⟩ an jienv ninh ganh nyei buonv-zingh, O^faa^laa. I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ziouc maaih hieh hnyouv, mingh wuov baaix. Naaiv norm efotv ziouc hnangv diuh hlaang hlopv Gi^nde^on caux ninh nyei zeiv-fun.

Gi^nde^on Guei Seix

28Hnangv naaic Mi^ndien Mienh suei I^saa^laa^en Mienh, yietc liuz cau m'nqorngv maiv jiez aqv. Yiem Gi^nde^on nyei seix zeiv, deic-bung taaix-baengh feix ziepc hnyangx.
29Yo^aatc nyei dorn, Yelupv Mbaa^an, nzuonx mingh yiem ninh ganh nyei biauv. 30Gi^nde^on maaih cietv ziepc dauh cien dorn, weic zuqc ninh maaih auv camv. 31Gi^nde^on nyei jaav-zeih auv yiem Sekem Zingh yaac yungz duqv dauh dorn bun ninh. Gi^nde^on tengx cuotv mbuox heuc Aa^mbi^me^lekv. 32Yo^aatc nyei dorn, Gi^nde^on, hnyangx-jeiv gox guei seix mi'aqv. Zangx jienv Aa^mbi^ye^se Mienh nyei mungv, O^faa^laa, Gi^nde^on nyei die, Yo^aatc nyei zouv.
33Gi^nde^on guei seix liuz, nqa'haav I^saa^laa^en Mienh aengx maaih hieh hnyouv mingh baaix ⟨Mbaa^an zienh.⟩ Ninh mbuo zaangc Mbaa^an Mbelitv zoux ninh mbuo nyei zienh. 34I^saa^laa^en Mienh maiv jangx Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, dongh njoux ninh mbuo biaux ndutv weih gormx ninh mbuo wuov deix yietc zungv win-wangv nyei buoz-ndiev. 35Ninh mbuo yaac bungx ndortv, maiv maaih en-zingh winh bun Yelupv Mbaa^an, se Gi^nde^on, nyei hmuangv doic, weic Gi^nde^on tengx I^saa^laa^en Mienh zoux nyei yietc zungv kuv sic.