8

1Phung êkei Êphraim lač kơ ñu, “Ya klei ih ngă kơ hmei snei, amâo iêu hmei tơdah ih nao bi blah hŏng phung Madian?” Leh anăn diñu ƀuah gơ̆ ktang snăk. 2Y-Gidêôn lač kơ diñu, “Ya kâo ngă leh tơdah mkă hŏng klei diih ngă? Amâo djŏ hĕ klei phung Êphraim duñ boh kriăk ƀâo djah jing jăk hĭn kơ klei phung Abiêser pĕ boh? 3 Aê Diê jao leh hlăm kngan diih phung khua Madian Y-Ôrep leh anăn Y-Sêep; ya kâo dưi ngă lĕ tơdah mkă hŏng diih?” Tơdah ñu blŭ leh klei anăn, klei digơ̆ ăl luč leh.

Y-Gidêôn Mâo Mă Phung Mtao Madian

4Y-Gidêôn truh ti êa krông Yurdan leh anăn găn, ñu leh anăn phung tlâo êtuh čô mnuih mbĭt hŏng ñu, êmăn snăk ƀiădah ăt tiŏ phung roh. 5Snăn ñu lač kơ phung ƀuôn Sukôt, “Kâo akâo kơ diih brei kpŭng kơ phung tui hlue kâo; kyua diñu êmăn leh, kyuadah kâo dôk tiŏ Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna, phung mtao Madian.” 6Phung khua ƀuôn Sukôt lač, “Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna dôk hlăm kngan ih leh mơ̆, čiăng kơ hmei srăng brei kpŭng kơ phung kahan ih?” 7Y-Gidêôn lač, “Snăn tơdah Yêhôwa jao leh Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna hlăm kngan kâo, kâo srăng wač kđeh diih hŏng êruê hlăm kdrăn tač leh anăn hŏng êruê hruĕ.” 8Mơ̆ng anăn ñu đĭ nao kơ ƀuôn Pênuel, leh anăn blŭ kơ digơ̆ klei msĕ. Phung êkei ƀuôn Pênuel lŏ wĭt lač kơ ñu msĕ si phung ƀuôn Sukôt. 9Leh anăn ñu lač kơ phung êkei ƀuôn Pênuel, “Tơdah kâo wĭt hŏng klei êđăp ênang, kâo srăng bi klưh sang tum anei.”
10Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna dôk ti ƀuôn Karkor mbĭt hŏng phung kahan diñu, mâo hlăm brô pluh êma êbâo čô, jing jih jang phung ăt dôk mơ̆ng phung kahan hlăm ƀuôn sang čar Ngŏ; kyuadah sa êtuh dua pluh êbâo čô mnuih djă đao gưm djiê leh. 11Y-Gidêôn đĭ nao ktuê êlan phung dôk hlăm sang čhiăm ti ngŏ ƀuôn Nôba leh anăn ƀuôn Jôgbêha, leh anăn bi blah hŏng phung kahan, kyuadah phung kahan amâo dôk răng ôh. 12Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna đuĕ. Y-Gidêôn tiŏ diñu leh anăn mă dua čô mtao Madian Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna, leh anăn prŭng jih jang phung kahan.
13Y-Gidêôn, anak êkei Y-Jôas wĭt mơ̆ng klei bi blah ti êlan đĭ ti ƀuôn Hêres. 14Ñu mâo mă sa čô êkei hlăk ai hlăm phung ƀuôn Sukôt leh anăn êmuh kơ gơ̆. Gơ̆ čih brei kơ ñu anăn phung khua kiă kriê leh anăn anăn phung khua mduôn ƀuôn Sukôt, kjuh pluh kjuh čô mnuih. 15Ñu truh kơ phung êkei ƀuôn Sukôt leh anăn lač, “Nĕ anei Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna, kyua phung diñu diih mưč kơ kâo, lač, ‘Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna dôk hlăm kngan ih leh mơ̆ čiăng kơ hmei brei kpŭng kơ phung kahan ih êmăn leh?’ ” 16Ñu mă phung khua mduôn ƀuôn anăn leh anăn bi kmhal phung êkei ƀuôn Sukôt hŏng êruê hlăm kdrăn tač leh anăn hŏng êruê hruĕ. 17Ñu bi klưh sang tum ƀuôn Pênuel leh anăn bi mdjiê phung êkei ƀuôn anăn.
18Leh anăn ñu lač kơ Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna, “Ya mta mnuih diih bi mdjiê leh ti ƀuôn Tabor?” Diñu lŏ wĭt lač, “Grăp čô diñu jing msĕ si ih jing, diñu jing msĕ si phung anak êkei mtao.” 19Y-Gidêôn lač, “Diñu jing phung ayŏng adei kâo, phung anak êkei amĭ kâo. Kyua Yêhôwa dôk hdĭp, tơdah diih lui leh diñu dôk hdĭp, kâo amâo bi mdjiê diih ôh.” 20Leh anăn ñu lač kơ Y-Jêther, anak ñu kkiêng tal êlâo hĭn, “Kgŭ leh anăn bi mdjiê diñu.” Ƀiădah êkei hlăk ai anăn amâo suê̆ ôh đao gưm ñu; ñu huĭ kyuadah ñu ăt jing hlăk ai. 21Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna lač, “Kgŭ bĕ ih pô leh anăn ngă kơ hmei; kyuadah tui si mnuih jing, snăn mơh klei ktang ñu.” Leh anăn Y-Gidêôn kgŭ bi mdjiê Y-Sêba leh anăn Y-Salmuna. Leh anăn ñu mă mnơ̆ng băk bi knăl ti kkuê aseh samô digơ̆.

Bruă Mkăn Y-Gidêôn Ngă leh anăn Klei Ñu Djiê

22Phung ƀuôn sang Israel lač kơ Y-Gidêôn, “Brei ih kiă kriê phung hmei, ih, anak êkei ih, leh anăn čô ih msĕ mơh; kyuadah ih bi mtlaih hmei leh mơ̆ng kngan phung Madian.” 23Y-Gidêôn lač kơ diñu, “Kâo amâo srăng kiă kriê diih ôh, leh anăn anak êkei kâo kăn srăng kiă kriê diih rei; Yêhôwa srăng kiă kriê diih.” 24Y-Gidêôn lač kơ diñu, “Brei kâo akâo kơ diih snei, Akâo kơ grăp čô brei kơ kâo buê diih plah mă leh.” (Phung roh anăn mâo buê mah kyuadah diñu jing phung Ismael). 25Diñu lŏ wĭt lač, “Hmei mơak brei dŏ anăn.” Diñu lang sa blah čhiăm ao, leh anăn grăp čô êkei dưm ti čhiăm anăn buê mơ̆ng mnơ̆ng diñu plah mă leh. 26Boh ktrŏ mah buê Y-Gidêôn akâo anăn mâo sa êbâo kjuh êtuh sêkel mah, amâo yap mnơ̆ng băk bi knăl, añŭ, leh anăn čhiăm ao hrah jŭ phung mtao Madian hơô, leh anăn amâo yap ôh dŏ băk ti kkuê aseh samô diñu. 27Y-Gidêôn ngă sa blah ao êphôt hŏng dŏ anăn leh anăn dưm gơ̆ hlăm ƀuôn ñu pô, ƀuôn Ôphra. Jih jang phung Israel ngă klei knhông, čiăng lač kkuh mpŭ kơ dŏ anăn, leh anăn dŏ anăn jing kđông ƀêč kơ Y-Gidêôn leh anăn phung sang ñu. 28Snăn phung Madian mŭt leh phung ƀuôn sang Israel, leh anăn diñu amâo lŏ kgŭ ngă ôh. Leh anăn čar mâo klei mdei bi blah pă pluh thŭn êjai ênuk Y-Gidêôn dôk hdĭp.
29Y-Jêrubaal anak êkei Y-Jôas nao dôk hlăm sang ñu pô. 30Y-Gidêôn mâo kjuh pluh čô anak êkei, anak ñu pô kkiêng, kyua ñu mâo lu mô̆. 31Mô̆ hjŭng ñu dôk ti ƀuôn Sičem kkiêng sa čô anak êkei kơ ñu mơh, leh anăn ñu bi anăn gơ̆ Y-Abimêlek. 32Y-Gidêôn anak êkei Y-Jôas djiê mduôn jŏk, leh anăn arăng dơr ñu hlăm msat ama ñu Y-Jôas ti ƀuôn Ôphra, anôk phung Abiêser dôk.
33Tơdah Y-Gidêôn djiê leh, phung ƀuôn sang Israel lŏ wĭt ngă klei knhông kkuh mpŭ kơ yang Baal, leh anăn mă yang Baal-Bêrit jing yang diñu. 34Phung ƀuôn sang Israel amâo lŏ hdơr ôh kơ Yêhôwa, Aê Diê diñu, pô bi mtlaih diñu mơ̆ng kngan jih jang phung roh diñu dôk jŭm dar. 35Leh anăn diñu amâo ngă klei jăk ôh kơ sang Y-Jêrubaal (Y-Gidêôn), čiăng bi wĭt klei jăk ñu ngă leh kơ phung Israel.