Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Pơtao Solomôn hăng ƀing rơgơi pơkŏn
Ƀing mă tŭ: Ƀing ană plei Israel
Hrơi čih: Amăng rơnŭk pơtao Solomôn wai lăng git gai (thŭn 970 truh 930 Hlâo Kơ Krist)
Atŭt akŏ: Sŏp hră Pơrơtưh pơruai kơ tơlơi hơdip hơdơ̆ng yom pơphan hăng rơgơi amăng tơlơi huĭ pơpŭ kơ Khua Yang jing tơlơi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi đuaĭ tui tơlơi kơmlư plư pơhưč.

Sŏp hră Tơlơi Pơrơtưh jing hră čih pioh hơdôm tơlơi pơtô djơ̆ găl laih anŭn tơlơi pơtô tơlơi đaŏ amăng khul tơlơi pơhiăp pơrơtưh. Hơmâo lu tơlơi pơhiăp amăng anŭn pơhiăp pơtô kơ tơlơi bruă hơdip hơdơ̆ng rĭm hrơi yơh. Tơlơi pơhiăp pơtô anŭn čơdơ̆ng hăng boh hiăp anai, “Kiăng kơ hơmâo tơlơi thâo hluh, blung hlâo ih khŏm huĭ pơpŭ kơ Yahweh yơh,” laih anŭn ăt tĕk djơ̆ tơlơi bruă ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hăng tơlơi đaŏ djơ̆ klă đôč ôh, samơ̆ ăt tĕk djơ̆ kơ tơlơi bruă djơ̆ găl juăt hơmâo rĭm hrơi mơ̆n. Hơmâo lu tơlơi laĭ glaĭ be̱r pơrơđah kơ hơdôm tơlơi thâo hluh dơlăm mơ̆ng ƀing nai pơtô ƀing Israel đưm đă adih kơ tơlơi hiư̆m sa čô mơnuih rơgơi či ngă amăng hơdôm anih hơdip phara phara yơh. Đơđa amăng hơdôm tơlơi laĭ glaĭ anŭn pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi pơgop pơlir sang anŏ laih anŭn ăt tĕk djơ̆ lu tơlơi bruă pơkŏn dơ̆ng mơ̆n. Đơđa tĕk djơ̆ hăng hơdôm tơlơi pơgop pơlir hăng tơdruă amăng plei pla, laih anŭn đơđa tĕk djơ̆ kơ tơlơi kiăng kơ hơmâo tơlơi pơkhư̆ pô yơh. Hơmâo lu tơlơi pơhiăp laĭ djơ̆ kơ hơdôm kơnuih bruă hiam klă kar hăng: Tơlơi luă gŭ, tơlơi ư̆ añ, tơlơi pơyom kơ mơnuih ƀun rin laih anŭn tơlơi dŏ tŏng ten hăng ƀing gơyut gơyâo yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi rơgơi bơni hơơč (1:1–9:18)
Hơdôm tơlơi pơrơtưh Solomôn (10:1–29:27)
Khul boh hiăp Agur (30:1-33)
Tơlơi pơhiăp pơkŏn dơ̆ng (31:1-31)