Klei Hưn Mdah

Hdruôm Hră Klei Bi Hriêng Jing hdruôm hră bi klin jih jang klei mtô lač djŏ kơ klei hdĭp ai tiê kpă leh anăn klei đăo hŏng klei blŭ bi hriêng leh anăn klei duê. Jih klei anăn bi djŏ hŏng klei hdĭp sĭt grăp hruê. Hdruôm hră kčưm hŏng klei mtă snei: “Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei kčưm kơ klei thâo săng” (1:7); leh anăn amâo djŏ knŏng čiăng mtô lač kơ klei hdĭp ai tiê kpă ôh, ƀiădah wăt klei găn yang đar, klei dôk dơ̆ng bi djŏ hdơ̆ng ƀĭng găp. Mâo lu êlan hlăm klei bi hriêng đŭt ƀiădah bi êdah klei mƀlang yuôm kơ phung khua pô mtô Israel djŏ klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă sa čô mnuih thâo mĭn. Mâo đa đa êlan čih djŏ kơ klei hdĭp hlăm gŏ sang, êlan mkăn đa đa blŭ djŏ klei bi mguôp hŏng jih jang mnuih leh anăn kơ lu klei mkăn. Mâo lu klei mtô djŏ kơ knuih jăk msĕ si klei luă gŭ, klei gĭr, klei mpŭ kơ phung ƀun ƀin leh anăn ai tiê sĭt suôr.

Jar

Klei mpŭ mni kơ klei thâo mĭn (1:1–9:18)
Klei bi hriêng mtao Y-Salômôn (10:1–29:27)
Klei Y-Agur mtô lač (30:1-33)
Klei mtô lač mkăn (31:1-31)