11

31Bunuyh sŏng tơ lah dơi mplơ̆ lah nau di ma bunuyh ta neh ntu,
 rlau lơn ma ma nây mra plơ̆ lah nau di ma nơm ƀai jêh ri nơm tih.
1Yêhôva rmot ngăn ma njing veh tih; ƀiălah păng maak ma njing veh di.
2Tơlah nau sưr tât, nau prêng tât lĕ; ƀĭalah nau blau mĭn gŭ ndrel ma phung gŭ dêh rhêt
3Nau mơih rmên phung sŏng têk ndrêng khân păng;
 ƀiălah nau plăch rlăm phung ƀlêp-ƀlêr ƀư rai khân păng nơm.
4Drăp ndơ mâu khlay ôh ta nar nau ji nuih tât;
 ƀiălah nau sŏng tâm rklaih bu bơh nau khĭt.
5Nau sŏng ma bunuyh răp jăp mra ƀư lâng trong păng;
 ƀiălah bunuyh ƀai mra chalôt yor nau ƀai păng.
6Nau sŏng srăng ma phung sŏng mra tâm rklaib khân păng,
 ƀiălah phung ƀlêp ƀlêr mra djang tâm nau djơh mhĭk-khân păng nơm.
7Tơlah bunuyh ƀai khĭt, nau păng kâp gân rai lôch;
 jêh ri nau bunuyh kue gŭ kâp mâu yŏng tât ôh.
8Bu tâm rklaih bunuyh sŏng bơh nau rŭng răng;
 ƀiălah nau rŭng răng nây ma bunuyh ƀai.
9Du huê bunuyh ƀai sŏk nau ngơi ŭch ƀư rai phung chiau meng păng,
 bi ma bunuyh sŏng sŏk nau blau mĭn dơi tâm rklaih.
10Lĕ rngôch ƀon toyh gŭ răm maak tơ lah phung sŏng geh nau ueh uĭn.
 Jêh ri tơ lah phung ƀai rai lôch, bu troh rhơn.
11Ma nau ueh uĭn phung sŏng, ƀon geh nau hao;
 ƀiălah yor mbung phung ƀai ngơi bu n'glưh lơi păng.
12Nơm mưch ma phung chiau meng păng mâu geh nau gĭt vât ôh;
 ƀiălah bunuyh gĭt rbăng gŭ rklăk.
13Nơm dăng nkoch bri tâm mpơl nau ndâp bu;
 ƀiălah mbu nơm geh nuih n'hâm răp jăp djôt prăp ndâp nau kan.
14Phung ƀon lan tŭp yor mâu tông nau ƀĭt gai,
 ƀiălah yor geh âk phung nchră păng dơi geh gŭ nau nây;
 ƀiălah mbu tâm rmot nau dơn râng nây geh nau đăp mpăn ngăn.
16Bu mra yơk ma bu ur geh nau blau yô̆
 jêh ri phung buklâu janh ƀai dơi geh drăp ndơ.
17Bunuyh blau yô̆ ƀư ueh ma huêng păng nơm;
 bi ma bunuyh janh ƀư ƀư rêh ni ma nglay săk păng.
18Bunuyh ƀai sa rnoh ma nau ndơm,
 ƀiălah mbu nơm ƀư nau sŏng srăng mra geh nau nkhôm n'hêl nanê̆ ngăn.
19Mbu nơm gŭ nâp tâm nau sŏng srăng mra dơi geh nau rêh,
 ƀiălah mbu nơm joi nau ƀai ăn nau mhĭk ma păng nơm.
20Yêhôva tâm rmot ngăn phung geh nau mĭn kue.
 Ƀiălah phung mâu geh tih ôh ƀư maak ma păng.
21Ăn ay may gĭt nanê̆ ma bunuyh tih mhĭk mâu mra klaih ôh đah nau tâm rmal;
 ƀiălah noi deh phung sŏng mra klaih.
22Du huê bu ur ueh ƀiălah mâu geh ôh nau gĭt mĭn.
 Nâm bu pô nây lĕ du mlâm kông mah ta trô muh sŭr.
23Nau phung sŏng ŭch tât kanŏng nau ueh, ntil phung ƀai gŭ kâp nây jêng nau ji nuih
24Du huê bunuyh ăn ndơ ma nau lŏng, lơ ntop geh âk lơn đŏng.
 Geh du huê bunuyh êng tâm ban lĕ dŭt nhhuach mbeh, ăt hôm pah pât.
25Nuih n'hâm lŏng mra dơi geh nau hơm răm;
 jêh ri mbu nơm kơl bu, bu mra kơl păng tâm ban lĕ.
26Mbu moh prăp đem ba ma păng nơm geh nau ƀon lan rak rtăp ma păng, bi ma nơm tăch lơi mra geh nau ƀŭn lap.
27Mbu moh nsrôih joi nau ueh, tĭng joi nau yô̆,
 ƀiălah mbu tĭng joi nau mhĭk, nau mhĭk mra tât ma păng.
28Mbu nơm nsing ma drăp ndơ păng nơm mra tŭp;
 ƀiălah phung sŏng mra chăt nse nâm bu n'ha si ndrêh.
29Mbu nơm ƀư rŭng rnăk vâl păng nơm, mra dơn sial jêng ndơ păng
 jêh ri bunuyh rluk mra jêng dĭk ma bunuyh blau mĭn.
30Play bunuyh sŏng jêng tâm ban ma tơm si nau rêh.
 Bi ma nơm blau njŭn leo huêng bunuyh blau mĭn.
31Bunuyh sŏng tơ lah dơi mplơ̆ lah nau di ma bunuyh ta neh ntu,
 rlau lơn ma ma nây mra plơ̆ lah nau di ma nơm ƀai jêh ri nơm tih.